Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Tomáše Němcového

f 445a

Letha 1590 v sobotu po památce s[vaté]ho Lukáše mezi tímž Tomášem napřed psaným, Mikolášem, Zuzannou, Annou, bratrem a sestrami, též Kateřinou mateří jejich stalo se porovnání, a to takové, že sou ze všeho téhož statku, z obilí ty časy shromážděného nápadníci vejš jmenovaní vymíníc každý vzali po 2 měř[icích] a žita a ostatkem dluhy zplatili.
A což mimo to od svršků a jiného hospodářství, to vejš psanému Tomášovi [připadlo] i z půl lánem roli, s koňmi, vozy, pluhy za 200 R.
Místo závdanku porazil sobě dílu svého i s tím, což mu po mateři na díl jeho přišlo 48 R 15 gr a k tomu ještě hotových peněz vyplnil 8 R a ostatek od letha [15]91 platiti zůstává při Vánocích po 6 R.
Ta všecka summa, totiž těch 8 R závdanku položeného i těch 152 R vejš psané, náležejí osobám níže psaným, a to takto:
Mikolášovi
Anně
Zuzanně všem štyřem každému po 40 R.
a Kateřině mateři
Ta mateř umřela a na těch 40 R nic více jednom dva R závdanku a letha [15]91, též [15]92 4 R peněz purgkrechtních od Tomáše syna přijala.
A ostatek 34 R na napřed psané štyři osoby náleží. Dělíce na štyři díly, přijde na jednoho každého 8 R 15 gr.
Též z toho závdanku dáno Mikolášovi 2 R, Anně též 2 R, Zuzaně též dáno 2 R.
Díl Anny manželky své Jan Vavřinců Tomášovi švagru svému, i což po mateři se na ni dostalo 46 R 15 gr za hotovejch 8 R
15 gr prodal.
f 445b
Letha [15]91 a [15]92 položil při Vánocích dvojích peněz kromě těch 4 R, které nebožka Kateřina mateř jejich vyzdvihla, 8 R.
Letha [15]91 a [15]92 dáno Mikolášovi 4 R, téhož letha ut s[upr]a dáno Zuzaně 4 R.
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích ještě dopláceti zůstává Mikolášovi a Zuzaně 85 R.
Rukojmě Mikoláš Němců, Pavel Jarošů, Mikoláš Trubačů, Mikoláš Vachů, Zachariáš Šimečků, Bernhart Trachtů.

Letha [15]94 položil Tomáš napřed psaný za grunth dvojích peněz po 4 R – 8 R.
Z toho dáno Mikolášovi 4 R a Zuzaně též dáno 4 R.
Letha [15]95 položil Tomáš Němcových za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Mikolášovi Němcovi 2 R a Zuzaně na díl její dáno též 2 R.

f 446a
Letha [15]96 jakož jest Zuzaně napřed psané spravedlnosti jest náleželo 36 R 15 gr, takové peníze jest Jan Janulků, manžel týž Zuzanny, obci vrbecké prodal. A tak on tu žádné spravedlnosti po již dotčené Zuzaně na tom gruntu nemá. Za kteréžto peníze je[ho] obec dala 9 R 3 gr 5 den.
Letha [15]96 položil Tomáš Němcových za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno na obec vrbeckou po Zuzaně podle ukoupení 2 R a Mikolášovi též dáno 2 R.
A mimo ty položené roční peníze koupil od Mikoláše bratra svého peněz 8 R, které se jemu na zaplacení gruntu sraziti mají.
Leta [15]97 položil Tomáš Němcových za grunt svůj ročních peněz 4 R.
Z toho dáno na obec vrbecskou 2 R a Mikolášovi bratru jeho na díl jeho dáno 2 R.
Leta [15]98 položil Tomáš Němců za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno na obec vrbecskou 2 R a Mikolášovi bratru jeho na díl jeho 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Němců za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno na obec vrbecskou 2 R a Mikulášovi bratru jeho na díl jeho 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Tomáš Němců za g[runt] 4 R.
Z toho dáno na obec vrbeckou 2 R a Mikolášovi bratru jeho
2 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa podle rozdílu statku n[ebožtíka] Thomáše Němcového Dorota, pozůstalá vdova po něm, grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi a štvrtým hříbětem, s vozem, pluhem, bránou a jiným příslušenstvím, i s vinohradem na Malovrbecku za summu 230 R koupila. Z toho sobě srazila dílu svého 45 R 7 ½ gr a tak zůstává dopláceti 184 R 22 ½ gr, placením od letha ut s[upr]a po 4 R a za vinohrad od letha 1602 podle ourody po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Šáchů, Mikuláš Němců, Pavel Tomků, Martin Koplů, Jan Miklošů S.R.S.A N.
f 446b
Z toho gruntu náleží těmto:
Mikulášovi Němcovému 18 R 15 gr, bráti má po 2 R.
Obci vrbecké skoupených od Zuzany sestry jeho 26 R 15 gr, bráti má po 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 139 R 22 ½ gr, půjdou jim po 2 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Jana Hoškových na místě Doroty manželky své 4 R.
Z toho vzal Mik[uláš] Němců 2 R a k obci vrbecké 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Matěj Jana Hoškových za grunt i vinohrad 3 R.

