Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunth Matěje Ste[j]skala

f 115a

Letha Páně 1592 v neděli po s[vaté]m Martině prodán jest grunth z půl láne[m] roli i jiným k tomu příslušenstvím, po nebožt[íku] Matoušovi Stejskalovi zůstalý, Matějovi, synu téhož nebožt[íka] Matouše Stejskala, za summu 100 R.
Závdanku položiti má 6 R a ostatek od letha [15]93 dopláceti zůstává při Vánocích po 4 R. Na vejš psaný závdanek položil 3 R a za sebou zadržel téhož závdanku 3 R a za rok [15]93 též zadržel 4 R.
Ty 3 R na závdanek položené přijali starší na dluh do truhlice obecní a ještě se jim do truhlice obecní z peněz zadržalých za nebožt[íka] Matěje Stejskala dáti má 5 R 2 1 gr.
A mimo ty zadržalé peníze ještě dopláceti zůstává 90 R. Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Dorotě, mateři níže psaných nápadníkův po n[ebožtíku] Matějovi Stejskalovi 21 R 1 gr 6 den. A mimo se jí s položených peněz zadrželých dáti má 1 R 27 1 gr.
f 115b
Item Zuzanně též náleží 22 R 29 gr 2 1 den.
Item Kateřině též náleží 22 R 29 gr 2 1 den.
Ta spravedlnost se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má od Matěje bratra jejich po 4 R až do vyplnění
67 R 29 gr 2 1 den.
Matěj napřed psaný dílu svého sobě na gruntě svým 22 R
29 gr 2 1 den sráží.
A tak toliko mateři a sestrám svým, jakž vejš doloženo, jest platiti povinen bude.
Rukojmě Jíra Martinů, Mikuláš Čaček, Matěj Krátkých a Pavel Macháčků S.R.S.

Letha [15]94 položil napřed psaný Matěj Stejskalů za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Více na zadržalé peníze položil 2 R.
Ty 5 R položených dány za dluhy nebožt[íka] Matouše Stejskala.
Dorota, mateř těch sirotků, umřela, spravedlnost její na Matěje, Zuzannu a Kateřinu připadla.
A tenž Matěj sobě díl její, což na něho po mateři připadlo 2 R 19 gr 5 1 den, srazil na zaplacení gruntu svého.
Ten zápis psán sem omylem, neplatí dál, nevědouce o kšaftu té Doroty, kterej j[es]t učinila.
Letha [15]95 položil Matěj Stejskal za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 2 R a Kateřině též dáno na díl její 2 R.

f 116a
Letha [15]96 položil Matěj Stejskalů za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 2 R a Kateřině též dáno na díl její 2 R.

Dorota ta jest kšaft o dílu svém učinila a takto o tom poroučila:
Item na zbor vrbecký odkázala 2 R.
Item na zbor javornický 2 R.
Item děvčatům Filipovým dvěma 2 R.
Item Kateřině vnučce do Velké na roušku 1 R.
Item Janovi synu svému 4 R.
Item Janovi Kšticovi po Kateřině ceři 4 R.
A ostatek Zuzce dceři své do Vrbky.
Jakož jest Kateřině napřed psané spravedlnosti náleží na tom gruntě 18 R 29 gr 2 1 den, takovou spravedlnost jest Martin Kštice obci javornické za 5 R prodal.

Letha [15]97 položil Matěj Stejskalů za grunt svůj 4 R.
Z toho vzato na obec javornicskou 2 R. Nedáno nic, již jsou všechny vyzdvihli.
Po Dorotě mateři dáno na zbor vrbecský 1 R a na zbor javornicský též dáno 1 R.
Leta [15]98 položil Matěj Stejskalů za grunt 4 R.
Z toho dáno ostatek na zbor vrbecký podli poručenství ut s[upr]a 1 R.
Na zbor javornický tolikýž dáno 1 R.
Zuzanně dáno též na díl její 1 R.
K obci javornickej skoupených dáno 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Matěj Stejskalů za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno obci javornicské peněz skoupených 2 R.
Zuzanně též dáno na díl její 2 R.
f 116b
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Matěj Stejskalů za grunt 4 R.
Kateřině Filipových podli kšaftu ost[atní] 1 R [a] Zuzanně děvčatom Filipovým ostatní 1 R.
Obci javornické skoupených od Jana ut s[upr]a 2 R.

