Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Sirotci nebožtíka Jíry Vracovského

f 99a

Jest jich kromě Duchka, Tomana, Štěpána a Markéty, kteréž již podle poručenství nebožtíka Jkíry Vracovského otce jejich, tak jakž zápis v regimentu letha [15]87 obšírněji položeno jest, spravedlnosti své vyzdvihli, ještě sedmero: Jan, Mikuláš, Jíra, Matěj, Martin, Pavel, Barbora a Dorota mateř jejich osmá.
Jan, Mikuláš, Jíra ti všickni své vůle užívají a k rejstrům se nestaví.
Matěj ten jsouce neženatý byl hospodářem na gruntě nebožtíka Jíry Vracovského otce svého, pro svý zlé chování jest z gruntu zběhl, spravedlnost jeho i to, což na tom gruntě vyplatil, na Jeho Milost Pána připadla.
Martin ten slouží v Radějově, Pavel při mateři zůstává, Barbora ta slouží u Janoše Tvrdoňového.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému toto:
f 99b
Item Matějovi i s tím, což na gruntě vyplatil 62 R 10 1 gr.
Item Janovi 21 R 22 1 gr.
Item Mikulášovi 21 R 22 1 gr.
Item Jírovi 21 R 22 1 gr.
Item Martinovi 21 R 22 1 gr.
Item Pavlovi mimo 3 1 gr, kteréž sou jemu vydány, ještě se dodati má 21 R 19 gr.
Item Barboře 21 R 22 1 gr.
Item Dorotě mateři mimo to, což prve vyzdvihla, dodati náleží 19 R 22 1 gr. Táž Dorota se nepoctivě chovala a pro její nedobré chování jest z gruntuov panských vypověděna, spravedlnost její výš psaná na Jeho Milost Pána jest připadla.
Summa všeho, což jim dodati příde, 212 R 14 1 gr.
Na to mají na gruntě Tomana Horčicového 131 R.
Na to jest jim Jíra Tomana Horčicového zadržel 20 R,
f 100a
ostatek jim dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Item na vinohradě Vlčí hoře na Kněždubsku, kterýž Filip Jančů drží, 63 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
A při právě hotových býti má 18 R 14 1 gr.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 21 gr 6 den.

Letha [15]94 přijato od Jíry Tomana Horčice peněz purgkrechtních za grunth 6 R.
Téhož letha přijato od Filipa Jančového za vinohrad 2 R.
Jakož jest Janovi, Mikulášovi a Jírovi sirotkům zběhlým jejich spravedlnosti náleželo 65 R 7 1 gr, též Matějovi bratru jejich 62 R 10 gr 3 1 den, i poněvadž ti si[rotci jsou zběhlí, ta spravedlnost j[es]t na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z nichž

jest Jeho [Mil]osti odvedeno 14 R 24 gr a ostatek k vyzdvižení odkázán s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového. A tak ti sirotci tu nic více nemají.
Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost 4 R.
Ty jsou dány sirotku Barboře na díl její.
Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost, kteréž Toman Horčiců za grunth svůj položil 6 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R a s[iotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoňa podle odvodu po s[irotcích] zběhlejch vejš psanejch 4 R.
Více podle odvodu dáno po zběhlejch sirotcích s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoňa 4 R.
f 100b
Letha [15]96 přijato od Jíry Tomana Horčice za grunth 6 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Tomana Horčice peněz za grunth 4 R.
Sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Bačka všech
8 R po zběhých s[irotcích] napřed psaných.
Téhož letha [15]97 přijato od Filipa Jančového za vinohrad 3 R.
Dáno Barboře na díl její 2 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Tomana Horčice 4 R.
Též přijato od Filipa Jančového za vinohrad 3 R.
Barboře dáno na díl její 4 R.
Jakož Martinovi s[irotku] náleželo spravedlnosti jeho 21 R 22 1 gr, ta spravedlnost na J.M. Pána jakožto po zběhlých připadla. Z níž jest k ruce panské vyzdviženo 5 R hotových a ostatek J.M. Pánu jíti má od leta 1599 po 1 R. A tak ten s[irotek] tu spravedlnosti nemá.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jíry Tomana Horčicového za grunt 4 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 3 R a po s[irotku] zběhlým k ruce J.M. Pána dáno 1 R.
Též přijato od Filipa Jančového za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusového přijato od Jíry Tomana Horčicového za grunt 3 R.
Z toho k ruce panské po s[irotku] zběhlým 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu dáno 1 R.
Markétě dáno na díl její 4 R. Nejsou vydány, nebylo hotových nic.
Od Filipa Jančového za vinohrad přijato 2 R.
Ty sou vydány Markytě na díl její.

f 101a
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Šimkového za grunt 2 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně 20 gr a po Martinovi zběhlým na Pána vzato 20 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Bernarta Machalkova za grunt 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového, i těch lonských 20 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Bernarta Machalkového za g[runt] 3 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Filipa Jančového za vinohrad přejato 2 R.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Ten vinohrad, co Filip Jančů držel na Kněždubsku, jest pustý.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka přijato od Martina Markova za grunt 3 R.
Ty jsou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně přijato od Martina Markova za grunt 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Martina Markova za grunt 3 R.
Ty sou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Martina Markova položených za grunt přijato 3 R.
Ty jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.