Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunth Mikuláše Čačka

f 133a

Letha Páně 1589 o středopostí Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth svůj z spůl lánem roli i jiným k tomu gruntu příslušenstvím podle zápisu v regimentu letha [15]89 založeného za 131 R.
Na kterýž jest závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým dílem Barbory manželky své vyplnil 77 R 3 gr. A ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 R, totiž summy 56 R 27 gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Moňkového 6 R 7 1 gr.
Item Pavlovi Bartoňovi 5 R 7 1 gr. Ty jim od výš psaného leta jíti mají po 4 R, totiž na sirot[ky] vejš psané po 2 R a Pavlovi též po 2 R.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Janových též náleží 45 R 12 gr. Ty jim jíti mají, když sirotci nebožt[íka] Vaňka Moňkového a Pavel Bartoňů svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 R.
Rukojmě Jíra Martinů, Janek Černý, Jíra Slabý, Pavel Petrů, Štěpán Kašparů S.R.S.
f 133b
Letha [15]94 položil Mikoláš Čaček za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Bartovýmu 2 R a na sirotky n[ebožtíka] Vaňka Moňkového do truhlice vloženo 2 R.
Letha [15]95 položil Mikoláš Čaček za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Bartoňovi 2 R a na sir[otky] Václava Moňkovýho dáno 2 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Čaček za grunth 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Bartoňovi 1 R 7 1 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Moňka 2 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janovýho 22 1 gr.
Leta [15]97 položil Mikoláš Čaček za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Moňkového 7 1 gr a s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janových 3 R 22 1 gr.
Leta 1598 položil položil Mikuoláš Čaček za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Pavla Janových 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Mikoláš Čaček za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janových
4 R.
Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Brychce položil Mikuláš Čaček za gr[unt] dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janových 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Mikuláš Čaček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janových 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Čaček za g[runt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janových i za rok 1604
3 R.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňalového prodán požár pozuostalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Čačkovi z půl lánem roli a jiným od starodávna příslušenstvím Janovi Pavla Janového za summu, což za něj dopláceti jest, totižto za 30 R 21 gr. Z toho sobě srazil nápadu po Jakubovi a Pavlovi bratřích svých 18 R a dílu svého, což jemu tak náleželo 12 R 21 gr.
f 134a
A tak má ten grunt zouplna [a] docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Stalo se letha a za fojta ut s[upr]a.

Leta Páně 1639 za fojta Jana Čahle po smrti neboštíka Jana Čačkového ten grunt s polouláním roli jest neboštík podle poručenství se třema koňmi a jiným hospodářstvím Janovi Čačkovému jakožšto synu svému vlastnímu poručil. A tak jest jemu za volný [a] svobodný a za zaplacený připsán.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Slabého Jan Čaček [ze] svého gruntu pryč zešel a po něm takový z poloulánem roli Pavel Čaček bratr jeho ujal. Odevzdán jemu za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Mlynář, Jan Zajíček S.R.S.N.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Mošky Jan Čaček majíc grunt svůj s půl lánem roli zaplacený, po smrti jeho takový grunt s půl lánem roli připsán jest Janovi Čačkovi synu svému za zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Vácslav Řehák a Daniel Noška SRSN.