Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 Grunt Jíry Škulínového

f 644a

Letha 1584 v outerý svatodušní Jíra vejš psaný koupil grunth svůj z půl lánem roli od Jana Onučky za 100 R.
Na kterejž témuž Janovi Onučkovi závdanku položil 19 R a ostatek od letha [15]84 dopláceti zůstává při Vánocích po 6 R – 81 R.
Na to j[es]t do letha [15]93 vyplnil 19 R a zadržel sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Onučky 41 R.
Ostatní summa, kterúž dopláceti má, všecka těm sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Onučky náleží.
Rukojmě Jakub Záleskej, Martin Horčiců, Martin Bartošků, Matěj Vracovskej, Martin Hyjal a Jan Kubaňů S.R.S.A.N.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Více položil na zadržalé peníze vejš psané 5 R.
Letha [15]95 položil Jíra Škulínových za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Letha [15]96 položil Jíra Škulínových za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Leta [15]97 položil Jíra Škulínových za grunt svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Leta 1598 položil Jíra Škulínových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Onučky 6 R.
Též položil na zadržalé peníze 2 R.
f 644b
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Jíra Škulínových za grunt svůj na s[irotky] n[božtíka] Mikuláše Onučky 6 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa Jíra Škulín prodal grunt z půl lánem roli, se dvěma koňmi, z vozem, s pluhem, z železy, z jednou bránou a s vším osetí polovicí kromě jednoho kousku ozimu a druhého jaři Janovi Kejchavkovi za summu 170 R. Závdanku jemu dal 25 R, ostatek platiti má od leta 1600 po
6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukoj[mě] Jan Fiant, Jan Mlejnek, Martin Hudec, Jan Trubačův, Mikuláš Kubíčků, Mach Horčiců S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kýchavka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky 4 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa pložil Jan Kejchavka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky 3 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa položil Jan Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláíše Onučky 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jan Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky 4 R.

Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Jan Kejchavka prodal grunt s půl lánem roli, s vozem, pluhem, též s polovicí osetí ozimého Mikulášovi synu svému za summu 132 R bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Kovářů, Vavřinec Štěpánů, Mathouš Vančík, Martin Mlejnků S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kejchavka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky
2 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kejchavka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky
3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky 2 R.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky dvojích peněz, totiž za rok 1611 a 1612 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Onučky ostatních 23 gr 6 den a nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Škulínového 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Mikuláš Kejchavka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škulínového 2 R.
f 650a
Jíra Škulína napřed psaný zemřel a nachází se, že za tento grunt mimo vzetí zase závdanku vyplatil 56 R. Ta summa po smrti téhož Jíry Škulíny přináleží Eliášovi a Mikulášovi synům a Martě dceři jeho a Kateřině, vdově po témž Jírovi Škulínovi zůstalé, přijde na každého z nich z té summy po 14 R.
Pavel Ratiškovský na díl po tejž Kateřině manželce své přijal těch napřed psaných za rok 1611 a 1612 za tento grunt položených peněz, totiž 4 R.
Jakož se ještě na tomto gruntě Pavlovi Ratiškovskému na díl manželky jeho dovzíti po letech summy 10 R pozůstávalo, takových 10 R týž Pavel Ratiškovský prodal jest Mikulášovi Kejchavkovi, držiteli toho gruntu, za kteréžto peníze dal mu tele a vědro vína. A tak tu nic víceji týž Pavel nemá.
Eliáš, syn neb[ožtíka] Jíry Škulína, zemřel a což jemu na gruntě tomto dílu jeho náleželo, totiž 14 R, to jest na Mandu sestru jeho, kteráž jest v zajetí nepřátelským, připadlo. Na Mikuláše pak bratra téhož Eliáše nic nepřipadlo, protože týž Mikuláš prve zemřel nežli Eliáš, však na dítky po Mikulášovi, bratru Eliášovém zůstalé, ten díl, což měl Eliášovi přijíti, se těm dítkám jeho připisuje. Ty děti po Mikulášovi zůstalé zemřely, ta spravedlnosti jejich, což jim z tohoto statku náleželo, připadla na Barboru, mateř těch dětí 7 R a na Mandu zajatú, tetku těch dětí 7 R.

Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka Mikuláš Kejchavka položil 2 R.
Ty sou vydány Barboře, mateři těch dětí, na díl její.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Mikuláš Kejchavka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jíry Škulínového
1 R.
Zanechán za ouřadem na tetku jejich zajatou.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Mikuláš Kejchavka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláš Jíry Škulínového 2 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Mikuláš Kejchavka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jíry Škulínového 2 R.
Pusté

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada prodal ouřad vrbecký půl lánu roli, kteréž z povolení vrchnosti toliko za čtvrt prodává se, Ondrovi Černickýmu po Mikulášovi Kejchavkovi za summu 20 R, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Kadlec a Jura Hránka S.R.S.a N.
f 650b
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja Vaclav Malík ujal grunt po Ondrovi Černickém z půl čtvrtí roli za summu 20 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Komoň a Pavel Rujmíšek SRSAN.