Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jana Krále

f 405a

Letha 1589 v sobotu před svatým Jiřím podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 112 Jan Král koupil j[es]t grunth ze třemi štvrti roli, dvěma koňmi, pluhem, železy a jiným k tomu za 270 R.
Závdanku ten Jan Jírovi Jančových položil 34 R a ostatek tej summy platiti má počna při Vánocích nejprve příštích vždy při témž časi po 10 R až do vyplnění summy svrchu psané.
Rukojmě Martin Kačerů, Martin Masařů, Pavel Jarošů, Mikoláš Domin, Mikoláš Trubačů, Martin Bílků, Jakeš Záleský SRSAN.
Ta všecka summa náleží Jírovi Jančových.

Letha [15]89
Letha [15]90
Letha [15]91 za těch pět let položil Jan Král Jírovi
Letha [15]92 Jančovi 50 R.
Letha [15]93
Letha [15]94 položila Dorota, n[ebožtíka] Jana Krále manželka, za grunth peněz purkrechtních Jírovi Jančových 10 R.
Letha [15]95 položila Dorota, manželka n[ebožtíka] Jana Krále, peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Ty sou vydány Jírovi Jančovýmu.
f 405b
Letha 1595 ten grunth napřed psaný prodán Martinovi a Mikolášovi vlastním bratřím, synuom nebož[tíka] Jana Krále, se třema čtvrtmi roli, z osetím, z obilím mláceným i nemláceným, se štyřma koňmi a jedním hříbětem, dvanácterým dobytkem hovězím, ovec 8, sviň 17, kozí 5, z vozem, pluhem, bránami i jiným vším hospodářstvím, což k témuž gruntu náleží a po témž nebož[tíku] Janovi Královi otci jejich zůstalo, to vše za summu 450 R. Však proto tak draho jim prodáno, nebo se jim oběma 30 R, kteréž nebož[tíku] Janovi Královi otci jejich na Zálesích ležely, sou puštěný, kteréž oni sobě po letech vyzdvihovati mají po 2 R. Kterýžto statek napřed psaný Martin a Mikoláš platiti mají od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 12 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Filip Jančů, Mikoláš Machů, Martin Fifíků, Jura Ďatlů, Jan Vašíčků, Jíra Trubačů, Jan Jonáček, Vašek Králů, Jíra Cihlář, Mikoláš Němců SRSN.
Ta summa z téhož gruntu a statku prodaného náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Jírovi Jančovému 166 R. Ty se jemu po 10 R pokládati mají.
It[em] sirotkům ne[božtíka] Jana Krále též náleží 284 R. Ty se jim pokládati mají po 2 R. A když Jíra Jančů svou spravedlnost vyzdvihne, tehdy se těm si[rotkům] po 12 R pokládati bude.

f 406a
Na tu summu položili Václavovi bratru svému na díl jeho, kterejž se jemu srazí 4 R.
Mikoláš ten sobě na gruntě svém díl svůj 31 R srazil, kteréž se jemu za vydání pokládají a z toho gruntu sníti mají.

Letha [15]96 položil Martin a Mikoláš za grunth 12 R.
Z toho dáno Jírovi Jančovému 10 R a na sirotky nebož[tíka] Jana Krále dáno 2 R.
Téhož letha [15]96 Martin Králů ten od Václava bratra svého spravedlnosti jeho, což mu na tom gruntě náleželo, 27 R 16 gr 4 ½ den koupil, kteréž se jemu na zaplacení gruntu jeho poraziti mají.
Téhož letha položil Martin Králů za grunth 4 R.
Leta [15]97 položili Martin a Mikoláš Králové za grunt svůj 12 R.
Z toho vydáno Jírovi Jančovému na díl jeho 10 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krále zanecháno 2 R.
Leta [15]98 položili Martin a Mikoláš Králové za grunt
12 R.
Z toho dáno Jírovi Jančovému na díl jeho 10 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krále zanecháno 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Králů za grunt svůj 12 R.
Z toho dáno Jírovi Jančovému na díl jeho 10 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krále zanecháno 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Králů za grunt svůj 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krále 2 R, Martinovi Bernartovýmu do truhlice sirotčí 2 R 15 gr, Jírovi Jančovi na díl jeho 5 R 15 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mik[uláš] Králů za g[runt] 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krále 2 R, Jírovi Jančovému z Kozojídek náleží 8 R, ty sou obstaveny od Fianta do dalšího rozeznání, komu náležeti mají a zůstávají při ouřadu. Jsou vydány Jírovi Jančovému.
Více vydáno Martinovi Bernartovýmu, čehož půjčil otci svému 5 R.
f 406b
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Králů za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krále 1 R a Jírovi Jančovému do Kozojídek 5 R.
Mikuláš Králů srazil sobě na tomto gruntě dílu svého, což jemu po Dorotě mateři jeho přišlo 3 R 2 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Králů za grunth 12 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krále 2 R a Jírovi Jančovému do Kozojídek 8 R a Bernartovýmu synu uloženy do truhlice sirotčí 2 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového puštěn tento grunt na placení po 10 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Král zkoupil od Petra Honzového z Radějova švagra svého, což jemu dílu po Anně manželce jeho náleželo 34 R 13 gr 6 ½ den za hotových 7 R
15 gr.
Též zkoupil od Martina bratra svého, což jemu po Dorotě, mateři jeho zemřelé, náleželo 3 R 8 gr 2 den.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Králů za grunt 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krále 1 R, Jírovi Jančovýmu do Kozojídek 4 R a Bernartovýmu synu do truhlice vloženo 1 R, vydán jest do Kozojídek.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Králů za grunt 10 R.
Ty přijal Martin Drašča, nápad[ník] Jíry Jančového.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho Mikuláš Králů odprodal od téhož gruntu svého kus místa na postavení gruntu se čtvrtí roli Thomášovi bratru svýmu za summu 56 R 14 gr 6 ½ den. Z toho sobě srazil dílu svého i nápadu po Dorotě mateři jeho z statku n[ebožtíka] Jana Krále 33 R 14 gr 6 ½ den. A tak zůstává dopláceti Martin[ovi] Draščovi do Lhoty Veselskej 23 R placením od letha 1611 po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Fifík, Ondra Tuřanský a Lukáš Kovář
S.R.S.a N. A tak Mikuláš Králů bude platiti od letha 1611 po
7 R.
f 407a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Králů za g[runt] 6 R a Thomáš bratr jeho též položil 3 R.
Těch všech 9 R přijal Martin Dašča ze Lhoty Veselský.
A tak Mikulášovi Martin Draščů ze Lhoty pustil na placení od letha 1612 po 6 R toliko a Thomáš předce po 3 R na ten jistý spůsob, aby ze všech zamětknání zouplna po 6 R Martina Draščovýho každoročně docházely.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Králů za g[runt] 6 R. Ty přijal Martin Draščů.
Thomáš bratr jeho též položil 3 R. Ty přijal Martin Draščů.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Králů za g[runt] 6 R a Thomáš bratr jeho též položil 3 R.
Ty zůstávají všecky při ouřadu, jsou vydány Jírovi Okáňovi ze Lhoty Veselské na díl Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Jíry Jančového, všech 9 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Králů za grunt svůj peněz 6 R a Thomáš bratr jeho za čtvrt, totiž druhú polovici 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Tomáš položil za g[runt] 3 R, Mikuláš Králů za polovici toho gruntu položil peněz 6 R.
Ty sou vydány Martinovi Drašťovi a Jírovi Okáňovi.

