Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

63 Grunt Mikoláše Jakše Záleského

f 629a

Letha 1591 vejš psaný Mikoláš koupil jest grunth svůj z půl lánem roli i jiným hospodářstvím k tomu náležitým podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 121 za summu 250 R.
Na kderejž j[es]t od vejš psaného letha peněz purgkrechtních vyplnil a místo závdanku díl svůj sobě srazil, i s tím, což od Jana bratra a tří sester svejch díly jejich skoupil, učiní vše 128 R 6 gr 5 den.
A ostatek od letha 15[94 při Vánocích dopláceti zůstává
121 R 13 gr 2 den.
Z té summy náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šuby nedoplacenejch peněz od nebož[tíka] otce těch sirot[ků] 25 R, kteréž se mají předně po 4 R vyplniti.
A ostatek náleží Jírovi, Václavovi, Pavlovi, sirot[kům] nebož[tíka] Jakše Záleského, též Dorotě macoši jejich, tak jak v rejstřích sirot[čích] položeno j[es]t.
Rukojmě Mikoláš Jakšů, Martin Macigal, Jíra Cihlář, Jan Ďatlů, Jan Jakšů, Jan Studenka z Lideřovic.

Letha [15]94 položil Mikuláš Zálešský za grunth svůj purgkrechtních peněz 4 R.
f 629b
Letha [15]95 ten napřed psaný grunth jest zase prodán Janovi Jakše Zálešského od Mikuláše bratra jeho za tu summu, což na témž gruntě dopláceti měl, totiž 118 R 13 gr 2 den, a to z příčiny té, maje Mikuláš na tom gruntě zaplaceného, totiž 132 R 16 gr 5 den, za to jest vinohrad na Tasovsku, kterýž jemu z týmž gruntem prodán byl, vzal. A tak tu více týž Mikuláš žádné spravedlnosti míti nebude. A ten bratr jeho povinen bude za týž grunth sirot[kům] napřed psaným vyplniti od letha [15]95 při Vánocích summu nahoře dotčenou pořadně po 4 R.
Rukojmě na dědině zůstaviti má při posudku Jíra Škulín, Mikoláš Klambů, Jíra Horčiců, Mikoláš Červený SRSN.
Letha [15]95 položil Jan Jakše Záleskýho za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]96 položil Jan Jakše Záleskýho za grunt peněz
4 R.
Letha [15]97 položil Jan Jakše Záleskýho za grunt svůj purgkrechtních peněz 4 R.
Leta [15]98 položil Jan Jakše Záleskýho za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šuby 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Jakše Záleskýho za grunt svůj na s[irotky n[ebožtíka] Jíry Šuby 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Jakše Záleského za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šuby 3 R.
Z toho dáno na ty s[irotky] Jiříka Šuby ostatní 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jakše Záleského prvních peněz 1 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Jakše Záleského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakše Záleského
3 R.
f 630a
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Jakše Záleskýho za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakše Záleskýho
1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Jakše Záleskýho za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakše Záleskýho 2 R.
Více tenž Jan Jakše Záleského sráží sobě na tomto gruntě nápadu po Pavlovi bratru jeho i s tím, což po Dorotě mateři Pavlové jemu přišlo 37 R 6 den.
Zuostává ještě za ten grunt dopláceti osobám těmto:
J.M. Pánu po Jírovi a Václavovi sirotcích zběhlých 46 R
15 gr.
Kateřině Ranové do Malé Vrbky nápadu po Dorotě mateři její 8 R 27 gr 3 den.
NB. Jakož Jeho [Mil]osti Pánu z tohoto gruntu po Jírovi a Václavovi, sirotcích zběhlých, k vyzdvižení náleželo 46 R
15 gr, ta summa jest odvedena Martinovi Mariusovi do Trenčína za tú příčinú, že spravedlnost jeho omylně byla na Jeho [Mil]ost Pána vyzdvižena. Kterúžto summu týž Martin Marius sobě z tohoto gruntu po letech vyzdvihovati má. Stalo se za fojta Jana Miklošového letha 1609.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jan Jakše Záleského za grunt Martinovi Mariusovému 4 R.
A jakož ještě témuž Martinovi Mariusovi k vyzdvižení náleželo 42 R 15 gr, ty jest prodal obci vrbecké za hotových
7 R 22 gr. A tak tu již více nic nemá.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jan Jakše Zálešského za g[runt] obci vrbecké na skoupené peníze 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jan Jakše Zálešského za g[runt] obci vrbecké 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jan Jakše Záleského za grunt obci vrbecké 4 R.
Z toho zůstává při ouřadu na Kateřinu, n[ebožky] Doroty Jakšůvky dceru její, do Malý Vrbky vyšlejch peněz 3 R 20 gr.
f 630b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošových Jan Jakše Záleskýho prodal grunt svůj s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s půl vozem, s pluhem, bránú Martinovi Červenkovi za summu 106 R. Závdanku jemu dal 6 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vašek Bartošků, Jan Zálešáků, Martin Košut a Jan Jakšů SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Červenka za grunt obci vrbecký 3 R.

Jakož náleželo na tomto gruntě Jakubovi Záleskýmu peněz vyplacených summy 54 R, ty jest prodal obci vrbecký za hotových 10 R. A tak týž Jakub vejš psaný na tom gruntě nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Martin Červenka za grunt obci vrbecké 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Martin Červenka položil za grunt na obec vrbeckou peněz 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Martin Červenka položil za grunt na obec vrbeckou 3 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcové[ho] Martin Červenka položil za grunt na obec vrbeckou 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Martin Červenka položil za g[runt] obci vrbecké 3 R.