Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Sirotci neboštíka Vávry Šáchového

f 33a

Jest jich sedmero: Markéta, Jan, Dorota, Zuzanna, Mikoláš, Anna, Kuna a Kateřina mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana bratra jejich 490 R.
Více na půl achteli vinohradu na Kněždubsku, ktrerejž Kateřina, mateř těchž sirotků, drží, náleží 50 R.
Item za dvě vědra vína prodané přijato 6 R.
Item za šaty ložné prodané 16 R.
Item za žitho prodané 4 R.
Pars 566 R.
Dělíce na 8 dílů, příde na každého 70 R 22 1 gr.
A mimo to mají spravedlnost na Jírovi Škulínovi skoupenej, kteréž co by bejti mělo ještě se neví, až se vyhledá, ta se na díly položiti má. I vyhledalo se toho všeho 47 R 2 gr.

Přijato za věci vejš psané:
Item za vinohrad 50 R.
f 33b
Item za dvě vědra vína 6 R.
Item za šaty ložné a žito 20 R.
Pars 76 R.
Vydáno z toho:
Item Markytě 4 R.
Item Zuzanně 6 R.
Item Kateřině mateři čtouc s tím vinohradem vejš psaným, kterej v hotovej summě přijala, i z obilím a šatmi dáno 60 R.
Item Dorotě 4 R.
Item Janovi dáno 2 R. Má je zase navrátiti, neb on sobě díl svůj na gruntě svém srazil.
Item více těm sirot[kům] náleží mimo napřed psanú spravedlnost a díly jim položené na gruntě Jiříka Škulína a na vinohradě Martina Hrajového v hoře Veselej na Kněždubsku 56 R 12 gr 6 den. Ty jak jim jíti mají, při sirotcích neboštíka Mikoláše Onučky o tom jest položeno, tím se spraviti moci budeš.
f 34a
Více jim náleží na Martinovi Miklošovým zadrželých peněz
3 R.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 21 gr.

Letha [15]94 přijato do truhlice sirotčí od Martina Miklošového peněz zadrželých, a tak jim nic více dlužen není
3 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana, držitele toho statku, bratra jejich peněz purgkrechtních 14 R.

Z toho dáno na díl sirotkův Anny a Kuny na vychování jich
2 R, Zuzanně též dáno na díl její 3 R, Katheřině mateři dáno též na díl její 3 R.
Více přijato téhož letha [15]94 z vinohradu Martina Hrajového 2 R 15 gr.
Ty jsou dány Katheřině, mateři těch sirotkův, na díl její.
Též dáno Margetě sirotku do Javorníka na díl její 3 R.
Letha [15]95 přijato od Jana, držitele toho statku, bratra jejich peněz za grunt 14 R.
Z toho dáno mateři těch sirot[ků] 1 R 15 gr, Margetě též dáno na díl její 2 R, Zuzanně též dáno na díl její 2 R.
Téhož letha [15]95 Kateřina mateř ta jest z dílu svého podle rozdílu Janovi Šáchovému prodala 15 gr a mimo to jest jí hotovejch dáno 10 gr.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 3 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Šáchového peněz purgkrechtních 12 R.
Z statku Mikoláše Onučky přijato 3 R.
Dáno Zuzaně na díl její peněz 3 R, Margetě dáno na díl její 3 R, Kateřině mateři dáno 3 R, Janovi dáno z těch peněz od Škulíny koupených 2 R,
f 34b
Dorotě též dáno na díl její 5 R.
Letha [15]97 položil Jan Šáchových za grunth 12 R.
Dorotě dáno k svadbě na díl její 2 R.
Z statku Mikoláše Onučky přijato 2 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 5 R, Dorotě též dáno na díl její 6 R, Margetě též dáno na díl její 7 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Šáchových 12 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 2 R, Dorotě též dáno 2 R, Markytě dáno na její díl 2 R a na týž s[irotky] do truhlice vloženo 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Onučky přijato 3 R.
Ty 3 R jsou vydány Kateřině mateři na díl její.
Kuně a Ance dáno na díly jejich každému po 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Pavla Barinusového za grunt 12 R.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Onučky 3 R.
Z toho vydáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového do Javorníka nápadu po Margitě napřed psané 2 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho na šaty a od učení 3 R.
Anně a Kuně každý též dáno po 2 R, učiní 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od něho za grunt peněz ročních 12 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Onučky podli odvodu přijato po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Zuzanně dáno na díl její 3 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Bartoňového do Javorníka po Markytě dáno 2 R, Dorotě též dáno na díl její 3 R.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Onučky skoupených od Jíry 1 R 5 gr.
Od Pavla Barinusa za grunt přijato 12 R.
Zuzanně dáno na díl její 2 R, Dorotě též dáno na její díl
2 R.
f 35a
NB. Z dílu Anniného a Kuniného dáno Janovi Tomášovýmu, otčímu těch sirotků, do Veliké z každého po 4 R, aby jim každý když k vdaní přijdou po jednej krávě vydal.
Rukoj[mě] za to Matěj Sládků, Jan Oulehlů, Jan Sosů, Matouš Hanáček, všickni z Velké S.R.S.N.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení J.M. Paní dáno Zuzaně na díl její, které přijal muž její 12 R.
Od Pavla Barinusa přijato za grunt 7 R.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 2 R, Dorotě též dáno na díl její 2 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Barinusa za grunt 12 R.
Zuzanně dáno na díl její 3 R, Dorotě též dáno 3 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubaně za grunt 5 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R 15 gr.
NB. Jakož náleželo Dorotě dílu jejího otcovského k vyzdvihování ještě summy 42 R 7 1 gr, ty jest prodala obci vrbecké za hotových 7 R. A tak ona díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubaně za grunt 7 R.
Ty jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubaně za g[runt] 6 R.
Z toho dáno Mikulášovi 4 R a k obci zkoupených od Doroty
2 R.
Zuzanna zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala summy 39 R 19 gr 5 1 den. To připadlo na Jíru a Martina dítky její, přijde každému na díl jeho po 19 R 24 gr 6 den.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Mikuláše Kubaně za grunt 10 R.
Z toho dáno Mikulášovi do Javorníka 2 R, obci vrbecké koupených od Doroty 2 R.
f 35b
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubaně za grunt 10 R.
Z toho dáno obci z dílu Dorotiného 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Filipa Šáchového nápadu přijato 18 gr 3 den.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše Kubaně za grunt 10 R.
Z toho dáno z dílu Dorotiného zkoupených peněz 2 R.

