Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

56 Grunt nebož[tíka] Martina Trnky

f 557a

Tenž nebož[tík] Martin Trnka měl půl lánu z gruntem i se vším k tomu příslušenstvím, s koňmi, dobytky i jiným hospodářství[m] od dávných leth zaplacenej.
Kterejžto grunth podle kšaftu od téhož Martina Trnky učiněného j[es]t synům svejm Janovi, Jírovi a Václavovi, aby všecky tři společně hospodařili, odkázal, toliko aby z něho podle poručenství nebož[tíka] otce jejich Kuně sestře své vyplatiti 20 R a jednu krávu z téhož statku aby jí vydali.
Item dětem Kateřiny, sestry vejš psaných Jana, Jíry a Václava, vyplniti mají 20 R.
Tu vejš psanou summu, kterúž s téhož gruntu vyplniti mají, nejprve Kuně od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění 20 R pokládati mají po 2 R.
A když Kuna 20 R vyzdvihne, tehdy dětem Kateřiny též po
2 R se pokládati mají.
Více z téhož gruntu vyplniti mají Jírovi, synu Janoše Tvrdoňového, co nebož[tíku] otci jejich na roli půjčil 10 R.
Rukojmě za opravu gruntu a vykonání povinností Jeho [Mil]osti Pánu tito: Jan Koplů, Jan Miklošů, Jíra Trubačů, Adam Hulýšek SRSAN.
f 557b
Letha [15]94 ten grunth napřed psaný prodán Janovi Trnkovi s poručení pana Jana Šponara z Blinzdorfu, ouředníka na Strážnici, s půl lánem roli i jiný vším hopspodářstvím, jakž napřed o tom obšírněji položeno najde se, za summu 150 R. Místo závdanku díl svůj sobě na témž gruntě srazil 33 R 10 gr a ostatek doplatiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 6 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Jírovi, bratru toho Jana 33 R 10 gr.
Václavovi bratru jeho 33 R 10 gr.
Item Kateřině sestře jejich náleží 20 R. Těch 20 R na děti Kateřiny převedeny, jaká toho příčina, o tom napřed položeno najde se.
A dluhuov se zaplatiti má Jírovi, synu Janoše Tvrdoňového 10 R.
A když se těch 10 R dluhu vyplní, půjde Jírovi, Václavovi a Kuně spravedlnost jejich takto: letha [15]96 2 R a od letha [15]97 pořadně po 6 R, přijde na každého po 2 R.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské tito: Jan Šáchových, Adam Hulýšek, Mikoláš Brakickej, Mikoláš Koplů, Jan Peprných, Ondra Valnejch RSN.
Letha [15]94 položil Jan na dluh Jírovi Tvrdoňovi 2 R.
Letha [15]95 položil Jan Trnka za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Jírovi, synu Janoše Tvrdoně všech 6 R.

f 558a
Téhož letha [15]95 jakož Kuně napřed psané spravedlnosti náleželo 20 R, takovejch 20 R jest Jíra Havelků Janovi Trnkovi za 5 R hotovejch prodal. A tak táž Kuna tu více spravedlnosti žádné nemá.
A Jan Trnka za grunth svůj od letha [15]97 toliko po 4 R pokládati má.
Letha [15]96 položil Jan Trnka za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
S toho dáno Jírovi Tvrdoňovi ostatních za dluh jemu povinný 2 R a na s[irotky] zanecháno do truhly též 2 R.
Leta [15]97 položil Jan Trnka za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Leta [15]98 položil Jan Trnka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky ročních peněz 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trnka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Též on dal vinohrad Jírovi a Václavovi bratřím svým ve
22 R, kteréž se jemu za položení jich vypisují.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Trnků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Trnků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 2 R.
A skoupil od Václava bratra svého, což jemu náleželo 8 R
10 gr.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, s vinohradem na Kněždubsku ve Vlčí hoře, s osetím (kromě jedněch honů, které se na sirotky vymínili) Anně, pozůstalé vdově po témž Janovi Trnkovi, za summu 210 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po
4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Tomků, Mikuláš Skřipů, Martin Kejchavka, Martin Majířů, Jíra Trubačů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
f 558b
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Trnky předních peněz 54 R
10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Trnky na posledních peněz 155 R 20 gr.
Anna Trnková srazila sobě dílu svého na tom gruntě, což jí náleželo, totiž 49 R 11 gr 1 ½ den.

Letha 1608 za fojta Jana Miklošového Martin Červenka, manžel Anny Trnkové, prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, z vinohradem na Kněždubsku [ve] Vlčí hoře Václavovi Bartoškovi za summu 210 R. Závdanku jemu dal
29 R a platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Mlýnků, Jan Zálešáků, Ondra Tuřanský, Vavřinec Štěpánů, Adam Bochňa SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Václav Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Václav Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky
4 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Václav Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Václav Bartošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky
4 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Bartošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Václav Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Václav Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 3 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Václav Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Václav Bartošků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trnky 4 R.

Pusté
f 559a
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového týž fojt a ouřad prodali grunt s půl lánem roli Janovi Markovému, synu Jana Markového, za summu 100 R, placení ročně komu náležeti bude po 4 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Tvrdoňů, Šimek Záleský S.R.S.a nerozdílnou.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Markův položil peněz ročních obci vrbecké 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Janíček Markův položil peněz ročních 1 R.
Obec vrbecká je přijala.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Janíček Marků položil peněz ročních a přijala obec vrbecká 1 R.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Janíček Marků budouce od toho gruntu propuštěn a tudy aby bez hospodáře nezůstal, takovej grund z půl lánem roli Janovi Varadíkovi za tu summu, jak jej sám v držení měl, totiž za 100 R bez závdanku jest postoupil, placení každoročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Tomáš Pokorný, Pavel Rujmíšek SRSAN.
f 559b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja prodán jest týž grunt s půl lánem roli po Janovi Varadíkovi Jírovi Hránkovi za summu 50 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Tomáš Tkadlců a Pavel Vanků SRSAN.