Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

43 Grunt Martina Jakšového

f 425a

Letha 1566 podle zápisu kněh starejch sirot[čích] v listu 58 Martin vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli, z vosetím, s koňmi a z půl achtelem vinohradu v Slavkovské hoře za summu 215 R.
Za kderejž jest vyplatil do letha [15]93 213 R 18 gr
2 ½ den i s tím, co jest dílu svého porazil a od bratra a sestry své skoupil. A tak ještě za něj letha [15]94 doplniti má bratru a sestře své podle sirot[čích] 1 R 11 gr 4 ½ den.
A mimo to, což na gruntě dopláceti se má, j[es]t vyšlejch při právě 7 R 11 gr 1 ½ den, učiní toho i s hotovejmi 8 R
22 gr 6 den.
Ty náleží osobám těmto:
Mikolášovi Jakšových 6 R.
Barboře, dceři ne[božtíka] Jana Jakšového do Lipova 1 R
19 gr 2 den.
Jírovi, bratru tej Barbory do Sudoměřic 1 R 3 gr 6 den.

Letha [15]94 položil Martin vejš psaný ostatních peněz za grunt svůj 8 R 23 gr 1 den.
Z toho dáno Mikolášovi Jakšovýmu 6 R, Barboře vejš psané
1 R 19 gr 2 den, Jírovi též dáno 1 R 3 gr 6 den.
A tak týž Martin Jakšových grunth svůj zouplna zaplatil a žádnému za něj nic dlužen není.
f 425b
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa podle rozdílu statku po n[ebožtíku] Martinovi Jakšovém Markyta, pozůstalá vdova po něm, koupila grunt s půl lánem roli a vinohradem ve Slavkovské hoře na Lipovsku, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, se 2 krávami a jiným k tomu příslušenstvím za summu 250 R. Místo závdanku srazila sobě dílu svého 41 R 20 gr a od Martina Šimkového, Kateřininého manžela, skoupila 41 R 20 gr. A tak zůstává mimo to dopláceti čtyřem sirotkům 166 R 20 gr, placením od letha 1602 po 6 R. Odevzdáno jí za volné a svobodné.
Rukojmě Václav Machalků, Jan Masařů, Macek Jana Hoškových, Martin Šimků, Jan Vachů, Jan Bartoňů S.R.S.A N.

Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa Markyta vejš psaná prodala grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Martinovi Šimkovi zeti svému za summu
200 R. Závdanku jí dal 10 R, ostatek platiti má od letha 1603 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Pavel Tomků, Václav Králů, Jíra Ďatlů, Matěj Slabých S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Martin Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšového 4 R
15 gr.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Martin Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšového 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Martin Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšového 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Martin Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšového 2 R
5 gr.
Jakož náleželo Kuně, dceři n[ebožtíka] Martina Jakšového, na tom g[runtu] dílu jejího mimo prvý vyzdvižení 37 R 20 gr, ty jest prodal Mikuláš Pulců manžel její za honce žita osetýho. A tak tu táž Kuna nic více jmíti nebude.
Martinovi Šimkovýmu jí tak platiti bude po 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Martin Šimků za g[runt] 2 R.
Z těch přijala Mikuláš Pulců na místě Kuny manželky své 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšovýho zůstává 1 R.
f 426a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošovýho položil Martin Šimků dvojích peněz, lonských a letojších 3 R.
Z toho přijal Mikuláš Pulců na místě Kuny manželky své 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšových 1 R 15 gr.
Ty peníze Mikuláš Pulců zase navrátil, protože jemu nenáležely, než s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Jakšovýho.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Šimků položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jakšových 2 R.
Pusté

Ten grunt poloulání na dvý rozdělen:
Za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali jednu čtvrt roli z gruntem Štěpánovi Jmelovému za summu 8 R, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 R. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě Jan Šášík a Jíra Hudec S.R.S.N.

Druhá čtvrt:
Prodána Jírovi Štěpánovému za summu i z gruntem 8 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě Jíra Tkadlců a Jura Tuřanský S.R.S.N.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka po smrti Štěpána Jmele ujal sobě tu čtvrt svrchu psanou Kryštof Mřihlad od fojta a ouřadu za summu 8 zlm, a to bez závdanku, placení rok po roku až do vyplnění summy po 1 zlm. A tak za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě Šimek Zálešský a Jan Mlejnek S.R.N.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký druhou čtvrt roli po Jurovi Štěpánovém Martinovi Žitnému za summu 8 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Hudců a Jan Marčic S.R.a R.N.