Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Sirotci nebožtíka Jíry Novákového

f 85a

Jest jich kromě nebošky Markéty zemřelé patero: Václav, Matěj, Petr, Anna, Mikuláš, Dorota a Kateřina mateř jejich sedmá.
Petr ten své vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Matěje Kačerovýho jednomu každému, tak jakž teď níže jest poznamenáno:
Item Václavovi 63 R 27 gr 2 1 den.
Item Petrovi 63 R 27 gr 2 1 den.
Item Matějovi 63 R 27 gr 2 1 den.
Item Anně 63 R 27 gr 2 1 den. Více tej Anně od neboštíka otce jejího nad díl její vymíněnej náleží 8 R. Týž zvláště za dvě krávy prodané přijato 8 R.
Item Dorotě též náleží 63 R 27 gr 2 1 den. A zvláště za krávy prodané 7 R 7 1 gr.
A obzvláště jí náleží kožich králíkový po nebošce mateři její.
A mimo to náleží tej Dorotě toho na svršcích:
f 85b
Item duchna 1.
Item podušky 2.
Item polštáře 3.
Item plachta tenků z sliského plátna a druhá konopná.
Item rouška 1.
Item letnice z černého plátna 1.
Item cícha konopná 1.
Item klubek konopných 9.
Item koudelných 6.
Ložnice a skříně, to vše i s tím kožichem při Kuně, manželce Jakuba Trachty v Lipově, v opatrování což k sobě letha 1583 přijala, zůstává, povinna jest jí to, když by toho táž Dorota potřebovala, vydati.
Item Kači, mateři těch sirot[ků], i s tím, což jest jí napřed vymíníno od neboštíka manžela jejího, též co po nebošce Markétě, dceři její zemřelé, na díl její připadlo, náleží 84 R 26 gr.
Item Mikulášovi dílu jeho náleží 63 R 27 gr 2 1 den.
f 86a
Vydáno napřed psaným osobám toto:
Item Kateřině, mateři těch sirot[ků], dáno na díl její všeho podle sečtení 57 R.
Item Václavovi do Lipova též všeho dáno 22 R.
Item Matějovi do Lipova dáno 30 R 3 gr 5 den.

A tak ještě mimo to vydání náleží těm všem napřed psaným osobám na díly jejich se toto doplniti:
Item Kateřině, mateři těch sirot[ků], 27 R 26 gr 2 1 den.
Item Václavovi 41 R 27 gr 2 1 den.
Item Petrovi 63 R 16 gr 2 1 den.

Item Matějovi 33 R 23 gr 4 1 den.
Item Anně i za krávy podle jí vymíněného všeho náleží jí
79 R 17 gr 2 1 den.
Item Dorotě za dvě krávy 71 R 4 gr 6 den.
Pars 318 R 5 gr 6 1 den.
Ta summa, kteráž se těm osobám výš psaným dopláceti má, na gruntě Martina Kačerového podle zápisu knih purkrechtních zůstává.
Na to jest do letha [15]93 zadržel 32 R a od letha [15]94 při Vánocích ostatek po 20 R pořadně tenž Martin pokládati má.
f 86b
Letha 1594 Macek a Václav, napřed psaní nápadníci, prodali Martinovi Kačerové[mu], což jim na gruntě téhož Martina náleželo, totiž Macek 30 R a Václav 41 R 27 gr 2 1 den.
Téhož letha vejš psaného dáno Dorotě, což jí podle napřed psaného položení za dvě krávy náleželo 7 R 7 1 gr.
Letha [15]94 přijato od Martina Kačerovýho za grunth peněz purgkrechtních 13 R. A tím tak málo položil, neb dva díly od napřed položených nápadníků skoupil.
Sou do truhlice vloženy.
Jakož jest Petrovi sirotku zběhlému spravedlnosti náleželo 63 R 16 gr 2 1 den, ta spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho [Mil]osti odvedeno 5 R 10 gr a ostatek k vyzdvižení ukázáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového. A tak tu tenž sirotek žádné spravedlnosti jmíti nebude.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Kačerovýho za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Sou přijaté do truhlice sirotčí.
Více přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Ty sou vydány Dorotě napřed psané.
Letha [15]95 v pátek po svatý[m] Medardu koupil jest Martin Kačerů spravedlnost od Jana Jakšových Mikuláše z Kuželového
25 R 26 gr 2 1 den, které jemu po Kateřině manželce jeho náležely. A mimo ty prodané peníze vydáno jemu hotových od ouřadu vrbeckého 2 R. A tak tu po tejž Kateřině spravedlnosti žádné více nemá.
f 87a
Jakož jest Dorotě napřed psané spravedlnosti ještě 66 R
4 gr 6 den náleželo, takovou spravedlnost jest Jíra Podřezalů z Lipova, manžel tejž Doroty, Martinovi Kačerovýmu do Velké Vrbky prodal. A tak tu žádné spravedlnosti po manželce své nemá. Stalo se v pátek po svatým Medardu letha [15]95.
Letha [15]96 přijato od Martina Kačerového za grunth peněz purgkrechtních 7 R.
[15]97. letha přijato od Martina Kačerového za grunth peněz purgkrecht[ních] 7 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Kačerového za g[runt]7 R.
Ance dáno v nemoci na díl její 3 R.

Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kačerového za grunt 7 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kačerového za grunt 7 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Kačerového za grunt 7 R.
Ty sou vydány Ance na díl její k svadbě.
Anně dáno za dvě krávy, kteréž samé za ně náleželo, jakž napřed doloženo 8 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho 3 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby z poručení J.M. Paní dáno Petrovi sirotku zběhlému z milosti z jiných peněz sirotčích, které se Jeho [Mil]osti Pánu po jiných si[rotcích] zběhlých dostaly, 6 R.
Od Martina Kačerového přijato za grunt 3 R.
Anně dáno na díl její hotových peněz 10 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Petříkového podle odvodu po Petrovi sirotku zběhlým 42 R.
Od Martina Kačerového přijato za g[runt] 7 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Kuby Petříkova po Petrovi s[irotku] zběhlým.
f 87b
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Martina Kačerového 7 R.
Ty jsou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Kuby Petříkového.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Martina Kačerového za grunt 5 R.
Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Kuby Petříkového.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Martina Kačerového 3 R 12 gr.
Odvedeny sou do s[tatku] n[ebožtíka] Kuby Petříkového ostatních peněz podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jíry Martina Kačerového za grunt 4 R.
Ty přijal manžel Annin na díl její.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato z gruntu Jíry a Pavla, synů n[ebožtíka] Martina Kačerového, 4 R.
Ty přijal manžel Annin na díl její.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato z gruntu Jíry a Pavla, synů n[ebožtíka] Martina Kačerového, 4 R.
Ty přijal muž Annin na díl její.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho 63 R 27 gr 2 1 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za J.M. Pánem bylo 6 R 20 gr, ostatek po letech vycházeti má. Ac[tum] ut s[upr]a.
NB. Z těch 63 R 27 gr 2 1 den svrchu psaných odvedeno Eliášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Mlejnka, za tou příčinou, že mu spravedlnost jeho k ruce panské vyzdvižena byla, summy 25 R 15 gr. Ty sobě předně vyzdvihovati bude.

Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jana Machyčky na místě Pavla Kačerového přijato 2 R.
Ty přijal muž Annin do Kuželového.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jana Machyčky za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho dáno muži Anninýmu do Kuželového 1 R 15 gr a Eliášovi Mlýnkovi podli odvodu dáno 1 R 15 gr.
f 88a
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jana Machyčky za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho dáno muži Anninému do Kuželového 1 R 15 gr a Eliášovi Mlýnkovi podle odvodu dáno 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jana Machyčky za grunt položených peněz přijato 4 R.
Z toho dáno muži Anninému do Kuželového 2 R a Eliášovi Mlejnkovému podle odvodu dáno 2 R.
Letha 1618 za fojta Jana Markového od Jana Machyčky za grunt přijato peněz položených 4 R.
Z toho dáno muži Anninýmu do Kuželového 2 R a Eliášovi Mlýnkovému podle odvodu dáno 2 R.