Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

51 Grunt Štěpána Šáchového

f 527a

Letha 1592 Štěpán Šáchů koupil grunth svůj z půl lánem roli, dvěma koňmi, z vozem, pluhem i jiným k témuž gruntu příslušenstvím od Jana Kavjáka za summu 202 R.
Na kderýž j[es]t vejše psaného závdanku položil Janovi Kavjákovi 27 R a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává Janovi Kavjákovi 175 R, kderéž pokládati má při Vánocích po
8 R.
Na to jest letha [15]92 Štěpán Šáchů Janovi Kavjákovi peněz purgkrechtních položil 8 R.

Letha [15]93 Štěpán Šáchů položil Janovi peněz purgkrechtních 8 R.
Letha [15]94 položil Štěpán za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Kavjákovi 8 R.
Leta [15]97 položil Štěpán Šáchových za grunt svůj peněz purgkrechtních Janovi Kavjákovi 8 R.
Leta [15]98 položil Štěpán Šáchových za grunt svůj Janovi Kavjákovi 8 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Štěpán Šáchových za grunt svůj Janovi Kavjákovi 8 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Štěpán Šáchových za grunt Janovi Kavjákovi 8 R.
f 527b
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Štěpán Šáchových za grunt Janovi Kavjákovi 8 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Štěpán Šáchových za g[runt] Janovi Kavjákovi 4 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Štěpán Šáchových za g[runt] Janovi Kavjákovi 8 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Štěpán Šáchů prodal grunt z půl lánem roli, s vozem, pluhem Janovi Tuřanskýmu za summu 170 R. Závdanku jemu dal 12 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Martin Machyčka, Jíra Ďatlů, Jan Jakšů, Mikuláš Jež, Martin Majírů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům neb[ožtíka] Jana Kavjáka předních peněz 83 R.
Nápadníkům neb[ožtíka] Štěpána Šáchového naposledy 75 R.
Těch 83 R neb[ožtíku] Janovi Kavjákovi náležitých podle nápadu a přátelské smlouvy náležejí Vavřincovi Jíry Štěpánového, kteréž on vyzdvihovati sobě bude, když se peníze pokládati budou.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tuřanský za grunt nápad[níkům] Jana Kavjáka 3 R.
Ty oni položili na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Trubačového za dluh Kavjáků.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tuřanský za grunt nápadníkům Jana Kavjáka 3 R.
Též doložil peněz ročních za grunt 3 R.
Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Jana Kavjáka.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Jan Tuřanský za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Jana Kavjáka 3 R.
Přijali je nápad[níci] ut s[upr]a.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Tuřanský za g[runt] 6 R.
Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Jana Kavjáka.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Tuřanský za g[runt] 6 R.
Z toho přijal nápad[ník] Vavřinec Štěpánů n[ebožtíka] Jana Kavjáka 3 R a na zbor vrbeckej, kterejž pustil Jan Červenka z Malej Vrbky 3 R.
Ještě z toho gruntu těmto vyplniti se má:
f 528a
Na zbor vrbecký oddaných peněz od Jana Červenky z Malej Vrbky 2 R 15 gr.
Vavřincovi Štěpánovýmu 27 R 15 gr.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošovýho položil Jan Tuřanský za grunt svůj peněz 6 R.
Z toho přijal nápad[ník] Vavřinec Štěpánů n[ebožtíka] Jana Kavjáka 3 R a na zbor vrbecký 3 R.

Ten Jan Tuřanský zemřel a Michal syn jeho na ten kup a placení vstúpil. Odevzdáno mu to za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Mlýnek, Mikuláš Jež, Václav Bartoškových a Jan Machalkových SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Michal Tuřanský za g[runt] 4 R.
Ty jsou přijaty na zbor vrbecký podle odvodu.

Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Michal Tuřanský prodal ten grunt zase Ondrovi Tuřanskému bratru svému za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, t[otiž] 124 R. Závdanku dal jemu peněz hotových 5 R, platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jura Tuřanský, Martin Košut, Martin Dudík a Martin Matoušků SRSN.
Ondra Tuřanský položil za ten grunt peněz ročních 4 R.
Z toho dáno na zbor vrbecký posledních 15 gr a Vavřincovi Štěpánovému vydáno 3 R 15 gr.
Ondra Tuřanský jest povinen a uvolil se Dorotě mateři své z osmi měřici žita na roli své osívati a svými koňmi zdělati, a to každého roku do smrti její.

Jakož náleželo na tomto gruntě Kateřině, dceře n[ebožtíka] Štěpána Šáchového, 28 R 5 gr, ty jest prodala Ondrovi Tuřanskému za hotových 11 R 18 gr. A tak Kateřina na tom gruntě nic nemá.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Ondra Tuřanský položil za grunt Vavřincovi Štěpánovému peněz 3 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Ondra Tuřanský položil za grunt Vavřincovi Štěpánovému 4 R.

Letha ut s[upr]a Ondra Tuřanský prodal ten grunt Lukášovi Kovářovi za summu, což na něm dopláceti, totiž 83 R. Závdanku dal 4 R, platiti má po 4 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Jan Masařů a Adam Bochňů a Jan Machaňů SRSAN.
f 528b
Letha Páně 1618 za fojta Jana Markového Lukáš Kovářů položil za g[runt] Vavřincovi Štěpánovému peněz ročních 4 R.

Pusté

NB. Pamět při kupu hledej 49.

Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho jest ten grunt z polouláním roli prodán Janovi Pekařovi za summu 100 R bez závdanku, placením každoročně po 4 R. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecné Jan Marek a Jan Kuklica SRSaN.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprnýho Jan Pekařů položil peněz ročních obci velkovrbeckej 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Pekařů položil ročních peněz 1 R.
Přijala je obec velkovrbecká.