Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

101 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Miklošového

f 284a

K tomu statku jest sirotků šestero: Zuzanna vydaná, Anna, Dorota, Jíra, Barbora, Zuzanna a Zuzanna mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 54 požár zaplacený s půl lánem roli a jednou čtvrtí achtele vinohradu v Petrušovcích, kterýž jest šacován za
120 R.
Čtvrt achtele vinohradu v týž hoře Petrušovcích s boudou, presem a jednou kádí zaplacený za 40 R.
Více čtvrt achtele vinohradu v týž hoře Petrušovcích zaplacený, kterýž jest šacován za 24 R.
Vína mladého jedna bečka šacovaná a prodaná za 23 R.
Vobilí pšenice 14 mě[řic] šacovaná po 4 R za 50 R.
Dluhu na Šimkovi Chomoutových blanaři v Brodě 30 R.
Summa všeho statku činí 294 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do Sobotiště Václavovi Masaři 3 R.

Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého 291 R.
To dělíc na sedm dílův, dostane se každému po 41 R 17 gr
1 den.

Zuzanna mateř ujímá grunt požár s půl lánem roli a jednou čtvrtí achtele vinohradu v Petrušovcích v summě 120 R.
Více ona přijímá 10 mě[řic] pšenice po 4 R za 40 R.
Summa což Zuzanna mateř přijímá 160 R.
Z toho srazíce sobě dílu svého 41 R 17 gr 1 den, zůstane dopláceti sirotkům 118 R 12 gr 6 den, placením ročně po 4 R.

Mikuláš Mlejnků na díl manželky své Zuzanny vinoh[radu] achtel v Petrušovcích ujímá za summu 25 R.
Více přijímá pšenice 4 mě[řice] po 4 R za 16 R.
Summa což přijímá, činí 41 R.
A tak zůstává se jemu dodati 17 gr 1 den.

Jírovi sirotku zanechává se čtvrt achtele vinoh[radu] v Petrušovcích s boudou, presem a jednou kádí v summě 40 R.
A tak zůstává se jemu doplniti 1 R 17 gr 1 den.

f 284b
Anně zajaté
Dorotě náleží jim každému dílu otcovského
Barboře po 41 R 17 gr 1 den, čehož všeho
Zuzanně zajaté v jedné summě učiní 166 R 8 gr 4 den.

Příjem a vydání:
Letha 1625 za fojta Jana Markového přijato jest za bečku vína prodaného 23 R.
Z těch jest vydáno Václavovi Masaři do Sobotiště za dluh jemu povinný 3 R.

______________________________________________________________

Kniha sirotčí obce Hrubá Vrbka, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 401.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, březen 2004.