Sečtení tohoto statku, komu co z něho náleží:
Zuzanně dílu jejího po Dorotě mateři zemřelé mimo již na to vyzdvihnutí 18 R 19 gr 1 den.
Kateřině po mateři zemřelé 2 R 19 gr 5 1 den.
Obci javornické zkoupených od Martina Kštice dílu Kateřininého i od Jana Stejskalčiného 15 R 29 gr 2 1 den.
Kateřině, dceři Martina Kšticového, poručenství Doroty babky její 4 R.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Matěj Stejskalů za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R a obci javornické zkoupených od Kštice 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Matěj Stejskalů za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R a obci javornické zkoupených od Kštice 1 R. Ten 1 R Zuzannin zuostává při ouřadu javornickém, vydali jej Zuzanně na díl její.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Matěj Stejskalů za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 R 15 gr a obci javornicské zkoupených od Kštice 1 R 15 gr.

[Pusté]

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala fojt a starší prodali požár místo pustý, pozůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Stejskalovi, [ke] kterýmuž jest půl lánu roli a zahrádka zelná, Janovi Hnátkovi za tu summu, což na něm dopláceti jest, totiž 36 R, bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Utlačil a Martin Kolář SRSAN.
Z toho gruntu náleží Janovi Berdovi, což n[ebožtíku] Matějovi Stajskalovému byl půjčil 15 gr a Janovi Svíbovi týmž spůsobem půjčených n[ebožtíku] 1 R 25 gr.
f 117a
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Hnátků prodal ten gr[unt] s půl lánem roli a se vším příslušenstvím Janovi Zálešákovi za summu 42 R. Závdanku dal jemu hned při odevzdávce 6 R, platiti má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hověský, Mikuláš Škrčík a Jan Cibina S.R.S.N.
Téhož leta za téhož fojta Jan Zálešák položil za grunt 2 R.
Z toho dáno Zuzanně 1 R a na obec javornickou 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Zálešák položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno Zuzanně 1 R a na obec javornickou 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jan Zálešák položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno Zuzanně 1 R a na obec javornickou 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jan Zálešák položil za grunt peněz ročních 2 R.
Z toho dáno Zuzanně 1 R a na obec javornickú 1 R.

Pusté

Letha 1629 za fojta Jana Čačka prodán jest ten grunt požár ut s[upr]a Janovi Prachařovi za summu 15 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jan Svíba a Vítek Zálešák S.R.S.a N.
Letha 1635 za fojta Jana Čačky Jan Prachař položil za grunt obci javornicské 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky Jan Prachař položil za g[runt] obci javornicské 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačky Jan Prachař položil za grunt obci javornicské 1 R.
f 117b
Leta Páně 1638 za fojta Jana Čačkového Jan Prachař položil za grunt obci javornicské 15 gr.
Letha Páně 1640 za fojta Jana Vrbeckého Jan Prachař položil za gr[runt] obci javornický 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Prachař položil obci javornicský 1 R. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jan Prachař položil obci javornický 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Prachař peněz ročních, které přijala obec javornická 15 gr.

Letha Páně 1650 za fojta Pavla Cibiny prodal ouřad javornický grunt z půl lánu po Janovi Prachařovi Jakubovi Klučkovi za summu 15 zlm, platiti jej má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě k zaplacení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Peca a Jura Podkaný S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka prodali týž grunt s půl lánem roli Jiříkovi Vaculíkovi za summu 15 zlm bez závdanku, platiti má každoročně obci javornické po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Mazal a Daniel Noška SRSN.