Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci nebožtíka Jana Mariasa

f 55a

Jest jich trý: Mikuláš, Martin, Jíra a Margita mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spraveldnosti na gruntě Jana Fiantového 240 R.
Item na vinohradě v Slavkovskej hoře 55 R.
Item na druhém vinohradě v tejž hoře 20 R.
Item na půl achteli vinohradě 9 R.
Item za vlnu prodanú 3 R.
Item z vyupomínaných dluhů přijato 21 R 4 gr 5 den.
A ještě nedoplacených na lidech zůstává 24 R 15 gr.
Summa toho 372 R 19 gr 5 den.
Z toho se za dluhy neboštíka otce těch sirot[ků] snímá, keréž již k zaplacení některé přišly, 110 R 9 gr 2 den, tak jakž tuto pořadně poznamenáno stojí.
A tak zůstává čistého statku 262 R 10 gr 3 den.
Dělíce tu summu na štyri díly napřed psané, příde na jednoho každého 65 R 17 gr 4 den.
f 55b
Na tu summu všecku do letha [15]93 jest ku právu položeno toto:
Z gruntu Jana Fianta 215 R.
Item z vinohradu v Slavkovské hoře, který mateř těch sirot[ků] měla 6 R.
Item z půl achtele vinohradu 2 R.
Item z vinohradu v Slavkovské hoře, kterýž Zuzanna, manželka neboštíka Mikuláše Tvrdoňového, koupila, přijato
10 R.
Více peněz přijato z dluhů vyupomínaných 21 R 4 gr 5 den.
Pars tej summy do letha [15]93 vyšlejch 254 R 4 gr 5 den.

Z tej summy jest vydáno toto:
Item Mikulášovi dáno 10 R a ostatek všecka ta summa na hotově při právě zůstává.
A mimo tu summu hotovou ještě dopláceti i z vinohradu toto zůstává:
f 56a
Item z gruntu Jana Fianta 25 R. Ty se mají takto položiti: letha 1593 12 R a letha [5]94 při Vánocích 12 R, letha [15]95 ostatní 1 R.
Item z vinohradu v hoře Slavkovskej, kterej mateř těch sirot[ků] platiti měla, ten v dílu svém, což na něm platiti ještě zůstávalo 49 R, přijala.
Item na druhém vinohradě v tejž hoře dopláceti se od letha [15]94 má 10 R.
Týž na vinohradě, kterej drží Mikuláš Koplů a Pavel Matoušků, ještě dopláceti 7 R. Platiti jej mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.

Z tej vyšlej hotovej summy zaplaceno dluhův, jakž níže o tom položeno jest:
Item Janovi Vrbeckýmu 19 R.
Item Janošovi fojtovi vrbeckýmu 50 R.
f 56b
Item Mariasovi za víno 8 gr.
Item Janovi Hoškovému 17 gr.
Item Mikulášovi Jakšovému 4 gr.
Item Janovi Hasačovi 20 gr.
Item za pálení 7 gr 5 den.
Item Jarošovi z Vrbky 4 R 2 gr 2 den.
Item za pivo 3 R.
Item Štěpánovi Vnučkovému do Lipova 6 R.
Item Filipovi Šimečkovému za vinohrad 2 R.
Item Janovi Sluhovi do Vrbového 1 R.
Item Jírovi Vyleželovému z Kuželového 3 R 15 gr.
Ty sou již zaplacený.

A nezaplaceného dluhu ještě toto se spraviti má:
Item obci vrbeckej peněz povinných a od otce těch sirotků zadrželých 16 R 26 gr 2 den.
Item Janošovi Tvrdoňovi 4 R.
Summa toho všeho 110 R 9 gr 2 den.
f 57a
Ten Mikoláš napřed psaný, jeden z těch sirotků, odvedl jest Martinovi Mikoláše Tvrdoňového za vinohrad 40 R. Ty sobě má po letech bráti a ještě Mikolášovi mimo ten odvod bude spravedlnosti jeho 15 R 17 gr 4 den náležeti.
Více těm sirotkům mimo napřed psané díly položené podle zápisu knih purkrechtních městečka Velké na Závodí na gruntě padesáte švrtým Martina Vítového náleží jim společně po nebožce Markétě mateři jejich 16 R 9 gr 6 1 den. Ty jak jim jíti mají, zápis téhož Martina Vítového v sobě šíře obsahuje.

Letha 1594 v neděli před svatou Margetou dáno Mikolášovi na spravedlnost jeho k veselí svadebnímu 2 R.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 1 R 7 gr 5 den.

