Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Mlejn Doroty mlynářky a Pavla syna jejího

f 186a

Letha Páně 1594 v pátek po neděli Jubilate prodán mlejn javornický Dorotě vejš psanej z roubanicí, zahradou a achtelem vinohradu v Ležhoře, z dobytky, osetím i jiným hospodářstvím, což k témuž mlejnu náleží, za summu 290 R.
Závdanku letha výš psaného při Vánocích nejprve příštích položiti má 20 R a ostatek platiti povinna bude od letha [15]95 při Vánocích po 7 R až do vyplnění summy výš psaný.
Rukoj[mě] Pavel Blažků, Janek Černý, Eliáš, Mikuláš Zuzanin, Jíra Slabých, Mikel Moňků, Florian Blanařů S.R.S.

Letha [15]94 položila Dorota napřed psaná závdanku 20 R.
Více toho letha položila purgkrechtní peníze 7 R.
Letha [15]95 položila Dorota mlynářka za mlejn ročních peněz 7 R.
A mimo to položila zadržalých peněz Janovi synu svému 23 R 2 gr.
Letha [15]96 položila Dorota s Pavlem synem svejm za grunth a mlejn peněz 7 R.
Letha [15]97 položila Dorota s Pavlem synem svým za grunt a mlejn 7 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Leta [15]98 položila Dorota s Pavlem synem svým za mlejn ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře 7 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položila Dorota s Pavlem synem svým za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře 7 R.
Pavel vejš psaný srazil dílu svého, což na něj z toho mlejnu přišlo i s tím vinohradem v Ležhoře, který na díl svůj přijal, summy 79 R 29 gr 2 den.
Dorota mateř jeho tolikýž sobě srazila z toho mlejnu dílu svého, což na ni přišlo, totiž 79 R 29 gr 2 den.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Pavel za mlýn na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mlynáře 7 R.

Letha 1601 za fojta Jana Brychcového z poručení pana Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka toho času na Strážnici, prodán jest mlejn javornický z roubanicí, z zahradou, z achtelem vinohradu na Velicku v Ležhoře Janovi a Pavlovi bratřím vlastním, synům n[ebožky] Doroty mlynářky, za summu 300 R.
Z toho sobě sráží Pavel, což na tom mlejně i s poraženým dílem svým jemu náleželo, i z vinohradem v Ležhoře, kterýž zaplacený má, summy 100 R 29 gr 2 den.
Jan tolikýž sobě sráží, což n[ebožka] matka jeho zaplatila a dílu svého sobě porazila podli poručenství jejího 151 R 1 gr 2 den.

