Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Sirotci nebožtíka Václava Šáchového

f 154a

Jest jich pět: Petr, Jan, Marta, Zuzanna, Anna a Markyta mateř jejich šestá.
Ti sirotci mají štvrth vinohradu na Lipovsku v hoře Klučovej, ten není prodán. Když se prodá, mají se, cožkoli dluhu po otci jejich zůstává, odtud splatiti.
A mimo to prodáno vína pěth věder za 10 R 15 gr.
Z toho dáno za dluh neboštíka otce těch sirot[ků] Izákovi Židu za 9 měř[ic] rži po 20 gr 5 den – 6 R 7 gr 5 den.
Item Lidě Židovce půjčených 3 R 22 1 gr.
Item Abrahamovi Židu za dluh 10 gr.
Mateři spolu z sirotky na vychování 12 1 g r.
A tak při právě jim nic na hotově není.
Knihy které zůstaly, ty Petr v své opatrování vzal a jaké které jsou, Batr Martin o tom ví.
f 154b
Letha [15]94 ten napřed psaný vinohrad prodán Mikulášovi Čupkovi do Lipova za summu 190 R. Závdanku hned při témž prodaji položil 20 R a ostatní summu pokládati má podle zápisu kněh horenských lipovských při Vánocích po 10 R.
Z toho vejš psaného závdanku zaplaceno dluhův toto:
Martinovi Malému za dluh n[ebožtíka] otce jejich 5 R.
Janíčkovi za dluh 3 R.

A mimo ty dluhy splacené vydáno sirotkuom napřed psaným toto:
Item Margetě mateři 2 R.
Petrovi sirotku na díl jeho 2 R.
Mathoušovi Kolaciovi do Lipova za dluh dáno 4 R.
Janovi Matějovu za dluh 4 R.

A ještě se tito dluhové zaplatiti mají:
Mathoušovi Kolaciovi 3 R.
Janovi Matějovu 3 R 15 gr.
Martinovi Klambovu 5 R.

Letha [15]94 při Vánocích položil Mikuláš Čupků peněz vejrunkových za vinohrad 10 R.
Z toho zaplaceno dluhu:
Mathoušovi Kolaciovi 3 R.
Martinovi Klambovu za dluh 5 R.
Janovi Matějovu 2 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš Čupků za vinohrad peněz ročních půl summy 5 R.
Ty sou mateři na díl její.
Letha [15]96 přijato od Čupky z Lipova za vinohrad 10 R.
Z toho dáno mateři těch sirotků 3 R.

f 155a
Letha [15]97 přijato za vinohrad od Mikoláše Čupky 10 R.
Dáno Petrovi s[irotku] na díl jeho na vinoh[rad] 6 R a mateři těch s[irotků] též dáno na díl její 4 R.
A po Martě a po Janu zběhlejch s[irotcích] dáno též na Jeho [Mil]ost Pána 7 R.
Letha [15]98 přijato za vinohrad od Mikuláše Čupky 10 R.
Z toho dáno mateři na díl její 3 R, na Jeho [Mil]ost Pána po Martě a Jano[vi] zběhlých k ruce přijato 5 R a na Petra sirotka vloženo do truhlice s[irotčí] 2 R. Ty sou vydány Petrovi na díl jeho.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Čupky za vinohrad 10 R.
Z toho dáno mateři na díl její 2 R na J.M. Pána po Martě a Janovi s[irotcích] zběhlých k ruce přijato 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Čupky z Lipova za vinoh[rad] 7 R.
Z toho dáno k ruce panské po Markytě(!) a Janovi s[irotcích] zběhlých 2 R.

Sečtení toho statku:
Petrovi náleží dílu jeho i po mateři zemřelé mimo prvnější vyzdvižení 19 R 9 gr.
Janovi náleží i po Martě, kteříž sou sirotci zběhlí, mimo vyzdvižení i po mateři zemřelé 49 R 18 gr.
Zuzaně dílu i po mateři zemřelé náleží 29 R 9 gr.
Anně též náleží dílu jejího i po mateři zemřelé 29 R 9 gr.

Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa dáno Petrovi na díl jeho hotových peněz 3 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato od Mikuláše Čupky za vinohrad 10 R.
Z toho dáno Petrovi na díl jeho 2 R, po Janovi a Martě s[irotcích] zběhlých na Pána přijato na dva díly 4 R.
f 155b
A na Zuzannu a Anku do truhlice vloženo 4 R. Dáno z těch dvou dílův dluhu mateřiného 4 R 12 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Čupky za vinohrad 10 R.
Z toho dáno Petrovi 2 R, Zuzanně 2 R, po Janovi a Martě s[irotcích] zběhlých k ruce panské přijato 4 R a na Annu do truhlice vloženo 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového přijato od Mandy, vdovy po neb[ožtíku] Mik[uláši] Čupkovi, za vinohrad v Klučové hoře 5 R.
Těch 5 R přijal Petr na díl svůj.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Mandy Čupkové za vinohrad v Klučové hoře 7 R.
Petrovi dáno na díl jeho hotových peněz 2 R 10 gr a k ruce panské po Janovi a Martě sirotcích zběhlých přijato 4 R 20 gr.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Mandy Čupkové za vinohrad v Klučové 5 R.
Jsou vydány Petrovi na díl jeho i po Anně, sestře jeho zemřelé.
Zuzanna a Anna zemřely a dílů svých nedobraných i po mateři své po sobě zanechaly 56 R 18 gr. To připadlo na Petra bratra jejich.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně vyšlé spravedlnosti 10 R 18 gr. Ty přijal Petr na ten nápad ut s[upr]a a dáno jemu za to obilí.
Od Martina Zubalového z Blatnice na místě Mandy Čupkové za vinohrad přijato 6 R.
Z toho dáno Petrovi 3 R 18 gr, k ruce panské po s[irotcích] zběhlých 2 R 12 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Zubalového z Blatnice za vinohrad 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova 3 R 18 gr a k ruce panské po sirotcích zběhlých 2 R 12 gr.
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Staňkového z Lipova za vinohrad na místě Martina Zubatého 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova 3 R 18 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých 2 R 12 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Mikuláše Staňkového z Lipova za vinohrad v Klučové přijato 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova 4 R a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých přijato 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka od Barbory, vdovy pozůstalé po n[ebožtíku] Staňkovi z Lipova, za vinohrad v Klučové hoře přijato 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova 3 R 18 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijato 2 R 12 gr.
pokračování na f 153b
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Barbory, vdovy pozůstalé po n[ebožtíku] Staňkovi z Lipova, za vinohrad v hoře Klučové přijato 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova tři díly, totiž 3 R 18 gr, a k ruce JM Páně obráceno po s[irotcích] zběhlých 2 díly, totiž 2 R 12 gr.
Leta Páně 1617 za fojta Jiříka Tkadlcového od Jíry Šklubalového, manžela Barbořiného, za vinohrad na Lipovsku v hoře Klučové přijato peněz 8 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova tři díly 4 R 24 gr a na JM Pána dva díly dostane se po s[irotcích] zběhlých 3 R
6 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato za vinohrad na Lipovsku v hoře Klučové 6 R.
Z toho dáno Petrovi Šáchovi do Bobalova tři díly, totiž 3 R 28 gr, k ruce JM Páně obráceno po sirotcích zběhlých 2 díly
2 R 1 gr.