Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Bratra Martina Šáchového

f 363a

Letha 1590 podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 115 v sobotu po památce Nanebevstoupení Pána Krista Bratr Martin vejš psaný koupil j[es]t grunt ze štvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím od Mikoláše Kutějkového za 80 R.
Závdanku Bratr Martin položil tému Mikolášovi a peněz purgkrechtních do letha [15]93 24 R.
A tak ještě ten Bratr Martin dopláceti zůstává témuž Mikolášovi Kutějkovému 56 R. Ty má platiti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 4 R.
Rukojmě Vávra Šáchů, Jan Fiantů, Mikoláš Jakšů, Marek Tvrdoňů, Jan Mlýnek S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Bratr Martin za grunth svůj peněz purgkrechtních Mikolášovi Kutějkovi 4 R.
Letha [15]95 položil Bratr Martin za grunth svůj peněz purgkrechtních Mikolášovi Kutějkovi 4 R.
Letha [15]96 položil Bratr Martin Mikolášovi Kutějkovi za grunth 4 R.
Leta [15]97 položil Bratr Martin Mikolášovi Kutějkovi za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Leta [15]98 položil Bratr Martin Mikuolášovi Kutějkovému za grunt svůj 4 R.
Ty přijal týž Mikuoláš Kutějků.
f 363b
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Bratr Martin za grunt svůj Mikulášovi Kutějkovi 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Bratr Martin za grunt svůj Martinovi Kutějkovi 4 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Bratr Martin za grunt Martinovi Kutějkovýmu 4 R.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa prodán podsedek bez roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Bratru Martinovi Šáchovi, Jírovi Koplovýmu za summu 20 R. Přidána jemu nivka na Drahách a nivky pod Netušilem, kus roli za Klambíkovým včelínem sobě má vyklučiti a loučku zadní, platiti má od letha 1603 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Bernart Trachtův, Martin Šimků S.R.S.N.
Těch svrchu psaných 20 R náleží Martinovi Kutějkovýmu. A ještě se jemu má z statku n[ebožtíka] Bratra Martina Šácha zaplatiti 4 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby jakož náleželo na tomto gruntě Martinovi Kutějkovýmu summy 20 R, ty jest týž Martin Kutějků Jírovi Koplovýmu za hotových 6 R prodal.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošových Jíra Koplů prodal podsedek ze 3 roubanicemi a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím Filipovi Barinusovému za summu 50 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Hošků, Jíra Ďatlů S.R.S.A N.

Pusté
f 364a
Letha Páně 1613 za fojta Jana Miklošovýho prodán požár, kterýž Jíra Koplů zaplacený měl, z kusem roli pod rybníkem a druhým na Podkobelí a z roubanicí na Drahách Martinovi Kýchavkovi na ten spůsob, aby Mikulášovi bratru svýmu a Dorotě sestře své vyplatil 10 R, placením od letha 1615 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Ondra Tuřanský a Daněk Pejků SRSAN.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Kýchavka prodal požár ten svrchu psaný Vavřincovi Štěpánovému za 10 R bez závdanku, platiti má počna leta 1616 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daněk Pejků a Jíra Peprný.
Vavřinec Štěpánů skoupil sám na sobě a požáru tom od Mikuláše a Doroty Kýchavkových všecken nápad, což jim na tom požáru náleželo, za hotových 1 R 20 gr.
A tak ten grunt anebo požár má zouplna zaplacený a za něj nic dlužen není.
Zaplacený.
Pusté

Letha Páně 1628 za fojta Pavla Mlejnka po smrti Vavřince Štěpánového prodán jest ten podsedek Daňkovi Pejkovi za s[umm]u 10 R bez závdanku, platiti jej má po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] za placení a odbývání povinností panských i obecních Staněk Medů, Mikuláš Davča S.R.S.A N.
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Daněk Pejků položil za grunt peněz 1 R a ty jsou obráceny do důchodův JHM po s[irotcích] zběhlých.

Letha 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali Martinovi Šimkovému svrchu pustej grunt za summu 3 R, na placení po vyjití tří let po 15 gr. Jest jemu za volný odevzdán.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a placení gruntu Vašek Tkadlců a Martin Jonáček S.R.S.N.

Pusté