Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

5 Sirotci neboštíka Jana Ďatlového

f 10a

Jest jich patero: Jíra, Mikuláš, Barbora, Dorota, Zuzanna a Anna mateř jejich šestá.
Anna mateř s těmi sirotky na gruntě hospodaříc spolu se živí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, což neboštík Jan Ďatlů otec jejich až do letha 1593 vyplatil, tak jakž v knihách purkrechtních o tom obšírněji položeno jest, 194 R 25 gr
5 den.
Více jim náleží na vinohradu v hoře Veselej na Kněždubsku vyplacenej spravedlnosti 25 R.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti 7 gr 1 den.

Jakož jest nahoře psaným sirot[kům] spravedlnosti 194 R
25 gr 5 den náleželo z gruntu otce jejich n[ebožtíka Jana Ďatlového, kteréž vyplacené měl, i poněvadž týž nebož[tík] otec jejich grunth k spuštění souc na něm přivedl a žádnej tu tenž grunth v té summě, zač jej n[ebožtík] Jan Ďatlových koupenej měl, vzíti nechtěl, i aby týž grunth pustý nezůstal, jest z něho sleveno 100 R. A tak těm sirot[kům] toliko 94 R
25 gr 5 den na gruntě nebož[tíka] otce jejich náležeti bude.
f 10b
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa položil Václav Majůvka za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány Anně, mateři těch s[irotků], na díl její. Zůstává se ještě dílu jejího dovzíti 12 R 20 gr.

Jírovi náleží dílu otcovského i po Zuzaně a Dorotě, sestrách jeho zemřelých, 26 R 3 gr 3 den.
Mikulášovi týmž spuosobem dílu jeho i po sestrách zemřelých náleží 26 R 3 gr 3 den.
Barboře týmž spuosobem náleží dílu jejího i po sestrách jejích zemřelých 26 R 3 gr 2 den.
Ty peníze ještě jim nejdou.