Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Mikoláše Petříkové[ho]

f 61a

Leta 1582 Mikoláš vejš psaný koupil j[es]t grunth z půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím za summu 350 R.
Za kderejž j[es]t do letha 1593 vyplnil 66 R a ještě dopláceti zůstává 284 R 14 gr.
Z kderéžto summy dílu svého sráží 55 R 14 gr 1 den a od Margety sestry své skoupil dílu jejího, což jí ještě mimo prvnější vyzdvižení náleželo 50 R 14 gr 1 den.
A tak ještě dopláceti zůstává 176 R 1 gr 5 den, kteroužto summu od letha [15]94 při Vánocích pokládati má pořadně po
10 R.
Rukojmě za placení a opravu toho gruntu Martin Trnka, Jan Matějů, Martin Horčiců, Martin Jakšů, Jan Onučků, Jakeš Záleskej, Martin Švirgů z Kněžduba, Mikoláš Horných a Šimek Šeptal, sousedé z Javorníka R.S.A.N.
Ta vejše psaná summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Martinovi, sirotku nebož[tíka] Jakuba Petříkova, též i jinejm bratřím a sestrám svým, jakž o tom obšírněji v knihách sirotčích napsáno najdeš, tím se spraviti moci budeš.
f 61b
Letha [15]94 položil Mikoláš napřed psaný za grunt svůj peněz purgkrechtních 12 R.
Téhož letha [15]94 vyplnil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj Martinovi bratru svému 56 R 6 gr 4 ½ den, neb jemu vinohrad v hoře Veselé v té summě dal.
Letha [15]95 položil Mikoláš za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Téhož letha [15]95 položil za grunth svůj 3 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Téhož letha koupil Mikoláš od Kateřiny a Margety od každé
5 R – 10 R. Ty se jemu na zaplacení gruntu vypisují.
Letha [15]97 položil Mikoláš Petříkových za grunth 6 R.
Leta [15]98 položil Mikoláš Petříků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Petříků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Petříků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa položil Mikuláš Petříků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového 6 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa Mikuláš Kuby Petříkových skoupil od Šimka bratra svého, což jemu dílu jeho dovzíti náleželo summy 52 R 6 gr 4 ½ den.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby položil Mikuláš Kuby Petříkových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkových 3 R.
A tak grunt svůj zouplna i zcela zaplacený má.

f 62a
Letha 1606 za fojta Jana Miklošových nápadníci neb[ožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových prodali grunth z půl lánem roli po něm zůstalý i z půl achtelem vinohradu v hoře Veselé na Kněždubsku Martinovi Kuby Petříkových za summu 66 R. Závdanku dáti má na zbor vrbecký 10 R a ostatek platiti každého roku při Vánocích po 8 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Kubaňů, Martin Peprný, Pavel Bartošků, Jíra Ďatlů, Martin Mastný S.R.S.A.N.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Martin Kuby Petříkových prodal grunt s půl lánem roli a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím Petrovi Janíčkových za summu 50 R. Závdanku dal 20 R, z toho dáno na zbor vrbecký podle poručenství Mikuláše Petříkova 10 R, za dluh Mikuláše Petříkova 10 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Bartošků, Mikuláš Machů, Pavel Machalků, Mikuláš Vachů, Tomáš Bartošků, Martin Masařů S.R.S.A.N.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Petr Janíčků za grunt na nápadníky Mikuláše Kuby Petříkových 3 R.
Martin Kubů položil za vinohrad v Veselé hoře na Kněždubsku těmž nápadníkům 3 R.
Z toho dáno Bětě nápadnici 2 R a za dluh Mik[uláše] Kuby
1 R.
Zůstává ještě za ten vinohrad doplatiti 33 R, placením od letha 1609 podle ourody po 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Petr Janíčků za grunt na nápadníky n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových
6 R.
Od Martina Kuby Petříkového přijato za vinoh[rad] v Veselé hoře na Kněždubsku na týž nápadníky 3 R.
Z toho dáno do statku Matěje Male mlynáře na dluh za víno
9 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kuby Petříkového za vinohrad v Veselé hoře na Kněždubsku na nápad[níky] neb[ožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových 3 R.
Item položil Petr Janíčků za grunt na týž nápadníky 4 R.
Z toho dáno do statku Matěje Male mlynáře na dluh za víno ostatních 18 gr.
Z vinohradních peněz dáno Bětě 1 R, Barboře 1 R a Ance též 1 R.
Ty 3 R zůstávají při ouřadu, jsou jim vydány.
f 62b
Podle bedlivého vyhledání na tomto gruntě náleží osobám těmto:
Bětě a Barboře, nápadnicím neb[ožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových, každé po 16 R 15 gr – 33 R.
Martinovi Kuby Petříkovýho vydělených peněz 184 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Petr Janíčků za g[runt] 4 R.
Z těch jest dáno Bětě 2 R a Barboře 2 R.
NB. Z těch 33 R, kteréž sou nápad[níkům] neb[ožtíka] Mikuláše Kuby Petříkového připsány, podli bedlivého vyhledání náleží Mikulášovi Staňkovýmu po Barboře manželce jeho, dceři neb[ožtíka] Kuby Petříkovýho, předních peněz 22 R za tou příčinou, že ten neb[ožtík] Mikuláš Petříků grunt sobě na zaplacení, jehož nebyl doplatil, vypsati dal.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Petr Janíčků za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových
6 R.
Z toho dáno Bětě n[ebožtíka] Kuby Petříkových 3 R a Barboře týž sestře její 3 R.

