Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci nebožtíka Matěje Barinusa

f 27a

Jest jich šestero: Petr, Filip, Jíra, Pavel, Dorota, Anna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti 135 R 15 gr 4 den.
Z tej summy mimo první vydání náleží každému toto:
Item Pavlovi dodati, kterýž jest na gruntě 15 R 18 gr
5 den.
Item Petrovi 36 R 21 gr 2 den.
Item Jírovi, kterýž se nestaví a své vůle užívá, náleží
35 R 18 gr 5 den.
Item Filipovi 18 R 6 gr 2 den.
Item Dorotě do Lipova 1 R 18 gr 6 den.
Item Anně do Blatnice 27 R 21 gr 5 den.
Pars jakž výše doloženo, což těm osobám mimo první vyzdvižení náleží 135 R 15 gr 4 den.

Na to mají:
Item na gruntě Pavla Barinusa bratra svého 49 R 12 gr.
Item na vinohradě Jana Koláčka 20 R.
Při právu hotových býti má 66 R 3 gr 1 den.
f 27b
Vydání z toho:
Item Filip ten jest na díl svůj přijal od Jana Koláčka výš psaného vinohrad za 16 R.
A ještě Jan Koláček dopláceti má 4 R, neb se toho, aby komu vyplněné býti mělo, nenachází.

Z těch napřed psaných osob, poněvadž se po těchto rozdílech učiněných ještě nedoplacení gruntu otce jejich nápadníkům neboštíka Jana Janoulka našlo, má se z každého dílu toto sníti a těm nápadníkům Jana Janoulka dílové jejich doplniti:
Item z dílu Pavlova 22 R 13 gr 2 den.
Item z dílu Petrova 22 R 13 gr 2 den.
Item z dílu Jírova 22 R 13 gr 2 den.
Item z dílůu Filipova 22 R 13 gr 2 den.
Item z dílu Anny z Blatnice 22 R 13 gr 2 den.
Item ostatek dílu Dorotiného 1 R 18 gr 6 den.
Od vkladu do těchto register a vyhledání spravedlnosti dáno 24 gr 4 den.
f 28a
Letha 1594 přijato od Pavla Barinusa za grunt 10 R.
Ty jsou vydány nápadníkům n[ebožtíka] Jana Janoulka za dluh svrchu psanej, jakž se v témž statku zapsáno najde.
Více od téhož Pavla přijato za grunt 3 R.
Ty jsou dány Ance sestře jeho, sirotku napřed psanému, na díl její.
Jakož jest Anně, sirotku svrchu psanému, na doplnění dílu jejího ještě náleželo 22 R 8 gr 3 den, takovou spravedlnost Matěj Zemanů z Blatnice muž její Pavlovi Barinusovu švagru svému za 5 R 15 gr hotových prodal. A tak táž Anna tu žádné

spravedlnosti jmíti nemá a Pavel takovou summu na zaplacení gruntu svého sobě porazil.
Jakož jest Jírovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo 35 R 18 gr 5 den, za jest pro nestavení se k rejstrům na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho [Mil]ost Pán ráčil vyzdvihnouti 11 R a ostatek 24 R 18 gr 5 den odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Hoškového. A tak ten sirotek tu nic více nemá.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na spravedlnost jejich vyšlou, kteráž náležela Jírovi, sirotku zběhlému neboštíka Bartoně Bačka, 54 R. Ty jak se jim pokládati mají, při zápisu téhož sirotka položeno najde se.
Letha [15]95 přijato od Pavla Barinusa za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Sou odvedeny po Jírovi, napřed psaným s[irotku], s[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Hoškového.
Letha [15]96 přijato od Pavla Barinusa za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Letha [15]97 přijato od Pavla Barinusa za grunth 5 R.
Letha [15]98 jakž Petrovi s[irotku] náleželo spravedlnosti jemu na díl jeho jeho náležitej summy 35 R 18 gr 5 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána připadla, kteráž k ruce panské jíti má po letech. A tak ten s[irotek] tu spravedlnosti žádné nemá.
f 28b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu ut s[upr]a přijato 3 R.
Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Vaška Hoškových podli odvodu po Jírovi s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu 6 R 20 gr.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu po s[irotku] zběhlým
1 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka za grunt 2 R.
Jakož jest těchto sirotků peněz hotových na dluhu za JM Pánem zůstávalo 19 R, ty se na díl Petrů vypisují a k ruce JM Páně jakožto po sirotku zběhlém přijímají.