Z s[tatku] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového nápadu přijato 1 R.
Mikulášovi do Javorníka dáno na díl jeho 9 R 10 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Kubaně za grunt přijato 10 R.
Z statku neb[ožtíka] Martina Filipa Šáchového na nápad přijato 1 R.
Mikulášovi do Javorníka na díl jeho dáno 3 R, obci vrbecké z dílu Dorotiného zkoupených peněz dáno 2 R, tejž Dorotě dáno na nápad do statku tohoto z statku neb[ožtíka] Martina Filipa Šáchového přicházející 17 1 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Mikuláše Kubaně za grunt peněz ročních přijato do tohoto statku 10 R.
Dáno z nich na obec vrbeckou 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového nápadu přijato 1 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 5 R, též nápadu po Martinovi Filipovi Šáchovi 7 1 gr, Margitě tolikéž dáno na díl její 3 R a nápadu po Martinovi Filipovi 7 1 gr, Mikulášovi Šáchovi nápadu po Martinovi Filipovi Šáchovi 7 1 gr, Mikulášovi Šáchovi nápadu po Martinovi Filipovi Šáchovi 7 1 gr, Dorotě nápadu po Martinovi Filipovi Šáchovi 7 1 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Mikuláše Kuběně přijato za grunt peněz ročních 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového 11 gr 1 den.
Z toho vydáno dílu Dorotiného na obec vrbeckou 2 R, Mikulášovi do Javorníka na díl jeho dáno 2 R 20 gr, Margitě tolikéž na díl její dáno 2 R 20 gr, Kuně tolikéž na díl její dáno 2 R 20 gr.
Více Mikulášovi, Markytě, Kuně, Dorotě vydáno po n[ebožtíku] Filipovi Šáchovi 11 gr 1 den.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Běty Kubanky za grunt 10 R,
Z toho vydáno dílu Dorotiného na obec vrbeckou 2 R, Mikulášovi do Javorníka 2 R 20 gr, Margitě na díl její dáno
2 R 20 gr, Kuně tolikéž dáno 2 R 20 gr.
Mikuláš a Margeta z své dobré vůle po rozepsání dílů pustili každý z svého Kuně po 20 gr, a tak Kuna vzala s těch 20 R – 4 R.
f 36a
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Běty Kubanky za grunt přijato peněz ročních 10 R.
Vydáno z nich obci vrbecké 2 R, Mikulášovi do Javorníka 2 R 20 gr, Margetě na díl její dáno 2 R 20 gr, Kuně také na díl její dáno 2 R 20 gr.