Letha 1613 za fojta Jana Miklošového fojt a starší prodali grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Petrovi Hoškovým Michalovi Tulákovýmu za summu 250 R. Místo závdanku srazil sobě na tom gruntě dílu po manželce svej 43 R a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Horčiců, Šimek Záleský, Martin Zastúpil, Martin Marků, Ondra Tuřanský S.R.S.N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Michal Tuláků za g[runt] 6 R.
Z toho vzala Běta a Barbora, nápadníci po n[ebožtíku] Mikulášovi Kuby Petříkových, každá po 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Michal Tuláků za grunth nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Petříkových peněz ročních summy 6 R.
Z toho vzala Běta a Barbora, nápad[níci] n[ebožtíka] ut s[upr]a, každá po 3 R.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Michal Tuláků položil za grunt peněz ročních nápad[níkům] Mikuláše Kuby 6 R.
Bětě a Barboře dáno každé z nich na díly jejich po 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Michal Tuláků položil za grunt nápadníkům Mikuláše Kuby 3 R.
Dáno z nich Bětě 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Staňkového do Lipova zanecháno 1 R 15 gr.
f 63a
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Michal Tuláků položil za grunt nápadníkům Mikuláše Kuby 6 R.
Dáno z nich Barboře 1 R 15 gr a Bětě též 1 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Staňkového do Lipova 3 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového Michal Tuláků položil za grunt peněz nápadníkům svrchu psaný[m] 6 R.
Dáno z nich s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Staňkového do Lipova 3 R, po Barboře těm sirotkům náležitý, a Martinovi Kubíčkovému vydělených peněz dáno 3 R.

Pusté

Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli Mikulášovi Mirošovému za summu
150 R bez závdanku, platiti má po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení grunthu a povinnosti panské i obecní Martin Junáček a Martin Porubskej S.R.S.a N.

Letha 1638 za fojta Štěpána Jmelového fojt a starší prodali grunt s půl lánem roli Janovi Hránkovi za 150 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbývati Martin Fila, Jan Čambal SRSN.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice položil Jan Hránkových ročních peněz 1 R.
Ten zůstává za ouřadem.

Leta 1641 za fojta Topmáše Koplového týž fojt s úřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Jakubovi Řehořovému za summu
10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu za volný odevzdán.
Rukojmě za všelijaké povinnosti zbylé a jinší Jíra Tkadlců a Jíra Tesařových S.R.S.a nerozdílnou.
f 63b
Druhá čtvrt od téhož gruntu:
Prodána jest čtvrt roli i z gruntem Tomášovi Koplovému za summu 10 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti zbylé a jinší Šimek Záleský a Jíra Živnost S.R.S.a N.

Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Thomáš Koplů prodal tu čtvrt roli zase Jírovi Šiškovi za summu 10 R, placení po vyjití [tří let]. Odevzdán.
Rukojmě Thomáš Koplů, Jan Mikulášů SRSaN.

Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Jana Banač koupil obě ty čtvrti, které prve zápisy rozdělený jsou, od ouřadu, totiž půl lánu roli za summu 20 R bez závdanku, placení rok po roku po
2 R až do vyplnění summy. A tak jemu za volný a svobodný jest odevzdán.
Rukojmě podstavuje za placení a jiné povinnosti Jana Pekaře a Martina Pečenku SRN.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Mlýnkového Jan Banač pustil zase ten grunt z polouláním roli Pavlovi Rujmíškovi za tu summu, jak jej sám ujal a udržeti měl, za summu 20 zlm, placení každoročně komu náležeti budou po 1 zlm. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Varadík, Tomáš Pokorný SRSN.