Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunt Mikoláše Trubače

f 375a

Letha 1577 vejš psaný Mikoláš koupil j[es]t grunth z půl lánem roli po nebož[tíku] Pavlovi Trubačovi otci svém zůstalý za 260 R 24 gr.
Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 položil i s tím, což jest od Jana bratra a Kuny sestry svej skoupil, vyplnil 183 R 17 gr 1 den. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 77 R 6 gr 6 den.
Kterážto spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Anně, manželce po nebož[tíku] Pavlovi Trubačovi, zůstalo mimo to, co j[es]t vyzvihla, 22 gr 6 ½ den.
Item Martinovi, sir[otku] po nebož[tíku] Pavlovi Trubači zůstalému, též náleží 7 R 27 gr. A mimo to vyšlejch při právě má 15 R 11 gr.
Item obci od Margety a Zuzanny, dcer nebož[tíka] Pavla Trubače, peněz skoupených náleží 36 R 12 gr 3 den.
Item Jírovi, sirot[ku] nebož[tíka] Bartoně Bačka, od Kateřiny koupených též náleží 18 R 12 gr 3 den.
Ta spravedlnost těm napřed psaným osobám jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 7 R až do vyplnění summy ut supra.
Rukojmě Jíra Kutějků, Jan Kutějků, Havel Juříků, Matěj Zálešáků SRSAN.
f 375b
Letha [15]94 položil Mikuláš Trubač za grunth svůj purgkrechtních peněz 7 R.
Z toho dáno Jírovi Trubaovi 2 R, Martinovi sirotku do truhlice dáno 1 R a obci na skoupené peníze dáno 4 R.
Téhož letha [15]94 položil Mikuláš Trubačů 1 R.
Ten jest přijal Jíra bratr jeho.
Letha [15]95 položil Mikuláš Trubačů za grunth peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Trubače 1 R, si[rotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka na skoupené peníze 3 R a na obec dáno na skoupené peníze 3 R.
Letha [15]96 položil Mikuláš Trubač za grunth peněz purgkrechtních 7 R.
Z toho dáno Jírovi Trubačovi 4 R, na obec dáno 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
Leta [15]97 položil Mikoláš Trubač za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno Jírovi Trubačovi 2 R, na obec vrbecskú dáno též 2 R a Bačkovým s[irotkům] 2 R.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Trubač za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno Jírovi Trubačovi 2 R a na obec dáno 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Trubač za grunt svůj 6 R.
Z toho dáno Jírovi Trubačovi 2 R a na obec dáno 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Trubač za grunt 6 R.
f 376a
Z toho dáno Jírovi Trubačovi 2 R, obci vrbecké 2 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Z toho gruntu má se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Trubače vyplniti, kteréž náležejí do jiných peněz míšených 5 R 27 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Trubač za grunt 4 R.
Z toho dáno obci vrbecké 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového prodán od ouřadu grunt z půl lánem roli, se třemi koňmi, s vozem, s pluhem, z bránou i se vším osetím, pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Trubačovi, Vavřincovi Štěpánovi za summu 220 R. Závdanku dal při odevzdávce 20 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Jarošů, Pavel Barinusů, Martin Králů, Martin Košut, Jan Markových, Jan Trnkových S.R.S.N.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Vavřinec Štěpánů za g[runt] 6 R.
Z toho dáno obci vrbecké 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových puštěn od pana ouřadníka tento g[runt] na placení po 4 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Vavřinec Štěpánů prodal grunt z půl lánem roli, z jednou klisnú, z půl vozem a s polovicí osetím ozimého Ondrovi Tuřanskýmu za summu 205 R. Závdanku jemu dal 8 R a pustil jemu Vavřine Štěpánů, což zaplaceného měl 3 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Košut, Martin Matušků, Vavřinec Štěpánů, Jan Tuřanský S.R.S.A.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Ondra Tuřanský za g[runt] 2 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
f 376b
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Ondra Tuřanský za g[runt] 2 R 15 gr.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Janovi Zdenkovýmu a Mikulášovi bratru jeho z Velkej nápadu po Kateřině, manželce neb[ožtíka] Mikuláše Trubače, sestře jejich, posledních peněz 27 R 8 gr, ty peníze prodali obci

obci vrbecké za hotových 2 R 15 gr. A tak tu žádné spravedlnosti více nemají.
Jakož náleželo Ance, n[ebožtíka] Mikuláše Trubače dceři, na tom gruntě dílu nedobraného, totiž 30 R 8 gr, ty jest prodala Ondrovi Tuřanskýmu za hotových 2 R 7 ½ gr. A tak tu již nic více jmíti nebude.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Ondra Tuřanský za g[runt] 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Ondra Tuřanský za g[runt] 3 R.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Ondra Tuřanský za g[runt] 3 R .
Z toho dáno obci vrbecké 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 15 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Tuřanský za g[runt] 3 R 25 gr.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R 22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] ut s[upr]a 1 R 22 ½ gr.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Tuřanský za g[runt] 2 R 15 gr.
Z toho dáno obci vrbecké 1 R 7 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 7 ½ gr.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka Ondra Tuřanský prodal grunt se vším příslušenstvím Martinovi Dudíkovi za summu tu, což na něm dopláceti zůstává. Závdanku dal jemu při odevzdávce 5 R, platiti má po 3 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Jakšů, Jan Vítků, Jan Hošků a Tomáš Králů SRSN.
Martin Dudíků položil za grunt ten peněz ročních mimo závdanek 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R a na obec přijato 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Dudíků položil za grunt peněz ročních 2 R.
Vydáno z toho na s[irotky[ n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R a na obec vrbec[kou] 1 R.
Při tomto statku vyhledati, komu peníze z toho gruntu se pokládati mají.
Pusté
f 377a
Leta Páně 1639 za fojta Martina Horčice týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Mikulášovi Hlavatému za summu 100 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 3 R. Odevzdán jemu za volný.

Rukojmě za placení a opravy gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Hudcův a Jan Králík slíbili RSAN.

Letha 1646 za fojta Jana Banača Mikuláš Hlavatý zemřel, tehdy Adam Štěpánů za se tu čtvrti roli ujal za summu 50 zlm, placení po 2 zlm. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Marků a Šimek Záleský SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Adam Štěpánů položil ročních peněz 1 R a Dorota Macajová z Kuželového takový zlatý přijala.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Adam Štěpánů položil ročních peněz a přijal Tomáš Koplů 1 R.

Leta Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Adam Štěpánů [ze] svého gruntu sešel a pustý zanechal, takový zase týž fojt z ouřadem z jednú štvrtí roli Tomášovi Pokornému za summu
20 zlm jsou bez závdanku prodali, placení každoročně komu náležeti budú po 1 zlm. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Varadík a Pavel Rujmíšek SRSN.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký druhou čtvrt roli pustou po Mikulášovi Hlavatém Janovi Třaščíkovi za summu 15 zlm, placení po vyjití 5 let komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Kadlců a Jura Hránka S.R.S.a N.
f 377b
Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Jíry Hránka Jan Třaštík prodal grunt ut supra s jednou čtvrtí roli Ondrovi Šťavnickému za summu 15 zlm bez závdanku, platiti jej má rok po roku po
1 zlm. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Jan Třaštík a Jan Hošek SRSaNR.