Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Nápadníci po nebožtíku Mikulášovi Tvrdoňovi

f 142a

Kromě Zuzanny mateři jejich, která díl z níže psané summy, což na ni přišlo, totiž 277 R 11 gr, vybrala, sou zejména tito: Martin, Jan, Jíra, Kateřina, Anna a Kuna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Marka Tvrdoňova, též na vinohradech, na dluzích a penězích hotových 1941 R
17 gr.
Příde jednomu každému po 277 R 11 gr.

Z kteréžto summy sou toto vyzdvihli:
Item Anna 183 R 28 gr 5 den.
Item Martin též vyzdvihl 237 R.
Item Jan též na díl svůj vzal 145 R 7 1 gr.
Item Kateřina ta též vzala 145 R 13 gr 3 den.
Item Jíra vyzdvihl 118 R 15 gr.
Item Kuna ta též vyzdvihla 203 R 15 gr 2 den.
Summa toho od těch osob vyzdvižených i z mateří 1311 R 1 gr 1 1 den.
f 142b
A tak mimo to vydání ještě se těmž osobám každému dílů jejich doplniti má toto:
Item Anně 93 R 12 gr 2 den. Z toho se za dluh nebožtíka Martina Hubeného muže jejího sirot[kům] nebožtíka Bartoně Bačka, co jest handlujíce spolu jemu zůstal, vydati má 17 R
10 gr. A mimo to týž za dluh nebožtíka Martina Hubeného Kubovi Vnučkovému do Lipova vydati se má 17 R 10 gr.
Týž náleží Martinovi, bratru Anny napřed psané, dílu jeho jemu doplniti 40 R 1 gr.
Item Janovi též se jeho dílu dodati má 132 R 3 1 gr.
Item Kateřině také ještě na díl její se dodati má 141 R
27 gr 4 den.
Item Jírovi dílu jeho dodati příde 158 R 26 gr.
Item Kuně též náleží 73 R 25 gr 5 den.
Summa toho, což těm osobám dodati se má, 640 R 6 gr.

Na to mají na hotových penězích, též na gruntě Marka Tvrdoňova toto:
f 143a
Item na gruntě Marka Tvrdoňova 180 R.
Item při právě býti má 460 R 6 gr.

Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 11 gr 3 den.

Letha [15]93 položil Marek Tvrdoňů peněz zadrželejch za grunt 10 R.
Letha [15]94 položil tenž Marek za grunth peněz ročních
10 R.

Z toho vydáno Katheřině do Radějova na díl její 7 R, též Kuně do Žeravic na díl její dáno 8 R, víceji dáno Katheřině na díl její 2 R 15 gr, Janovi též dáno dílu jeho 2 R 15 gr.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou spravdlnost jejich 79 R, kteréž Janovi a Martinovi, zběhlejm sirotkom n[ebožítka] Mikuláše Polešáka náležely. Na to jest jim do truhlice položeno 2 R a ostatek se jim z gruntu Zachariáše Šimečkového od letha [15]96 po 6 R pokládati má.
Víceji odvedeno jim na vyšlou spravedlnost, což Mikulášovi a Jírovi, s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Podušky zběhlejm, náleželo 50 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]95 z gruntu Jana Koplového po 2 R.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost, což Janovi, Mikulášovi, Jírovi a Matějovi, Jíry Vracovského sirotkům zběhlejm, náleželo 112 R 24 gr. Na to jest jim položeno do truhlice 4 R a ostatek se jim z gruntu Tomáše Horčice a z vinohradu Filipa Jančového pokládati má, jakž o tom při tychž sirotcích Jíry Vracovského položeno jest, po 4 R 7 1 gr.
f 143b
Více přijato na vyšlou spravedlnost těch sirot[ků] 4 R
15 gr.
Ty sou vydány Kuně, nápadnici napřed psané.
Více přijato na vyšlou spravedlnost 10 R.
Z toho dáno Jírovi 7 R a Janovi dáno též 3 R.
Martinovi dáno na díl jeho, kterejž z vyšlých peněz přijat 1 R.
Více letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost 4 R.
Ty 4 R dány jsou Martinovi na díl jeho.
Téhož letha přijato na vyšlou spravedlnost 6 R.
Ty jsou vydány Katheřině na díl její.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 188 R 15 gr 4 den, kteréž Jírovi, sirotku zběhlému nebož[tíka] Bartoně Bačka, náležely. Ty jak se jim pokládati mají, při témž statku o tom položeno a zapsáno stojí.

