Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Grunth Martina Baďoura

f 149a

Letha Páně 1594 tenž Martin výš psaný koupil jest podsedek svůj od Jana Janákovýho za 15 R.
Závdanku položil témuž Janovi 2 R a ostatek dopláceti zůstává zůstává při Vánocích od letha [15]94 po 1 R – 13 R.
Z toho náleží předních peněz Jírovi Čupkovi 11 R 15 gr a Janovi Jirákovi posledních peněz 1 1 R.
Rukojmě za grunth a všelijaké povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu Jíra Galeta, Jíra Slovenců S.R.S.

Letha [15]94 položil Martin Baďourů za podsedek 1 R.
Ten jest dán na převzaté peníze, což Jíra Čupků z jinejch peněz sir[otčích] přebral
Letha [15]95 položil Martin Baďourů za podsedek 1 R.
Ten jest dán do jinejch peněz s[irotčích] za Jíru Čupka.
Letha [15]96 položil Martin Baďourů za podsedek do jinejch peněz sirot[čích] 1 R.

Téhož letha prodal Martin Baďourů podsedek se dvěma roubanicemi na Kopánkách i z zahrádkú pod Drahami [Jírovi Souchovskému] za sumu 14 R. Závdanku dal Martinovi Baďourovi
2 R a platiti má od letha [15]97 po 1 R.
Rukojmě Jan Rybář a Martinec S.R.S.N.
A mimo to od Martina Baďoura koupil 3 R.
f 149b
Leta [15]97 položil Jíra Souchovský Jírovi Čupkovi 1 R.
Leta [15]98 položil Jíra Souchovský za grunt svůj 1 R.
Ten j[es]t vzat do peněz sirotčích za dluh Jíry Čupky.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jíra Souchovský za grunt svůj 1 R.
Ten jest dán do peněz sirot[čích] za dluh Jíry Čupky.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivka Jíra Súchovský prodal podsedek svůj Ondřejovi Šulákovi za summu 24 R. Závdanku položil a Jírovi Súchovskému dal 4 R, platiti má od letha 1600 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sekylů, Jan Berda S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Ondřej Šulák za ten podsedek 1 R.
Ten jest dán za dluh do peněz s[irotčích] za dluh Jíry Čupky.
Jakož na tom gruntě Jírovi Súchovskému 13 R náleželo, takové peníze obci javornické za hotových 2 R 5 gr prodal.
A tak ten Jíra Súchovský na tom gruntě nic více nemá.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce Ondra Šulák prodal podsedek svůj Martinovi Hovězskýmu za summu 24 R. Závdanku jemu dal 2 R a pustil jemu, což zaplaceného měl 3 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vyležalů, Jan Sekylů S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Hovězský za podsedek Jírovi Čupkovi 1 R.
Ten jest za dluh jeho dán do peněz s[irotčích] míšených.
Zůstává se jemu ještě dodati 3 1 R.
Janovi Jurákovi 1 1 R.
Obci javornické 13 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Martin Hovězský za g[runt] Jírovi Čupkovi 15 gr.
Ty sou dány za dluh jeho do peněz sirotčích míšených.
f 150a
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Martin Hovězský za grunt 1 R.
Ten jest dán do peněz sirotčích míšených na dluh Jíry Čupky, ještě dojíti se má 15 gr.
A skoupil týž Martin Hovězský od Jana Jurákového, což jemu na tom gruntě náleželo 1 R 15 gr, za hotových 10 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Martin Hovězský za grunth 1 R.
Z toho dáno na dluh Jíry Čupky do míšených peněz 15 gr a Jírovi Čupkovi prvních peněz 15 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Martin Hovězský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Čupky do Lideřovic ostatní 1 R.
Ten jest dán do truhlice sirotčí, vydán na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Franty za dluh téhož Jíry Čupky převzatých peněz.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Martin Hovězský za grunt obci javornické 1 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Martin Hovězský za gr[unt] obci javornické 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Martin Hověský za grunt obci javornické 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Hověský položil za grunt na obec javornickou 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Martin Hovězský položil za grunt na obec javornickou peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Martin Hověský položil za grunt na obec javornickou peněz ročních 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Martin Hověský položil za grunt peněz ročních obci javornické 1 R.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Pavlovi Rujmíškovi za summu 2 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 15 gr. Jest jemu odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Martin Mlynářů a Jíra Peců S.R.S.N.
Ty peníze přináleží k obci javornicské.
f 150b
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Pavel Rujmíšek prodal zase ten podsedek Petrovi Prachařovi za summu 2 R, placení po
15 gr. Od[evzdán].
Ruk[ojmě] Jura Čaček a Matěj Šipka SRSAN.

Pusté