Letha [15]94 přijato od Jana Fiantového peněz purkrechtních dvojích i za rok předešlý zadržalých 22 R.
Z toho vydáno Martinovi Miklošovi, což jemu Mikuláš, sirotek vejš psaný, za vinohrad odkázal 7 R.
Ostatní do truhlice sirotčí odvedeny.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Koplových za vinohrad 1 R.
Z těch položených peněz dáno do jiných sirotčích peněz
12 R.
Ty v truhlici na hotově zůstávají.

Též dáno Janošovi Tvrdoňovi za dluh svrchu psanej 4 R.
Též přijato z peněz vyšlejch 2 R.
Ty dány Mikulášovi na díl jeho.
f 57b
Letha [15]94 přijato od Jana Mathouškového za vinohrad 1 R.
Jakož jest Martinovi, sirotku napřed psanému zběhlému, spravedlnosti náleželo 65 R 17 gr 4 den, taková spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla. A jest zase od Jeho [Mil]osti Pána odkázána sirotku n[ebožtíka] Bartoně Bačka 27 R 5 gr
2 den a ostatek Jeho [Mil]ost Pán 38 R 15 gr 2 den přijíti ráčil.
Letha [15]94 dáno Mikolášovi Mariasovi z vyšlé spravedlnosti 6 R.
Více přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Ty sou do truhlice vloženy.
Těm sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 74 R 5 den, kteréž náležely Jírovi, sirotku zběhlému neboš[tíka] Bartoně Bačka. Ty jak se jim vyplniti mají, při témž sirotku Bačkovém o tom zapsáno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Jana Fianta za grunt 3 R.
Téhož letha [15]95 dáno Martinovi Mikuláše Tvrdoňového na místě Mikoláše, s[irotka napřed psaného 4 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Jana Fiantového peněz za grunth 5 R 17 gr 4 den.
Ty sou dány Mikulášovi Mariasovi. A tak již tenž Mikuláš v tom statku žádné spravedlnosti více nemá.
I poněvadž se našlo, že týž Jan Fiantů těm sirotkům Mariasovým prve vyplatil všecko za grunth svůj, protož takových 5 R 17 gr 4 den se jemu zase z toho statku vyplniti má.
Letha [15]96 přijato od Mikuláše Kople a Pavla Matušky za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Martinovi Tvrdoňovi na místě Mikoláše sirotka, což je[mu] za vinohrad náleží 2 1 R.
Martinovi Tvrdoňovi dáno na místě Mikoláše Mariase dáno
3 1 R. A ještě je[mu] dodati má 17 R.
f 58a
Letha [15]98 přijato od Pavla Matouškova za vinohrad 1 1 R.
Dáno z vyšlejch peněz z dílu Mikulášového Martinovi Miklošovému, což se je[mu] za vinohrad odkázal 7 R.
Z vyšlé spravedlnosti dáno Jírovi na díl jeho, když se hojil, barvíři 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa dáno Martinovi Miklošovému ostatních peněz 10 R. A tak tu již nic nemá.
Janovi Fijantovi podli náležitosti, jakž napřed doloženo, dáno 2 R 15 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka po s[irotku] zběhlým podle odvodu
3 R.

Ty sou vydány Janovi Fijantovi podli náležitosti, jakž napřed psáno. A tak tu nic nemá.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 8 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového vyhledalo se, že náleželo Jírovi dílu jeho mimo prvnější vydání summy 51 R 7 gr 4 den, ten díl přišel na Zuzannu manželku jeho. Ta Zuzanna bez dítek zemřela a spravedlnost její na Dorotu Čejkovou do Velkej, vlastní mateř její, připadla.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z statku neb[ožtíka] Bartoně Bačka na odvod přijato 2 R.
Ty 2 R dány sou Dorotě Čejkovej do Veliký na nápad výš psaný.
Více z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 1 R 7 1 gr.
Ty sou dány též Dorotě Čejkovej.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 1 R.
Ty sou dány Dorotě Čejkové do Velkej.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně Dorota Čejková za života svého prodala dílu svého svrchu psaného 45 R 1 den, což jí náleželo, fojtu a starším vrbeckým na obec vrbeckou za 7 R 15 gr. A tak jí nic nenáleží, ani žádnému z přátel jejích než samé obci vrbecké.
Letha svrchu psaného za fojtha Matěje Kubaně přijato od Martina Dudíka z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R.
Ty sou přijali na obec vrbeckou.
f 58b
Letha 1616 za téhož fojtha od Mikuláše Frýdy přijato za grunt 2 R.
Ty sou vydané na obec vrbeckou.
Z statku nebo[žtíka] Bartoně Bačka za grunt přijato 1 R.
Ty přijali na obec vrbeckou.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Jana Masaře za grunt 2 R.
Ze statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R.
Ty jsou vydány Janovi Jakšovi po Dorotě, manželce Vaňka Vlčnovského.