Letha [15]95 Daniel Švec z městečka Žeravic prodal spravedlnosti jemu náležité po Kuně manželce jeho, dceři nebož[tíka] Mikuláše Tvrdoňa, 40 R Markovi Tvrdoňovi z Velké Vrbky za 9 R 10 gr. Kterejchžto 40 R se témuž Markovi na gruntě jeho vyplati[ti] mají. Stalo [se] na zámku Strážnici v pátek po s[vaté]m Medardu letha svrchu psaného.
Letha [15]95 přijato od Marka Tvrdoňovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Téhož letha přijato po sirotcích zběhlejch podle odvodu nebož[tíka] Jíry Vracovského 4 R.
Téhož letha přija[to] po Jírovi a Mikolášovi, s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka] Jana Podušky, podle odvodu 3 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 7 R a Janovi též dáno na díl jeho 7 R.

f 144a
Téhož letha dáno Kateřině na díl její 11 R.
Téhož letha [15]95 Martin, nápadník n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňa, prodal ostatní spravedlnost svou, což jemu na tom gruntě Marka Tvrdoňa náleželo 36 R. A tak tenž Martin tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]96 přijato z gruntu Marka Tvrdoně 6 R.
Též přijato po s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Podušky podle odvodu 4 R.
Dáno Kateřině na díl její 3 R 24 gr 3 den, Janovi dáno na díl jeho 3 R 24 gr 3 den, Jírovi dáno na díl jeho 3 R 24 gr
3 den, Kuně též dáno na díl její 3 R 24 gr 3 den.
Letha [15]97 přijato na vyšlou spravedlnost po Janovi a Martinovi n[ebožtíka] Mikoláše Polešáka 8 R.
Téhož letha přijato od Marka Tvrdoně za grunth 6 R.
Téhož letha přijato po s[irotcích] n[ebožtíka] Šimka Podušky zběhlejch 5 1 R.
Téhož letha přijato po s[irotcích] n[ebožtíka] Jíry Vracovského 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 7 R, Janovi též dáno na díl jeho 7 R, Jírovi též dáno na díl jeho 9 1 R.
Letha 1598 přijato u statku Mikuláše Polešáka podli odvodu napřed psaného 6 R.
Též přijato z gruntu od Marka Tvrdoně 6 R.
Více přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového 5 1 R.
Janovi dáno na díl jeho z hotových peněz 5 R, Kateřině též na její díl dáno 5 R, Jírovi také dáno na díl jeho 7 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu svrchu psaného 5 R.
Ty jsou vydány Kuně na díl její, neb se jí [15]97 z jiných peněz přijala, jakž se cedulka v truhlici našla.
f 144b
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka podli odvodu 6 R.
Z gruntu Jana Markového Tvrdoně 6 R.
Z statku Šimka Poduškového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 5 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského podli odvodu 4 R.
Též z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 10 R.
Jírovi dáno na díl jeho z hotových peněz 12 R 6 gr, Janovi též dáno 12 R 6 gr, po Kateřině do Radějova do statku Ondry Martinova 12 R 6 gr.
Z dílu Kuniného dáno ouřadu vrbeckýmu, co půjčili peněz hotových Janovi Poslovi muži jejímu 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového podli odvodu 3 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského podli odvodu 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu 4 R.
Z gruntu Jana Marka Tvrdoňového 4 R.

