Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Pavla Jarošového

f 467a

Letha 1582 v sobotu den Početí Panny Marie podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 72 Pavel, syn nebož[tíka] Vaška Jaroše, koupil j[es]t grunth s půl lánem roli, ze dvěma vinohrady a jiným k tomu příslušenstvím za summu 559 R 10 gr.
I nachází se, že jest od koupení toho gruntu až do letha [15]93 tenž Pavel za tenž grunth, i což na něm skoupil, zaplatil 303 R 12 gr 1 den. A ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 10 R summy 255 R 28 gr 6 den.
Ta spravedlnost náleží osobám těmto:
Item Martinovi mimo ten vinohrad, kterej na díl svůj přijal, 7 R 19 gr 5 den.
Item Kuně 48 R 13 gr 5 den.
Item Kateřině 34 R 7 gr 5 den.
Item Barboře 52 R 28 gr 5 den.
Item Janovi, strejci těch sirotků, náleží 70 R 13 gr 5 den.
Item Margetě mateři náleží vyplaceného i s podílem jejího mimo ty, což j[es]t vyzdvihla 42 R 5 gr 2 den.
Anna ta j[es]t díl svůj Pavlovi bratru svému za 11 R hotovejch prodala. A tak na tom gruntě nic více nemá.
Rukojmě Martin Jakšů, Jan Kubaňů, Jan Ďatlů, Štěpán Šáchů, Jan Kavják, Mikoláš Jakšů, Filip Šáchů, Jíra Pavlečků, Kuba Petříků, Jan Mlýnek, Tomáš Horčiců SRSAN.
f 467b
Strany toho Jana napřed psaného, strejce těch sirotků, a spravedlnosti jeho, poněvadž j[es]t tak na zdraví i rozumu svém nedostatečný a nemalé ochrany potřebuje, na tom sou se napřed psaní nápadníci společně snesli a k tomu povolili, za takové od Pavla Jarošového bratra jejich toho strejce opatrování, když by koliv Pán Buoh jeho prostředkem smrti s tohoto světa povolati ráčil, ta spravedlnost po témž Janovi zůstalá aby na Pavla výš dotčeného připadla. Kteréžto spravedlnosti Pavel beze vší překážky od kohožkoli činěné má vzíti.
Letha [15]94 položil Pavel Jarošových za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Téhož letha položil Pavel Jarošových za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno napřed psaným nápadníkům toto od spravování novejch register:
Item Martinovi 15 gr.
Item Kuně dáno 15 gr.
Item Kateřině 15 gr.
Item Barboře 15 gr.
Item Janovi, strejci těch s[irotků] 15 gr.
Item Margetě mateři 15 gr.

Letha [15]95 Pavel Jarošů ten sobě díl po nebožtíku Janovi strejci svém, kteréhož [k] smrti dochoval, jakž zápis vejše o tom ukazuje, na gruntě svém srazil 70 R 13 gr 5 den.
f 468a
A tak ještě za grunth svůj dopláceti zůstává nápadníkům napřed psaným 172 R 38 gr 6 den. Ty pokládati má od letha [15]96 pořadně při Vánocích po 8 R.
Letha [15]96 položil Pavel Jarošů za grunth svůj peněz purgkrechtních 8 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její do Kuželového.
Leta [15]97 položil Pavel Jarošových za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 8 R.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Jakož jest Margetě, mateři napřed psaných nápadníků, ještě dílu jejího náleželo 41 R 20 gr, ty jest manžel její, otčím těch nápadníků, pustil, aby se ti napřed psaní nápad[níci] o ně podělili. A tak táž Margeta tu žádné spravedlnosti více nemá.
Téhož leta [15]97 vypisuje se Pavlovi Jarošových na zaplacení gruntu, kteréž jemu po otčímovi jeho puštěny jsou
16 R.
Leta [15]98 položil Pavel Jarošův za grunt svůj 8 R.
Ty přijal Jan Man z Kuželového na místě Kateřiny manželky své.
A jakož ještě jemu k doplnění dílu manželky jeho Kateřiny na tom gruntě zuostávalo 17 R 22 gr 5 den, to j[es]t Pavlovi Jarošovému z lásky švagrovské pustil. A tak díl Kateřiny manželky své zouplna vyzdvihl.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jarošů za grunt svůj 6 R.
Ty sou dány do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožky] Kuny Botkové do Veselské Lhoty. Jsou tam ty peníze vydány.
Jakož Margitě napřed psané náleželo dílu jejího nedobraného 31 R 20 gr 2 den, takové peníze jsou jí zapsány.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a prodán vinohrad ode všech nápadníků, zůstalých po n[ebožtíku] Martinovi, Pavlovi Jarošovýmu za summu 50 R, z čeho sobě srazil dílu svého 10 R a což Kateřině také z toho dílu přišlo 10 R, ty jest Pavlovi pustila. A mimo to zůstává dopláceti 30 R jmenovitě těmto: Barboře 10 R, Kuně 10 R a Ance 10 R.
f 468b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jarošův za grunt 6 R.
Ty přijal Jan Mlýnek na místě Barbory ženy své.
Též položil Pavel Jarošů za vinohrad 3 R.
Z toho vzal Jan Mlýnek na místě Barbory ženy své 1 R, z dílu Kuniného dáno od Pavla syna jejího od učení školního
1 R, Anka do Lipova vzala 1 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jarošův za grunt 6 R.

