Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt nebožt[íka] Jana Ďatlového

f 52a

Tenž nebožtík Jan Ďatlů koupil grunth z půl lánem roli za živobytí svého po nebožt[íku] Havlovi Jurikovi zůstalý letha 1582 v sobotu po s[va]tým Vítě za summu 300 R.
Na kterejchžto 300 R do letha [15]93 vyplnil peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Anny manželky své, též i z dílem svým, kterejž jemu od nebož[tíka] Havla Jurikového podle znění kšaftu odkázal, a také co od nápadnici Salomeny skoupil 194 R 25 gr 5 den.
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti se má osobám níže psaným po 10 R, a to takto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Matěje Jurikového 42 R 25 gr
5 den. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R 10 gr.
Item nápadníku nebož[tíka] Havla Jurikového Janovi, co jemu po Kuně mateři jeho připadlo 42 R 25 gtr 5 den. Ty jemu též jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R 10 gr.
Item Václavovi, nápadníku po nebož[tíku] Janovi Bartoškovém, též náleží 19 R 12 gr. Ty se jemu tolikéž od letha [15]94 při Vánocích po 3 R 10 gr pokládati mají.
Rukojmě za opravu a placení grunthu Martin Trnka, Jan Matušků, Jíra Pavlečků, Martin Macigal, Jan Kutějků, Jan Hošků, Jan Hyjač, Tomáš Horčiců, Vaněk Šimečků a Mikoláš Trubač R.S.A.N.
f 52b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Ondry Masařového za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Havla Jurika
1 R.
Ten jest dán do truhlice sirotčí.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Jan Masařů prodal štvrt roli Jírovi Ďatlovému za summu 100 R. Závdanku mu dal
7 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Bartošků, Martin Košut S.R.S.A.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Ďatel za g[runt] 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Jurikového 1 R 15 gr a nápadníkům n[ebožtíka] Havla Jurikového po Kuně přijato 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Ďatel za g[runt] 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Jurikového 2 R a nápadníkům n[ebožtíka] Havla Jurikového po Kuně 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošovýho položil Jan Ďatlů za g[runt] 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Jurikovýho 1 R a nápadníkům n[ebožtíka] Havla Jurikovýho po Kuně 1 R.

Na tomto gruntě náleží podle bedlivého uvážení na vyhledání:
Nápad[níkům] neb[ožtíka] Matěje Jurikovýho 17 R 15 gr
5 den.
Nápad[níkům] neb[ožtíka] Havla Jurikovýho 17 R 15 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ďatlového 83 R 56 gr 4 den.
Jíra Ďatlů má vyplacených už do letha ut s[upr]a 81 R 2 gr.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Ďatlů za g[runt] 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] neb[ožtíka] Matěje Jurikovýho 2 R a Janovi neb[ožtíka] Havla Jurikovýho 2 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Ďatlů za grunt 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] neb[ožíka] Matěje Jurikovýho 2 R a Janovi neb[ožtíka] Havla Jurikovýho 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Ďatlů za grunt svůj peněz 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Jurkovýho 2 R a Janovi n[ebožtíka ] Havla Jurkovýho 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Ďatlů za grunt svůj nápad[níkům] ut s[upr]a 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Matěje Jurkového 2 R a Janovi n[ebožtíka] Havla Jurkového 2 R.
f 53a
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Ďatlů položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Matěje Jurikového 2 R a Janovi Havla Jurikového též 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Ďatlů položil za grunt nápadníkům svrchu psaným 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Matěje Jurkového 2 R a Janovi Havla Jurkového též dáno 2 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Ďatlů položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Jurkového 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Matěje Jurkového 2 R a Janovi Havla Jurkového též dáno 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Jíra Ďatlů položil za g[runt] 4 R.
Z toho dáno nápadníkům Matěje Jurkového 2 R a Janovi Havla Jurkového též vydáno 2 R.

Letha Páně 1629 za fojta Jana Markového fojt a starší prodali čtvrt roli s půl gruntem po neb[ožtíku] Jírovi Ďatlovi zůstalý Martinovi Švehlovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Štěpán Jmela a Jan Cíška S.R.S.a N.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a fojt a starší prodali druhou čtvrt roli s půl gruntem po neb[ožtíku] Janovi Ondrových zůstalý Martinovi Junáčkovi za summu 50 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Štěpán Jmela a Jan Cíška S.R.S.a N.

Leta 1638 za fojta Martina Horčice ten svrchu psaný grunt zase prodal Martin Junáčků za tu summu, jakž jest ten grunt koupenej od svrchu psaného ouřadu, totiž druhou čtvrt za 50 R, Pavlovi Markovému, placení ročně po 2 R. Závdanku jemu položil, který Martin za opravy gruntu přijal 6 R. Odevzdané mu za volný.
Rukojmě Štěpán Jmela, Jan Hránka S.R.S.a N.
f 53b
Letha 1640 za fojta Martina Horčice a starších jeho prodán jest grunt tento z poloulánem roli Jurovi Blahových za summu 100 R bez závdanku, placením každoročně po 2 R. Od[evzdán] za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jura Krejčířů a Pavel Němec S.R.S.a N.

Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového Jura Blahových s toho gruntu ušel, teda ouřad [jej] z jednou čtvrtí prodali Martinovi Jonáčkovému za summu 35 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě za povinnosti a placení gruntu Jan Mikulášů, Adam Marků S.R.S.N.
Druhá čtvrt i s kruntem prodána jest Jurovi Markovému za summu 35 R, placení komu náležeti bude po 1 R. A což na něm Pavel Marků zaplaceného měl, totiž 6 R, ty jest Jurovi Markovému odevzdal.
Rukojmě za všelijaké povinnosti a placení gruntu Martin Jonáčků, Jura Tuřanský S.R.S.a N.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jíra Markův prodal čtvrt roli Mikulášovi Holečkovi zase za summu 35 R, placení po 1 R. Odev[zdán].
Rukojmě Jíra Jmela a Pavel Marků SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Martin Jonáček položil a zůstává za úřadem 3 R.
Letha 1646 za fojta Jana Banača Mikuláš Holeček položil a zůstává za úřadem 3 R.
f 54a
Letha 1646 za fojta Jana Banača Martin Jonáček pustil svou čtvrti roli zase Martinovi Záleskému za summu 35 R, placením po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Tomáš Tkadlcových a Jan Varadík SRSAN.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Martin Šimků položil za grunt svůj 1 R, zůstávají za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Mikuláš Holečka položil za druhou čtvrt 1 R, zůstávají za ouřadem.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimka týž fojt položil ročních peněz a zůstává za ouřadem 1 R.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Martin Šimka Záleského pustil svou čtvrt roli Janovi Šašíkovi za summu 35 R bez závdanku, placení po 1 R. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Šimek Záleský, Jan Mikulášů SRSN.