Jírovi dáno na díl jeho 6 R 15 gr, Janovi též dáno 3 R. Kuně dáno tolikéž 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Jana Markového 8 R.
Z toho dáno Kuně do Žeravic 3 R, do Slavkova na Annin díl vydáno 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského přijato 20 gr.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Polešáka přijato 4 R.
Z dílu Anniného dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Bačka za dluh její, jakž o tom napřed doloženo jest, 6 R 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Vnučkového do Lipova tolikýž na ten dluh Annin dáno 6 R 10 gr.
f 145a
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu 2 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Varcovského přijato 1 R 20 gr.
Od Jana Markového za grunt přijato 4 R.
Více přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 2 R
15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Mikukláše Polešáka přijato 4 R.
Jírovi dáno na díl jeho 5 R 6 gr 4 1 den, Janovi též dáno na díl jeho 5 R 6 gr 4 1 den.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu 2 R.
Od Jana Markového přijato za grunt 8 R.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka 5 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 10 R, Janovi též dáno 10 R.
Z dílu Anniného dáno za dluh n[ebožtíka] Jana Hubeného muže jejího na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Vnučka do Lipova 7 R.
Z dílu Kateřininého odvedeno starším radějovským na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinového 7 R 6 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podle odvodu 1 R.
Od Jana Markového za g[runt] přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Podušky přijato 3 R.
Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Hubeného do Slavkova vydáno hotových peněz 8 R. Ty přijal Marek Jakubů od těchž.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 2 R.
Více z téhož statku přijato 2 R.
Janovi dáno na díl jeho hotových peněz 1 R, Jírovi též dáno do Lipova na jeho díl 3 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového vypůjčeno z peněz sirotčích 46 R 22 gr 2 den, poněvadž těchto sirotků peněz na hotově nebylo. Kteréž zase, když jim peníze půjdou, mají se ty vypůjčené peníze splatiti.

Těch 46 R 22 gr 2 den jsou vydány z dílu Anniného nápad[níkům] Martina Hubeného do Slavkova. A tak tu nic nemají.
f 145b
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Tvrdoňového za grunt 5 R.
Z statku Bartoně Bačka přijato 9 R 15 gr.
Z toho dáno Janovi 6 R, Jírovi do Lipova dáno 6 R, z dílu Kateřininého do Radějova na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinového v truhlici zůstává 2 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato 3 R.
Ty sou oplaceny s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového, byly vypůjčeny na spokojení nápad[níků] do Slavkova.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně [Bačka] přijato podle odvodu
1 R 15 gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Markového za grunt 4 R.
Ty sou oplaceny s[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Krále, co byly vypůjčeny na spokojení nápad[níků] do Slavkova.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 1 R.
Ten jest dán Janovi na díl jeho.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato podle odvodu 4 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ožvalda, které byly vypůjčeny na spokojení nápad[níků] do Slavkova.
Podle bedlivého vyhledání zuostává se ještě Jírovi do Lipova dílu jeho dodati 80 R 3 gr 6 1 den. Actum letha 1610.
Janovi též zuostává se dodati na doplnění dílu jeho ještě 60 R 10 gr.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškova podle odvodu 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podle odvodu přijato všeho 4 R 15 gr.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných, které byly vypůjčeny na spokojení nápadníků do Slavkova 9 R 15 gr.
Od Jana Markového za grunt přijato 4 R.
Jsou oplaceny, co bylo vypůjčeno na nápad[níky] do Slavkova.
f 146a
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 15 gr.
Od Jana Markového za grunt přijato 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového podle odvodu po zběhlých sirotcích přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 2 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Bačka 1 R 22 1 gr.
Od Jana Markového za grunt přijato 1 R.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 3 R.

Více přijato z toho statku 2 R.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového na odvod přijato 4 R.
Z statku neb[ožtíka] Bartoně Bačka na odvod přijato 2 R.
Jírovi Poslovému do Radějova na díl Kateřiny ženy jeho dáno 3 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kusého (syna neb[ožtíka] Mikuláše Tvrdoňového) do Lipova odvedeno 2 R.
Janovi na díl jeho též dáno 1 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 12 R. Ty sou dány obilím Janovi Poslovýmu do Radějova na díl Kateřiny manželky jeho.
Leta ut s[upr]a z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kusého do Lipova 6 R a Janovi Tlustému na díl jeho 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového přijato 3 R.
Dáno z nich Janovi Tlustému 2 R 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] [Jíry Kusého] necháno 2 R 15 gr.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato z statku n[ebožtíka] Šimka Podušového 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Vracovského 3 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového přijato peněz z statku n[ebožtíka] Šimka Poduškového 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka přijatých 2 R.
Z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Vracovského přijatých 3 R.
Letha 1620 za fojta Tomáše Bartoškového z peněz pokládaných za rok 1617 a za 1618 vydáno jest Janovi Tlustému 9 R.
A do statku n[ebožtíka] Jíry Miklošového do Lipova odvedeno 3 R.
Ostatek těch peněz za ouřadem velikovrbeckým zůstává.