Ty přijal Jan Mlýnek na místě Barbory ženy své.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Jarošův za vinohrad 1 R.
Ten přijala Anka na díl svůj.
A jakož jí ještě tu náleželo z toho gruntu 16 R 10 gr, ty jest prodal Václav Benedíků muž její Pavlovi Jarošovému, dal mu za ně valacha.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Jarošův za g[runt] 6 R.
Ty přijal Jan Mlýnek na díl Barbory ženy své.
Též položil Pavel Jarošův za vinohrad 2 R.
Z toho vzal Jan Mlýnek na díl Barbořin 1 R a Václav Benedíků na díl Annin 1 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt požár z půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Jarošovým, Pavlovi Mlejnkovýmu za summu 150 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Košut, Jíra Kutějků, Martin Miklošů, Matěj Mlýnků S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Janovi Mlýnkovi dílu Barbořiného předních peněz 44 R 28 gr.
Ance, sestře neb[ožtíka] Pavla Jarošového, naposledy 105 R 1 gr 6 den.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Mlejnkův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlýnka 2 R.
f 469a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Mlýnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlýnka 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Pavel Mlejnků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Pavel Mlejnků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Mlejnků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Mlejnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Mlejnek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka položil Pavel Mlejnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Leta 1616 za fojta Matěje Kubaně Pavel Mlejnků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Pavel Mlejnků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Pavel Mlejnků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlejnka 4 R.

Pusté

Letha 1632 za fojta Štěpána Jmelového prodán jest ten požár s půl lánem roli Mackovi Plandouchovému bez závdanku za summu 100 R, platiti jej má každoročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Štěpán Jmelů a Martin Pšurný S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1636 za fojta Štěpána Jmelového týž fojt a ouřad prodali ten grunt s půl lánem roli Janovi Kuklicovi za 100 R, placení po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu a jiné povinnosti Petr Hošků, Martin Jonáček SRSN.
f 469b
Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil týž Jan Kuklica za grunt svůj 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho z toho poloulání ut s[upr]a ujal Václav Kuklica jednu čtvrt roli za summu po vyjití tří let platiti 50 R, placení po 2 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Škrobený a Janíček Marků SRSaN.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho Jan Kuklica položil peněz ročních, ten zůstává za ouřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Václav Kuklica položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Kuklica položil a zůstává za úřadem 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka – to nic.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Václav Kuklica z tej čtvrti zešel, po něm takovou čtvrt zase bratr jeho Jan Kuklica ujal, pro jeho nezbednost zase tenž Jan Kuklica pustej zanechal. Takovou zase po něm Martin Stibor za summu 20 zlm ujal bez závdanku, placení po 1 zlm. Odevzdán za volné.
Rukojmě za dílo a nebo povinnost panskou i obecní Martin Hudců, Jan Pokorný SRSN.