Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

71 Mlejn Matěje Male mlynáře

f 709a

Letha 1581 v neděli před Nanebevzetí Panny Marie Jan Rumíšek mlynář prodal j[es]t mlejn Matějovi Malovi mlynáři za summu 200 R
Na kderejž j[es]t podle zápisu kněh starejch purgkrechtních do letha [15]92 vyplnil i s tím, což od Kuny a Jana Rumíška skoupil, 197 R 14 gr.
A tak ještě dopláceti zůstává sirotkům neb[ožtíka] Matěje mlynáře 2 R 16 gr. Ty sou za ním zadržalé a když se položí, bude jmíti mlejn svůj zaplacený.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti [a] platy Jeho [Mil]osti Pánu z téhož mlejna tito: Janoš Tvrdoňů, Jan Hošků, Václav Šáchů, Jan Matoušů, Štěpán Šáchů, Jan Hyjačů S.R.S.A.N.
Letha [15]94 Matěj Male mlynář položil za mlejn peněz purgkrechtních ostatních 2 R 16 gr.
A tak tenž mlynář má mlejn svůj zaplacenej a žádnému za něj nic dlužen není.
f 709b
Letha 1603 za fojta Martina Klamby prodán mlejn s vinohradem v Kraví hoře na Tasovsku, se 2 nivkami roli, s loukou na horách, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, s 1 krávou a 1 sviní i jiným hospodářstvím, pozůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Malovi mlynáři, Jírovi synu jeho za summu 500 R. Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo 126 R 15 gr 1 ½ den, a tak zůstává mimo poražení dílu svého dopláceti 373 R 14 gr 2 den, placením od letha ut s[upr]a po 12 R. Odevzdáno jemu to všecko za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Jan Miklošů, Martin Koplů, Pavel Horčiců, Jan Jakšů, Václav Machalků, Mikuláš Vachových, Matěj Jarošů, Václav Hadů, Jan Kejchavka, Mikuláš Prakšický, Jan Vachů, Jíra Cihlář S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Malů za mlejn a statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 12 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Malů za mlejn a statek na s[irotky] n]ebožtíka] Matěje Male mlynáře
12 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového Jíra Malů srazil sobě na tomto mlejně, což jemu po Anna a Zuzanně, sestrách jeho zemřelých, připadlo, totiž 82 R 26 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Malů za mlejn a statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 10 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Malů za mlejn a statek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře
10 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošových položil Jíra Malů za statek a mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře
5 R.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Malů za grunt, statek a mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře
8 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Malů za g[runt], statek a mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 10 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Malů za g[runt], statek a mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 10 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového položil Jíra Malů za grunt a statek na s[itrotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 10 R.
f 710a
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového jakož ještě s tohoto mlýnu zůstávalo se ostatní summy mimo prvnější vyzdvižení na díl Kateřiny, manželky Mikuláše Krále, po letech dovzíti 84 R 11 gr ½ den, takové peníze jest týž Mikuláš Králů Jírovi Malovi mlynáři, držiteli toho mlýnu, za hotových 16 R 24 gr prodal. A tak Mikuláš Králů na tom mlýně nic více míti nebude a Jírovi mlynáři takových 84 R 11 gr ½ den na zaplacení téhož mlýnu se vypisuje. A tak Jíra Malů nebude povinen za ten mlýn platiti nežli po 7 R, poněvadž jest díl Kateřinin skoupil.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka Jíra Malů položil za mlejn a za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 7 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Jíra Malů položil za mlejn a za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male 7 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Jíra Malů položil za grunt a mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male 7 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Jíra Malů položil za grunt a za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Male 7 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Markovýho po smrti neboštíka Jíry Male mlynáře jsouce ten mlýn velmi zpuštěný, prodán jest Janovi Halíkovi za summu 237 R. Závdanku dal 27 R a platiti jej má po 7 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Šimek Záleský a Jan Hošků S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a jakož na tom gruntě nebo mlýně náleželo Kuně, manželce Jana Peterky z Lipova, 22 R 6 gr 6 den dobrati, ty jest prodal Janovi Halíkovi za hotových 3 R. A tu nic nemá.
Letha Páně 1628 za fojta Pavla Mlejnka Jan Halík položil za grunth a mlejn Margetě Male mlynáře 3 R.
Letha 1629 za fojta Jana Markového Jan Halík položil za grunth a mlejn Margetě Male mlynáře 2 R.
Letha 1630 za fojta Štěpána Jmelového Jan Halík položil za g[runt] a mlejn Margetě Male mlynáře 2 R.
Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Halík položil za grunt a mlejn Margetě Male mlynáře 1 R.

