Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Martina Kačerového

f 455a

Letha 1583 podle zápisu regimentu téhož letha učiněného Martin vejš psaný koupil jest grunth z vinohradem na Lipovsku a jedním lánem roli a jiný[m] k tomu příslušenstvím za summu 550 R.
I nachází se, že jest do letha [15]93 na něm zaplatil 218 R a ještě dopláceti za něj od letha [15]94 zůstává při každých Vánocích po 20 R – 332 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jíry Nováka, tak jakž v rejstřích sirot[čích] o tom obšírněji položeno j[es]t, náleží 318 R 5 gr 6 ½ den.
A obci vrbecké 13 R 24 gr ½ den.
Rukojmě Mikoláš Trubačů, Jakeš Záleskej, Jan Ďatlů, Jakub Zábranskej, Jan Kutějků, Pavel Jarošů, Jan Onučků, Mikoláš Horných, Václav Kutějků, Jan Kubaňů, Mikoláš Kutějků S.R.S.A.N.

Letha 1594 Martin vejš psaný koupil peníze od Macka, syna nebož[tíka] Jíry Novákového, jež mu na gruntě jeho náleželo
41 R 27 gr.
f 455b
Letha [15]94 položil Martin Kačerů za grunth svůj purgkrechtních peněz 13 R.
A to tím tak málo položil, že dva díly od nadepsaných sirotků skoupil.
Téhož letha položil za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Více tenž Martin koupil ostatních od Macka napřed psaného, což mu náleželo spravedlnosti ještě 3 R 23 gr 4 ½ den.
Letha [15]95 v pátek po svatým Medardu prodal jest Jan Jakšových Mikoláše z Kuželového spravedlnost, jemu po manželce jeho náležité 25 R 26 gr 2 ½ den, Martinovi Kačerovému, držiteli téhož gruntu. A tak tu již více žádné spravedlnosti nemá.
Téhož letha a dne prodal Jíra Podřezalů z Lipova spravedlnost, jemu po Dorotě manželce jeho náležité 66 R 4 gr 6 den, Martinovi Kačerovýmu. A tak tu táž Dorota při témž gruntu spravedlnosti žádné jmíti nebude a nemá.
Letha [15]96 ten Martin Kačerů jest pohořelý, má peníze gruntovní letha [15]96 o svatým Václavě položiti.
Letha [15]96 položil Martin Kačerů za grunth peněz purgkrechtních 7 R.
Leta [15]97 položil Martin Kačerů za grunt svůj peněz purgkrechtních 7 R.
Leta [15]98 položil Martin Kačerů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kačerů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kačerů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kačerů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Martin Kačerů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.
f 456a
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Martin Kačerů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 7 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt z lánem roli a z vinohradem na Lipovsku, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, ze 2 krávami, s 8 kusů dobytka ovčího a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Kačerovým, Jírovi synu jeho za summu 350 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 10 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Peprný, Vavřinec Štěpánů, Pavel Machalků, Mikuláš Skřipův, Jan Hošků, Martin Horčiců, Jan Zálešák, Martin Matoušků, Jíra Kutějků, Martin Mlejnků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Nováka předních peněz 93 R 7 gr 6 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Kačerového 256 R 22 gr
1 den.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Jíra neb[ožtíka] Martina Kačerového pustil půl gruntu a půl lánu roli, též půl vinohradu na Lipovsku v Petrušovci Pavlovi bratru svému v summě 175 R. Místo závdanku srazil sobě dílu svého 28 R
2 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích od letha 1608 po 5 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě svrchu psaní.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Martina Kačerového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 5 R.
Jíra též položil za půl lánu 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Martina Kačerového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Nováka 5 R a Jíra bratr jeho položil za půl lánu 5 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova 5 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Pavel Martina Kačerova 3 R 15 gr a Jíra bratr jeho též položil 3 R 15 gr.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 3 R
12 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerovýho 3 R 18 gr.

f 456b
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Martina Kačerova za g[runt] 4 R a Jíra bratr jeho též položil 4 R.

