Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Sirotci nebožtíka Jakuba Petříkova

f 13a

Jest jich osmero: Martin, Mikuláš, Šimek, Kateřina, Markéta, Anna, Barbora, Alžběta a Manda mateř jejich devátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše, bratra napřed psaných osob, 284 R 14 gr.
A mimo to s téhož gruntu do letha 1593 vyšlých 43 R 23 gr
1 den.
A na dluzích k upomínání zůstává 16 R.
Summa toho 343 R 23 gr 1 den.
Z toho mimo prvnější těm sirot[kům] a mateři jejich vydání náleží jednomu každému k doplnění dílů jejich toto:
Item Mikulášovi 55 R 14 gr 1 den. Ten Mikuláš jest na témž gruntě tu summu porazil.
Item Martinovi náleží 56 R 6 gr 4 1 den.
Item Markétě též náleží 50 R 14 gr 1 den. Tu spravedlnost Mikulášovi vejš psanému bratru svému prodala.
f 13b
Item Šimkovi k doplnění dílu jeho dodati přijde 56 R 6 gr.
Item Kateřině náleží mimo první vydání ještě k doplnění dílu jejího dodati 4 R 25 gr.
Item Anně též se jí na její díl doplniti má 55 R 6 gr.
Item Alžbětě též jí dílu jejího dodati přijde 4 R 25 gr.
Item Barboře též se jí dílu jejího dodati přijde 4 R 25 gr.
Item Mandě, mateři těch sirot[ků], mimo prvnější vydání dílu jejího doplniti se má 5 R 6 gr.
Týž obzvláštně mimo napřed psanú summu náleželo podle poručenství neboštíka Jakuba Petříkového, otce těch sirotků, dluhu od Mikuláše Šenkýře z Bojkovic povinného těmto štyrem osobám: Anně, též Mikulášovi, Martinovi a Markétě 50 R.
Těch 50 R souce na právo přijaty, náleželo s těch čtyr osob každému toto:
Item Markétě 12 R.
Item Mikulášovi 18 R.
Item Martinovi 16 R 15 gr.
Item Anně 3 R.
A z těch 50 R vejš psaných vydáno toto:
Item Mikulášovi dáno 18 R a tak převzal 1 R 10 gr. Povinen jest je Martinovi bratru svému na právo položiti.
Item Markytě dáno na kožich a sukni 12 R.
Též Anně, sestře těch napřed psaných osob, dáno 3 R.
A tak zůstává ještě při právě na Martina hotových 16 R
15 gr.
A od zápisu písaři a za řadu dáno 15 gr.
f 14a
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Petříkového za grunth peněz purgkrechtních 12 R.
Ty jsou do truhlice sirotčí odvedeny.

Jakož jest Martinovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo ještě 56 R 6 gr 4 1 den, za tu summu Mikuláš bratr jeho jemu vinohrad v hoře Veselej v té summě dal, kteréž se jemu za položení do register purgkrechtních na zaplacení gruntu jeho porazily. A tak tu ještě Martinovi náležeti bude 17 R 25 gr.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich 58 R 6 gr 2 1 den, kteréž náležely Petrovi, zběhlému sirot[ku] n[ebožtíka] Jíry Novákového. Na to j[es]t jim do truhlice vloženo 3 R a ostatek se platiti má z gruntu Martina Kačerového od letha [15]95 po 2 R 20 gr.
f 14b
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše, bratra těch sirotků, do truhlice 6 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Žilky na těch 16 R 15 gr napřed psaných a Martinovi sirotku náležitejch 6 R,
Ty jest tenž Martin na díl svůj přijal.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Ďatlovýho peněz purgkrechtních 6 R.
Ance na díl její dáno letha [15]96 2 R.
Téhož letha prodala Kateřina a Markéta každá z dílu svého Mikolášovi bratru svému po 5 R, které se jim z dílu sníti mají.
Dáno Ance na díl její letha [15]96 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Petříkového 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Petříkového 6 R.
Z toho dáno Ance na díl její k svadbě 4 R.
Anně dáno na díl její z hotových peněz, kteréž přijal muž její 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Petříkového za grunt svůj 6 R.
Ty sou vydány Ance na díl její.
Též jemu dáno z hotových peněz 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Petříkova za grunt 6 R.
Anně dáno na díl její hotových peněz 10 R.
Mandě dodáno ostatek dílu její[ho] 5 R 6 gr 4 1 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Petříkového za grunt 6 R.
Letha 1602 za fojta Mikuláše Kubíčkového dáno Anně na díl její hotových 10 R.
Téhož letha dáno Šimkovi na díl jeho, kteréž daroval Mikulášovi bratru svému na požár 8 R.
f 15a
Letha 1602 z poručení J.M. Paní půjčeno těchto sirotků Mikulášovi Kubíčkovi 6 R, oplatiti má o posudku letha 1603 bez výmluvy.
Mikuláš Kubíčků těch půjčených peněz 6 R oplatil, vydány sou Šimkovi na díl jeho.

Jakož ještě témuž Šimkovi náleželo dílu jeho dovzíti 52 R
6 gr 4 1 den, takové peníze Mikulášovi Kubíčkovi bratru svému pustil a on prodajíc jemu vinohrad na Kněždubsku, takových
52 R 6 gr 4 1 den Šimkovi na tom vinohradě odvedl. A tak Šimek svůj díl zouplna vyzdvihl.

Sečtení toho statku:
Barboře náleží dovzíti dílu jejího 55 R 6 gr 4 1 den.
Alžbětě též náleží 4 R 25 gr 5 1 den.
Martinovi tolikýž 7 R 15 gr.
Summa 67 R 17 gr 3 den.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Kubíčkova za grunt 3 R.
Ty přijala Barbora na díl svůj.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Nováka podle odvodu po s[irotku] zběhlým
42 R.
Anně dáno, což jí z vína dluhu přišlo, jakž napřed psáno, ostatek 3 R.
Martinovi dodáno ostatek spravedlnosti 7 R 15 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Alžbětě též dodáno ostatek spravedlnosti 4 R 25 gr 5 1 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Více přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Nováka podle odvodu po s[irotcích] zběhlých 7 R.
Barboře dáno na díl její hotových peněz 12 R 1 1 gr.
f 15b
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Kuby Petříkova za vinohrad na místě Šimkovým 3 R.
Z toho dáno Barboře 1 R, Alžbětě 1 R, Martinovi 1 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Novákového podle odvodu 7 R. A tak již jest ten odvod zaplacen.
Těch 7 R přijal Mikuláš Staňků na díl Barbory manželky své.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Novákového podle odvodu 5 R.
Ty sou dány Mikulášovi Staňkovýmu na díl Barbory manželky jeho.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Novákového podle odvodu 3 R 2 gr.
Jsou vydány Barboře na díl její.
Jakož podle bedlivého vyhledání zůstává se dopláceti dílu Barboře napřed psané 23 R 2 gr, na tu summu jest jemu, totiž Mikulášovi Staňkovýmu, na díl tej Barbory manželky jeho ukázáno na gruntě 7 Petra Janíčkového 22 R a co Anna přebrala 1 R 22 gr.
A tak díl její zouplna ukázán.