Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Matúše Jarošové[ho]

f 247a

K tomu statku jest sirotkův 3: Jan, Zuzanna, Kuna a Marta mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 44 Pavla Bartoškového předních peněz 150 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Na vinohradě Vlčí hoře na Kněždubsku, což se v rejstřích vyhledá.
Na vinohradě na Malovrbecku jest zaplacený. Jest pustý.
Peněz hotových po smrti neboštíka 4 R 5 gr 1 1 den.
Summa statku (neuvedeno).
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Zuzanně Kováříce do Boršic dluhu 2 R.
Pavlovi Bartošových dluhu 1 R 18 gr.
Summa dluhův 3 R 18 gr.
Zůstává čistého statku (neuvedeno).
To dělíc na 4 díly, přijde na každého (neuvedeno).

Jan a Zuzanna zemřeli a díly jejich připadly na Kunu sestru jejich.
Pavel Bartošků srazil sobě na gruntě svým díl po Martě manželce své 37 R 15 gr.
Více těm sirotkům spolu s mateří vyhledalo se, že náleží spravedlnosti na gruntě 42 po Zuzanně n[ebožtíka] Jana Matějového, prvnější manželce otce jejich, summy 58 R, placením od letha 1608 po 1 R 20 gr.
f 247b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato peněz hotových, kderéž se po smrti n[ebožtíka] našly 4 R 5 gr
1 1 den.
Z toho zaplaceno dluhův ut s[upr]a 3 R 18 gr.
Z dílův sirotčích od rozdílu dáno písaři 17 gr 1 1 den.
Přijato z vinohradu [ve] Vlčí hoře na Kněždubsku 10 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Bartoškového za grunt 3 R.
Z gruntu 42 Adama Bochně po Zuzanně n[ebožtíka] Jana Matoušového přijato 25 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Bartoškového za grunt 3 R.
Jakož Kuně náleželo spravedlnosti její otcovské i po Janovi a Zuzaně, bratru a sestře její zemřelých, i nápadu po n[ebožtíku] Janu Matějových summy 127 R 17 gr 1 1 den, i poněvadž pro její zlé chování konec svůj vzala tak, že jest utopena, ta spravedlnost všecka na Jeho [Mil]ost Pána obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu vyšlé spravedlnosti za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 7 R 5 gr, ostatek po letech vyzdvihovati se má. Act[um] za fojta Jana Miklošového letha 1610.

Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z grunthu 42 Adama Bochně 1 R.
Přijat jest k ruce panské.
Od horného kněždubskýho přijato za vinohrad v Vlčí hoře
2 R.
Přijaty jsou k ruce panské po Kuně.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu 42 Adama Bochně 1 R.
Přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
f 248a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Dudíka za grunt 44 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Adama Bochně za g[runt] 1 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po Kuně.
Od Martina Dudíka za rok 1613 přijato 4 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlém.
Jakož byla spravedlnost po Kuně sirotku za své zlé chování k ruce Jeho [Mil]osti Páně připsána a na ni nětco k ruce panské vyzdviženo, kteréž se ještě mimo vyzdvižení nachází a zuostává 109 R 12 gr 1 1 den, ta pozůstávající spravedlnost na poníženou žádost a přímluvu mnohých dobrých lidí jest z milosti od Jeho [Mil]ost Pána k vyzdvihování puštěna Pavlovi, Kateřině a Anně, dítkom neb[ožtíka] Matěje Jarošového, bratra vlastního neb[ožtíka] Pavla Mathouše Jarošového, aby ji přijimovali a vyzdvihovávali.
Stalo se za ouředníka toho času na Strážnici p[ana] Tobiáše Purgkrábka, za fojta Jana Miklošového letha 1614.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Medového na místě Martina Dudíka za grunt přijato 3 R.
Ty sou vydány Pavlovi, synu neb[ožtíka] Matěje Jarošového.
Od Adama Bochně za rok 1613 za grunt položených přijato
1 R.
Od téhož Adama Bochně za rok 1614 za grunt položených přijato 20 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Adama Bochně za grunt peněz ročních přijato 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Od Jíry Medového za grunt přijato 2 R.
Ty sou vydány Pavlovi sirotku na díl jeho.
Letha 1616 za fojtha Matěje Kubaně od Adama Bochně za grunt peněz ročních přijato 1 R.
Letha ut s[upr]a za téhož fojtha od Jíry Medového přijato za g[runt] 3 R.
Ty sou vydané Pavlovi sirotku na díl jeho.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Adama Bochně přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Ten 1 R vydán jest Pavlovi na díl jeho.