Z toho dáno Mikulášovi Němcovému 1 R, k obci vrbecké 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Jana Hoškových za g[runt] i vinohrad 6 R.
Z toho dáno Mikulášovi Němcovému 2 R, k obci vrbecké 2 R a na s[irotky[ n[ebožtíka] Tomáše Němcového 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového puštěn od pana ouředníka tento g[runt] na placení po 4 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Jana Hoškových za grunt 2 R.
Z toho dáno Mikulášovi Němcovýmu 20 gr, obci vrbecké 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 20 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Jana Hoškových za grunt 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Němce 1 R
10 gr, obci vrbecké 1 R 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 1 R 10 gr.
Jakož náleželo Martinovi a Janovi, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Němcovýho, na tomto gruntě 7 R 20 gr, ta spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlých k ruce J.M. Páně jest obrácena.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Matěj Jana Hoškového za g[runt] 3 R.
Z toho vzato na J.M.P. 1 R, obci dáno vrbecké 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 1 R zanechán.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Matěj Jana Hoškového 3 R.
Z toho dáno na J.M.P. 1 R, obci vrbecké 1 R a s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Němcovýho 1 R zanechán.
Z těch peněz s[irotků] n[ebožtíka] Mikuláše Němcového náleží Zuzaně, manželce Adama Bochně, 3 R 5 gr 2 den.
f 447a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Jana Hoškového 4 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Němcového odvedeno 3 R, Adamovi Bochně 1 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Jana Hoškového 4 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 1 R
20 gr a obci vrbecký 1 R 20 gr a Zuzaně Adama Bochně manželce jeho 13 gr 2 den a k ruce JM Páně po Martinovi a Janovi bratřích jejich 26 gr 5 den.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Matěj Jana Hoškového za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Němcového 2 R a obci vrbecké na skoupené peníze 1 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Němcového dáno 1 R.
Z toho 1 R dáno Adamovi Bochňovi na díl ženy jeho 10 gr a k ruce JM Páně po Martinovi a Janovi vzato 20 gr.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Matěj Jana Hoškového položil za grunt peněz ročních 4 R.

Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Němcového 2 R, obci vrbecké na skúpené peníze 1 R, Adamovi Bochňovi na díl Zuzany manželky jeho dáno 1 R.
Ještě tomu Adamovi zůstává se dodati 15 gr a tak svou spravedlnost dobere.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Marěj Hošků položil za g[runt] 3 R 15 gr.
Dáno z nich na obec vrbeckou 1 R, Janovi, s[irotkovi] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 2 R, Adamovi Bochňovi ostatních peněz 15 gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Matěj Hošků položil za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich na obec vrbeckou 1 R, Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 2 R a JM Pánu zanecháno 1 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Matěj Hošků položil za grunt peněz ročních 4 R.
Dáno z nich na obec vrbeckou 1 R, Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Němcového 2 R a JMP zanecháno 1 R.

Pusté
f 447b
Tento grunt poloulání na dvý rozdělen:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Jurovi Jmelovi za summu 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zlm. Jest jemu odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Martin Jonáček a Jura Hránků S.R.S.N.

Druhá čtvrt:
Prodána čtvrt roli z gruntem Václavovi Tkadlcovému za summu 8 zlm, platiti jej má po vyjití tří let komu náleží po 1 zlm. Je mu odevzdán za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Šimek Záleský a Štěpán Jmela S.R.S:A N.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada jakož byl koupil Jíra Jmela čtvrt roli roku 1641 a zase od něj upustil, pak zase znovu ujal za summu 8 zlm, platiti má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti JHM a obecní Václav Kadlců a Jan Martyšů S.R.S.A N.

Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Jíry Hránka Štěpán Kunkovský ujal čtvrt roli po Jurovi Jmelovi za summu 8 zlm bez závdanku, platiti ji má rok po roku po 1 R. O[devzdána] za v[olnou] a s[vobodnou].
Rukojmě za obdělávání, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Martoň a Martin Šústek SRSaN.