Letha 1632 za fojta Jíry Kučery Jan Halík položil za g[runt] a mlejn Margetě Male mlynáře 1 R.
f 710b
Letha 1635 za rok 1633 a za rok 1634 Jan Halík položil za grunt a mlejn Margetě Male mlynáře 2 R.
Letha 1636 za fojta Petra Hoškového Jan Halík položil za grunt Markétě Male mlynáře, který ona přijala 1 R.
Letha 1637 za fojta Martina Horčice Jan Halík položil za grunt Margetě ut s[upr]a a ona přijala 1 R.
Leta 1638 za fojta Martina Horčice Jan Halík položil za grunt Markétě ut s[pr]a a ona jich přijala 1 R.
Letha 1640 za fojta Martina Horčice Jan Halík položil za g[runt] Markétě ut s[upr]a a ona přijala 2 R.
Leta 1641 za fojta Tomáše Koplového Jan Halík položil za grunt peněz ročních 1 R, ten přijala Margeta.
Letha 1645 za fojta Jíry Peprného Jan Halík položil peněz ročních Markétě ut s[upr]a 2 R.
Item poněvadž Markétě ut s[upr]a ještě na tom gruntě dobírati náleželo 168 R 29 gr 1 den, mezitím ona zemřela a Jan Halík ji do smrti dochoval, opatroval a pohřbíti dal a tak podle přátelství ta summa na Jana Králových, na Markétu a Zuzanu Královou připadla. Potom ti tři nápadníci z lásky dobrovolně toho Jana Halíka, že on jeji[ch] vlastní tetku choval a opatroval, k rovnému dílu připustili a dělíce vejš psanou summu těch 168 R 29 gr 1 den na 4 díly, přijde na každý díl 42 R 7 gr 2 den, kterýžto díl se teď Janovi Halíkovi zaplacený vypisuje, totiž 42 R 7 gr 2 den.
Letha 1646 za fojta Jana Mlejnka Anna, vdova pozůstalá po neb[ožtíku] Janovi Halíkovi, položila ročních peněz 1 R.
Takové peníze přijali nápadníci, jakž na druhé straně v zápisu zní.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Šimkového Anna, pozůstalá vdova po nebož[tíku] Janovi Halíkovi, položila ročních peněz a přijal Tomáš Mlýnek 1 R.

Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada ouřad vrbecký prodali ten napřed rozepsaný mlejn po Janovi Halíkovi Jurovi Halíkovi bratru jeho za summu 126 zlm 21 gr 3 den, placení každoročně nápadníkům napřed rozepsaným Janovi Královi, Markétě a Zuzanně Králové po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Šimek Záleský a Jura Živnost S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1651 za fojta Kryštofa Mřihlada položil Jura Halík ročních peněz 1 zlm.
Ten přijali nápadníci všichni tři svrchu psaní.