Ondra Tuřanský, manžel Kateřinin, což mu po též Kateřině spravedlnosti náleželo, totiž 38 R 13 gr 2 den, ty jest prodal všecky Mikulášovi Královi za hotových 4 R 15 gr. A tak tu Ondra nic nemá, ani Kateřina manželka jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Tomáš Králů položil za grunt peněz ročních 2 R, od Mikuláše Králového přijato za grunt peněz 4 R.
Ty sou vydány Martinovi Drašťovi a Jírovi Okáňovi do Lhoty Veselské.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Králů položil za grunt peněz ročních 6 R, více Tomáš Králů položil též za grunt 3 R.
Ty sou vydány Martinovi Drašťovi a Jírovi Okáňovi do Lhoty Veselské.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Králů položil za grunt peněz ročních 6 R, více Tomáš Králů položil též za grunt 3 R.
Ty sou vydány Martinovi Drašťovi a Jírovi Okáňovi do Lhoty Veselské.
NB. Podle bedlivého vyhledání ještě týmž nápad[níkům] náleží dovzíti 2 R.
f 407b
Letha 1619 za fojta Tomáše Bartoškového Tomáš Králových prodal grunt s jednou čtvrtí roli Janovi Václava Janíčkových se vším příslušenstvím za summu 60 R. Závdanku dal Jan Tomášovi Královému 2 R, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svob[odný].
Rukojmě Šimek Záleský, Jíra Tkadlců a Jíra Peprný SRSN.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Markového Jan Václava Janíčkových ušel z toho gruntu pryč a Tomáš Králů jej zase přijal. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Králů ujal grunt se dvěma čtvrti roli po Mikulášovi Královi za summu 100 R, placení komu náležeti bude ročně po 4 R. Odezdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Tomáš Králů a Jíra Hudec SRSAN.
A tak má Jan Králů a Margeta Králová, manželka Mlejnkových, a zůstalý dceře Zuzaně, synu Jurovi jeho, ten zvrchu psaný grunt po n[ebožtíku] otci svém, totiž ve 243 R, docela a zouplna zaplaceného a žádnému v ničemž nezávadný. Dělíce to na tři díle, připadne každému na díl jeho 81 R. A tak srazí sobě díl svůj Jan Králů na tom gruntě, totiž 81 R. Ostatek má on sestře svej Margetě Mlejnkovej a strejci svému Jurovi Švehlovi doplatiti.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil Tomáš Králů za g[runt] svůj ročních peněz 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Královi, položila [a] přijali nápadníci n[ebožtíka] Mikuláše Krále 1 R.
f 408a
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Tomáš Králů zemřel, takový g[runt] zase ujal Jíra Markův za summu 100 R, placení po 4 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Šášových a Jura Hránků SRSAN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Jíra Markův položil a náleží Martinovi Drašťovi, zůstává za úřadem 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka po smrti Jana Krále Jíra Bohouš pojmouce sobě tu vdovu Annu za manželku, ujal grunt s rolí s vědomím fojta a všeho ouřadu za summu 100 R, a to bez závdanku, placení rok po roku až do vyplacení té summy po 1 R. A ta[k] za volný a svobodný jest jemu odevzdán.
Rukojmě podstavuje Adama Skalického a Jana Martyšů S.R.N.
Téhož letha položil Jíra Bohouš peněz ročních 1 R. Takový zlatý přijal Jíra Švehla.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jíra Marků položil peněz ročních a zůstává za ouřadem 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký druhou čtvrt roli po Janovi Královi Jura Bohušovi za summu 15 zlm, platiti má komu náležeti bude každoročně po
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Albrechtů a Mikuláš Klimků S.R.S.a N.