Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Martina Koplového

f 587a

Ten Martin Koplů má grunth z půl lánem roli za 152 R koupenej.
Za kderejž do letha [15]93 vyplnil 12 R 11 gr 2 den a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] nebož[tíka] Bartoně Bačka podle zápisu kněch sirotčích 139 R 18 gr. Ty má od letha vejš psaného pořadně pokládati po 5 R.
Rukojmě Mikoláš Jakše Záleského, Jíra Cihlář, Mikoláš Vachů, Martin Horčiců, Jan Vašíčků R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Martin Koplů peněz purgkrechtních za grunth svůj 5 R.
Letha [15]95 položil Martin Koplů peněz purgkrechtních za grunth svůj 5 R.
Letha [15]96 položil Martin Koplů peněz purgkrechtních za grunth 5 R.

Téhož letha [15]96 Martin Koplů ten jest zase grunth svůj prodal Martinovi Macigalovi z půl lánem roli, koně dva, vůz, pluh, brány, osetí oujezd žita jeden a druhý oujezd rži a jedny hony žita čtvrtné za summu 152 R. Závdanku položil Martin Macigal Martinovi Koplovi hned při odevzdávce 12 R a platiti jej má od letha [15]97 pořadně po 5 R.
f 587b
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Varisů, Jíra Trubačů, Jíra Cihlář, Vašek Králů, Mikoláš Trubačů SRSN.
Leta [15]97 položil Martin Macigal za grunt svůj 5 R.
Na místě Martina položil Pavel Horčiců těch 5 R, kteréž je[mu] se na zaplacení gruntu vypisují.

Téhož leta [15]97 Martin Macigal ten jest grunt svůj zase prodal Pavlovi Horčicovi s půl lánem roli a jiným vším příslušenstvím, což k tomu gruntu prveji náleželo, za summu 152 R. Závdanku položil Pavel Horčiců při odevzdávce 12 R, ten závdanek přijali obec vrbecká a ostatek platiti má od leta [15]98 po 5 R.
R[ukojmě] z[a] p[lacení], opravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Vašek Hudců, Mikoláš Němců, Adam Hulýšek, Václav Macha Horčicových, Jura Koplů SRSANR.
Téhož leta [15]97 položil ročních peněz Pavel Horčiců 5 R.
Ty jsou již nahoře napsány.
Leta [15]98 položil Pavel Horčiců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Horčiců za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Horčiců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Horčiců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 3 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Pavel Horčiců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 ½ R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Pavel Horčiců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového ouřad vrbecký prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, z půl vozem a jiným k tomu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Horčicovým, Mathoušovi Vančíkovi za summu 140 R.
f 588a
Závdanku dal 7 R a platiti při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Trnků, Jíra Mlýnků, Mikuláš Skřipů, Jan Jakšů, Jíra Ďatlů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Bačka předních peněz 114 R 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Horčice na posledních penězích 25 R 15 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mathouš Vančík za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Vančík prodal grunt s půl lánem roli, z jednou klisnú, s polovicí osetím ozimým Petrovi Střelcovému za summu 140 R. Závdanku jemu dal
7 R, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Jíra Tuřín, Jíra Hlásný, Václav Davčů S.R.S.a N.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Petr Střelec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Bačky 4 R.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a ten grunt zůstával pustý, kterýž sou prodali fojt a starší Janovi Záhorovskému za tu summu, což na něm dopláceti zůstávalo, totiž summy 129 R bez závdanku, platiti má po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Eliáš Mlýnků, Mikuláš Pulec, Daněk Pejka SRSAN.

Pusté
Jedna čtvrt:
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového týž fojt s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Adamovi Zimákovi za summu placení po vyjití tří let po 1 zlm za 8 zlm. Jest jemu za volný odevzdán.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti JHM i jinších Jan Šášů a Jura Hránků S.R.S.A N.

Pusté