Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Zachariáše Šimečkového

f 385a

Letha 1583 v sobotu před nedělí Misericordies podle zápisu regimentuov v letu [15]82 učiněného Zachariáš vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli kromě vinohradu, kterejž máti na díl svůj k sobě přijala, a z jiným, což k tomu hospodářství přísluší, s koňmi, obilím, osetím za summu 200 R.
Závdanku položil 20 R a Zachariáš mimo závdanek položenej peněz purgkrechtních položil do letha [15]90 47 R 18 gr. A takové peníze sou ouřad na právo přijali.
A ostatek 180 R náleží osobám níže psaný[m], a to takto:
Item sir[otkům] nebož[tíka] Jana Bělobrada 2 R 22 R.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Polešáka 55 R 22 gr.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Filipa Šimečkového náleží jim mimo závdanek vyzdviženej a na právo přijatej 63 R 27 gr
1 den.
Na to jest těm napřed psaným osobám zadržel letha [15]91, též letha [15]92 a [15]93 trojích peněz po 6 R – 18 R.
Rukojmě Jan Matouš, Martin Trnka, Jíra Pavlíčků, Vaněk Šimečků, Jan Matějů, Mikoláš Jakšů, Mikoláš Trubačů, Mikoláš Domin, Jan Kavják, Pavel Jarošů, Mikoláš Hornej SRSAN.
f 385b
Letha [15]94 položil Zachariáš Šimečků za grunth svůj purgkrechtních peněz 6 R.
Letha [15]95 položil Zachariáš Šimečků za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položil Zachariáš Šimečků za grunt svů peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]98 položil Zachariáš Šimečků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Polešáka 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Zachariáš Šimečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka
6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa [položil] Zachariáš Šimečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka
6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Zachariáš Šimečků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka
3 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Zachariáš Šimečků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mik[uláše] Polešáka 3 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Zachariáš Šimečků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mik[uláše] Polešáka 6 R.
[Pustý]

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka fojt a starší prodali grunt požár po neb[ožtíku] Zachariášovi Šimečkovi zůstalý s půl lánem roli Thomášovi, synu téhož neb[ožítka], za summu, což
dopláceti jest, totiž 86 R 5 gr bez závdanku, platiti od letha 1614 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Tkadlců, Jan Peprný, Martin Horčiců, Jan Tisek S.R.S.a N.
Na tomto gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka 22 R 14 gr 6 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Šimečkového 63 R 27 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Thomáš Zachariáš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš Zachariáš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka
3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Tomáš Zachariáš položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka 2 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Tomáš Zachariášů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláe Polešáka za 2 letha 3 R.
Pusté
f 386a
Ten grunt jest na dvý rozdělen:
Letha 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali polovici svrchu psaného gruntu ze čtvrtí roli Janovi Pet[e]rkovi za 10 zlm, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinší Vojtek Tkadlců a Jura Tkadlců S.R.S.A N.

Pusté

Druhá čtvrt z gruntem prodána:
Jan Marků za fojta ut s[upr]a prodali druhou čgvrt roli i z gruntem Janovi Markového za summu 10 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jíra Škoda a Jíra Živnost S.R.S.A N.

Letha 1646 za fojta Jana Banača Jan Markových ujal sobě jiný grunt, zatím ujal zase sobě Tomáš Mlejnkových čtvrt roli za summu 10 zlm, placení področně po 1 zlm. Od[evzdán].
Rukojmě Šimek Zálešák a Jan Markových SRSAN.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Tomáš Mlejnků položil peněz ročních 1 zlm.
Zůstávají za ouřadem komu náležeti budou a mají býti vydané.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnka Pavel Slováček ujal tu čtvrt roli po Janovi Peterkovi za summu 10 zlm bez závdanku, placení po 1 zlm. Odevzdán za svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Tomáš Tkadlců, Martin Hudců SRSN.