Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Nápadnice neboštíka Jana Benka

f 151a

Jest jeden jménem Markyta, ta jest se vdala do Javorníka.
Vyhledalo se jí spravedlnosti podle zápisu knih starých sirotčích v listu 44 31 R.
Na to jest jí dáno letha [15]88 4 R a letha [15]89 4 R, týž letha 1590 dáno 3 R.
A tak ještě jí dílu jejího se dodati má 20 R. Ty při právě na hotově býti mají.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 5 gr 5 den.

Tomu napřed psanému nápadníku odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho 9 R 22 gr 1 1 den, kteréž náležely Jírovi, sirotku zběhlému neboš[tíka] Bartoně Bačka. Ty jak se pokládati mají, o tom při témž statku položeno najdeš.

Margetě dáno na vyšlou spravedlnost 3 R.
Margetě dáno letha [15]96 na vyšlou spravedlnost 1 R.
f 151b
[Leta] [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu napřed psaného na vyšlou spravedlnost 6 R 21 gr
3 den.
Více přijato na vyšlou spravedlnost znešených peněz 7 R
2 gr 1 den.
Summa toho příjmu 13 R 23 1 gr.
Ty jsou vydány Markytě na díl její. A tak se jí ještě dodati zuostává 22 R 6 1 gr.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Bačka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých ostatních peněz 3 R.