Letha 1654 dne 14. Aprilis za pana Valentina Daniele Schreyera, hejtmana panství strážnického, za fojta Mikuláše Holečka, purgkmistra Jana Markového a ouřadů k nim přidaných Jíra Halíků prodal jest mlejn Malovský Mikulášovi Holubcovi s tím se vším k němu od starodávna příslušenství[m], tak jak je týž Halík od bratra svého měl a týž mlejn
f 711b
v užívání byl, za summu 239 zlm bez závdanku. A poněvadž týž Jíra Halík po otci svém na tomž mlejně a co on sám byl položil zaplaceno měl 193 R 15 gr 1 den, takové peníze tomu Mikulášovi Holubcovi za hotových 40 zlm prodal, takže již týž Halík na tom mlejně na nic více se natahovati nemá.
Item více při kupu mlejnu toho ten Mikuláš Holubec položil nápadníkům těmto: Janovi Králíkovi, Margkétě a Zuzaně Králové hotový 3 zlm, kteréž oni společně přijali, a tak bude mít na tom mlejně zaplaceno 116 zlm 14 gr 1 den. Bude ještě mít dopláceti 122 zlm 21 gr 6 den, kteréžto peníze na tři díly náleží, nejprve Janovi Králíkovi náleží 40 zlm 27 gr 2 den, item Margkétě náleží 40 zlm 27 gr 2 den a Zuzaně Králové
40 zlm 27 gr 6 den. Pokládati má rok po roce až do vyplnění summy těch 122 zlm 21 gr 6 den po 2 zlm.
Rukojmí za povinnosti panské a zlepšení jako i placení mlejnu Jíra Škoda a Jíra Halík S.R.S.a N.R.
f 712a
Letha Páně 1655 za fojta Jíry Horčičího Mikuláš Holubec položil ročních peněz 2 zlm.
Ty a takový přijali nahoře psaní všichni tři nápadníci rovným dílem, totižto po 20 gr.

Letha 1656 s jistou vuolí a povolením urozeného a statečného rytíře pana Wolfa Friderika Hegera, z ouřadu panství strážnického, za fojta Jíry Krejčího, též purgkmistra Václava Tkadlcového a ouřadních osob k nim přidaných zemrouce nadepsaný Jan Králík, po něm pozůstalá vdova Anna Králíková prodala jest ona svůj nadepsaný nápad, kteréhož učinilo po sražení přijatého a v lethu položeného dílu, totižto 40 zlm
7 gr 2 den, držiteli téhož mlejna Mikulášovi Holubcovi za summu hotových peněz 5 zlm.
Podobným spůsobem nadepsaná Markéta odprodala svůj podobný díl 40 zlm 7 gr 2 den témuž Holubcovi tolikéž za 5 zlm.
Kteréžto oboje peníze zase jmenovaný Mikuláš Holubec na hotově složil a jak Anna Králíková, tak také Markéta ut s[upr]a po 5 zlm přijmouce, nic víceji tuto na tomto mlejně k pohledávání míti nebudou a nemají.
Co se pak dotejče třetího dílu zemrouce Zuzana Králová ut s[upr]a, takový díl po smrti její na Jíru Švehlu syna jejího do městečka Velkej připadl a činí toho, což týž Švehla Jíra na tomto mlejně k pohledávání má, totiž 40 zlm 7 gr 2 den.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Mikuláše Poučeja Jíra Švehla majíce nápad po Zuzanně Královej mateři své na mlýně svrchu psaném k dobírání 40 zlm 7 gr
2 den, takové jest prodal Mikulášovi Holubcovi, držiteli téhož mlejna, za hotovejch 8 zlm, kteréžto peníze týž Jíra Švehlů zouplna přijal.
A tak ten Mikuláš Holubců má svrchu psaný mlejn zcela a zouplna zaplacený a již žádný víceji z nápadníků na témž mlejně dobírati nic nemá.
Stalo se leta a dne ut s[upr]a.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Hránky Mikuláš Holubců majíce mlejn svůj zcela a zouplna zaplacený, s jistým povolením svrchu psaného ouředníka prodal jest týž mlejn svůj ze vším příslušenstvím, tak jakž jej byl sám koupil, od starodávna Pavlovi Žákovi za summu hotovou 85 zlm 21 gr 3 den, kteréžto peníze týž Mikuláš Holubců od Pavla Žáka zouplna přijal. A tak týž Pavel Žák má mlejn svůj zouplna zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a povinnosti všelijaké panské a obecní Jura Hránka a Lukáš Morávka z Lipova SRSAN.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Hrubé Vrbky, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 402.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, únor-březen 2004.