Z těch jest dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákovýho
4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerova 4 R.
Jakož náleželo Jírovi Trnkovi po Anně manželce jeho, dceři neb[ožtíka] Martina Kačerova, na tomto gruntě 25 R 20 gr
1 ½ den, ty jest prodal Jíra Trnka manžel její Pavlovi a Jírovi, švagrům svým, a dali jemu za ty peníze jednoho koně. A tak z těch skoupených peněz za položení za grunt připisuje se Pavlovi 12 R 25 gr 1 den a Jírovi tolikéž 12 R 25 gr 1 den.
A tak oni budou povinni platiti nežli jeden každý po:
Pavel srazí sobě dílu po mateři zemřelé, což jemu přišlo
2 R 25 gr 4 den.
Martin Mlejnků pouští jemu po Zuzaně manželce své, což jemu dílu po mateři zemřelé přišlo 2 R 25 gr 4 den.
Jíra srazí sobě dílu po mateři zemřelé, což jemu přišlo 2 R 25 gr 4 den.
Jíra Trnka pouští jemu po Ance manželce své, což jí po mateři zemřelé přišlo 2 R 25 gr 4 den.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Martina Kačerova za g[runt] a Jíra bratr jeho též po 3 R – 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Martina Kačerova za g[runt] a Jíra bratr jeho též po 4 R – 8 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 4 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Kačerů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačerového 3 R.

Ten Pavel vejš psaný, bratr Jíry Kačerového, z toho gruntu, za kterýž platil, ušel a fojt a starší prodali jej Janovi Machyčkovému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 175 R bez závdanku a platiti má po 7 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti tito jsou: Mikuláš Králů, Jan Vítků, Jíra Zelinář a Jíra Záhorovský S.R.S.N.
Téhož leta za fojta ut s[upr]a položil Jan Machyčka za grunt svůj peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jan Machyčka položil za polovici toho gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 3 R.
Téhož leta Jíra Kačerů položil za druhou polovici téhož gruntu na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačera 4 R.
f 457a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jan Machyčka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového za grunt 3 R.
Jíra Kačerů za druhou polovici téhož gruntu položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačera 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Machyčka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 4 R.

Od Jíry Kačera za druhou polovici na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačera z gruntu přijato peněz 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Kačer položil za jednu polovici g[runtu] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kačera peněz ročních 4 R.
Od Jana Machyčky za druhou polovici g[runtu] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Novákového 4 R.

Oboje pusté

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Kačer ujal grunt z půl lánem roli po Janovi Machyčkovi od ouřadu vrbeckého za summu 100 R, placením každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Šimek Záleský a Jan Markových SRSAN.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starší[ch] jeho jest ten zvrchu psaný grunt prodán z polulání[m] roli Markovi Hudcových za summu 100 R, placením každoročně po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Jan Kuklica a Jura Tkadlec SRSaN.

Ten grunt poloulání rozdělen na dvý:
Letha 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali [od] svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Jírovi Tkadlcovému za 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný.
Rukojmě Jan Banač a Martin Jonáček S.R.S.A N.
f 457b
Druhá čtvrt:
Jura Kačerů druhou čtvrt roli i z gruntem ujal za 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náleží.
Rukojmě za povinnosti všelijaké a placení gruntu Jan Škrobený a Jura Tkadlec SRSAN.

Pustá čtvrt

Letha 1646 za fojta Jana Banače Mikuláš Klimků ujal čtvrt roli po zemřití Jíry Tkadlcových v summě 8 zlm, placení po
1 zlm. Od[evzdán].
Rukojmě Martin Hudců a Jan Kuklica SRSaN.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Machyčký zemřel, tehdy Martin Hudcových ujal tou polovici roli za summu 100 zlm, placení po 1 zlm. Od[evzdán].
Rukojmě Václav Kuklica a Jan Pěkný SRSaN.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka položil Mikuláš Klimků ročních peněz 1 zlm.
Náleží ten zlatý obci velkovrbecký.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký druhou čtvrt roli po Jurovi Kadlcovi Mikulášovi Klimkovi za summu 8 zlm, platiti se má po vyjití 1 let komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě [za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Martyš a Jan Faleš S.R.S.a N.