Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

52 Grunt Martina Filipa Šáchového

f 517a

Ten Martin Filipů spolu s Annou mateří svou drží grunth z půl lánem roli, z jatkou, koňmi, vozy, pluhy, dobytkem hovězím, též ze třema vinohrady, dva v Beraní hoře a třetí na Kněždubsku v Novosadích po nebož[tíku] Filipovi Šáchovi, otci vejš psaného Martina a muži dotčenej Anny, zůstalý za summu 598 R.
Kterýžto vejš psaný grunth i z vinohrady a jinými svršky k tomu přináležejícími tenž nebož[tík] Filip Šáchových zaplacené měl.
A tak Martin a Anna mateř jeho v dotčeném statku nejsúce dílní spolu se živí.
Což se pak dluhuov nebož[tíkovi] Filipovi Šáchových povinných dotejče, což jich koliv po něm zůstalo, totiž za vína, obilí, koně, peněz rozpůjčenejch i hotovejch co bylo, ty Anna mateř z Martinem synem svejm, tak jakž v regimentu letha [15]85 obšírněji o tom položeno j[es]t, k sobě příjímali a společně se o ně rozdělí.

Letha 1594 v sobotu před slavným hodem Vzkříšení Krista Pána Anna, mateř Martina Šáchových, předstoupila před fojta Janoše Tvrdoňového a starší k němu přidaných, před nimiž jest Martinovi synu svému díl své spravedlnosti všecken, jež jí koli na něm po nebož[tíku] Filipovi Šáchovi manželi jejím náleželo, dobrovolně bez přinucení oddala,
f 517b
tak aby z té společnosti, kterou sou sobě podle vejše psaného zápisu zavázáni byli, sešlo a on Martin aby v témž statku neb[ožtíka] Filipa otce svého mocný[m] hospodářem byl bez překážky každého člověka, však s tou vejminkou, aby Annu mateř svou do smrti při sobě dochoval a v ničemž jí neubližoval. A pakli by jí ubližovati chtěl, tehdy bude vejš psaný Martin Anně mateři své povinen polovici podle pošacování z toho statku vydati a ona bude jmíti vůli své, což jí tu koli náležeti bude, odkázati podle libosti a vůli komu bude chtíti.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, z jatkou, s vinohradem v Vlčí hoře na Kněždubsku a druhým vinohradem v Beraní hoře na Tasovsku i z sklepem při tom vinohradě a s boudou, pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Filipa Šáchového, Dorotě Klambové za summu 330 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Ďatlů, Jan Tuřanský, Macek Slabých, Macek Machalků, Pavel Tomků SRSAN.
Mikuláš Ježů dílu po Dorotě manželce své na tomto gruntě svém sobě porazil 207 R 25 gr.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Ježů na místě manželky své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Ježů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového
4 R.
f 518a
Od tohoto gruntu odnímá se vinohrad na Tasovsku v Beraní hoře, za kterýž obzvláštně Mikuláš Jež nápadníkům n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového platiti povinen 100 R. A tak toliko za sám grunt vyplatiti má 22 R 5 gr, placením od letha 1610 po 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Mikuláš Ježů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového
3 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Mikuláš Ježů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Ježů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového
4 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Ježů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Ježů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového
3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Mikuláš Ježů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Ježů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového ostatních peněz 1 R 5 gr.
A tak má grunt zaplacený.

Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Vojtkovi Slezákovi za summu
100 R, placení komu náležeti bude ročně po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti Jíra Hudec a Jíra Kučanský SRSAN.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starší jeho prodali ten grunt z půl lánem roli a on pokládá za něj ročních peněz k obci vrbeckej 1 R.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Vojtek Slezáků položil obci vrbecký peněz ročních, což i přijala 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Vojtek Slezáků položil a přijala obec vrbecká 1 R.
f 518b
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jan Vojtků položil ročních peněz 1 R. Ty přijala obec velkovrbecká.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Jan Vojtků položil peněz ročních a přijala obec velkovrbecká 1 R.