A tak zuostávají oba společně doplatiti Jírovi Hlaváčovi švagru svému po Kateřině sestře jejich dílu jejího summy 37 R 29 gr 3 den, placením od letha 1601 při Vánocích, každý po 3 R 15 gr, což učiní toho placení po 7 R.
A na posledních penězích Jan sám uvolil se Jírovi
f 187a
Hlaváčovi švagru svému zaplatiti (mimo těch 37 R 29 gr 3 den svrchu psaných) 10 R, placením vejš psaným.
Koní patero k témuž mlejnu jest jim oběma přidáno a což dobytka kravského a svinského bylo, tím se všickni i jinými svršky po též n[ebožce] Dorotě mlynářce podělili.
Z tej roubanice náleží Pavlovi 4 záhony a Janovi 2 záhony.
Odevzdáno jim to oběma všecko za volné a svobodné.
Rukojmě za opravu mlejna, placení i povinnosti panské Štěpán Kašpárků, Mikuláš Ivanů, Martinec, Jan Nebuda S.R.S.N.
Stalo se v přítomnosti obou stran letha a za fojta ut s[upr]a.
Rukojmě za Pavla Jíra Slabý, Jan Slovák, Mikuláš Macháčků S.R.S.N. A za Jana nahoře psaní rukojmové.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel a Jan za mlejn každej po 3 1 R, což učiní 7 R.
Ty přijal Jíra Hlaváč po Kateřině manželce své.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel a Jan za mlejn každý po 2 R, což učiní 4 R.
Ty přijal Jíra Hlaváč po Kateřině manželce své.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel a Jan za mlejn každý po 3 1 R, což učiní 7 R.
Ty přijal Jíra Hlaváč po Kateřině manželce své.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel a Jan za mlejn každý po 3 1 R, což učiní 7 R.
Ty přijal Jíra Hlaváč po Kateřině manželce své.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce z dovolením urozeného pana Jana Urbana Domanínského z Domanína, ouředníka na Strážnici, prodán mlejn ut s[upr]a z roubanicí, z zahradou, z achtelem vinohradu na Velicku v Ležhoře, pozuostalé po n[ebožce] Dorotě mlynářce, Pavlovi synu jejímu za summu 164 R. Závdanku dal
8 R, přijal jej Jan Berdů na díl manželky své. Ostatek platiti má při každých Vánocích po 7 R. Odevzdán
f 187b
za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vyležalů, Jan Zháňalů, Jan Čačků, Pavel Šeptalů, Jan Vraniců R.S.N.
Na tom mlejně náleží těmto:
Kateřině Hlaváčové 12 R 29 gr 3 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 151 R 4 den.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Pavel Mlynář přikoupil k tomuto mlejnu svému od Jana Berdy švagra svého roubanici na Kopánkách za hotových 6 R. A tak ji má zaplacenou.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Pavel Mlynář za mlýn [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka 3 R.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Pavel Mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Pavel Mlynář za mlýn na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka 3 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Pavel Mlynář za mlejn 12 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka dáno ostatní, totižto 3 R 29 gr 3 den.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře dáno 8 R 4 den.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Pavel Mlynář skoupil od Jana Berdy manžela Kateřininého, což ještě mimo vzetí na díl její náleželo, totiž 38 R 15 gr 2 den, za hotových 10 R. Kterýžto Jan Berda ani Kateřina manželka jeho tu nic nemají.
NB. Našlo [se], že k tomuto statku po n[ebožce] Dorotě mlynářce náleží lúka, kteráž jest šacovaná a prodaná Pavlovi Mlynáři, synu svrchu psané Doroty. Porazil sobě na ní díl svůj 3 R, ostatek, totiž 6 R, položiti má Kateřině sestře své 3 R a Janovi bratru svému 3 R.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova položil Pavel Mlynář za lúku 4 R.
Z toho dáno Kateřině díl její 3 R a do statku Jana Mlynáře odvedeno 1 R.
f 189a
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Pavel Mlynář položil za mlejn peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře
2 R.
Též položil za louku peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Pavel Mlynář položil za mlýn peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře 2 R.
Též položil za louku tymž sirotkům (a doplatil túž louku)
1 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Pavel Mlynář položil za mlejn peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře 2 R.

Letha 1623 za fojta Jana Berdy Kateřina, sestra Pavla Mlynáře, umřela, což náleželo z tohoto mlýnu ještě 2 R dovzíti, ty peníze 2 R připadly Pavlovi Mlynářovi, protož se jemu tu zapisují, jako by za mlýn položil.
Letha 1626 za fojta Jana Čačka položil za mlejn peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře Pavel Mlynář
1 R.
Ty přijala Kateřina téhož n[ebožtíka] Jana Mlynáře na díl svůj.

Letha 1629 za fojta Jana Čačka jakož jest Martin Pavlových z Starej Tuří na tom mlejně k dobírání peněz ročních měl v summě 90 R, takové peníze prodal Pavlovi Kepurovi za hotových 21 R.
A tak Martin Pavlových na tom mlejně nic nemá a Pavel Kepura má jej zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.

Letha a za fojta ut s[upr]a Pavel Kepura ležíc na smrtedlné posteli poručil, aby ten mlejn ut s[upr]a s půl achtelem vinohradu v Ležhoře prodán byl Janovi synu jeho za summu
100 R. Takový mlejn po smrti jeho odevzdán Janovi za volný a svobodný, platiti má tu summu ut s[upr]a každoročně po 2 R.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jíra Rujmíšek a Jíra Zátopa S.R.S.a N.
f 189b
Letha 1635 za fojta Jana Čačkového ten mlejn ut supra s tím příslušenstvím, kteréž k němu přináleží, toho mlejna polovici Jan Mlynář Matějovi bratru svému za polovici summy 100 R jest pustil, placení po 1 R. Odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské [a] obecní Jíra Rujmíšek a Jan Mlynář SRSN.
Letha 1638 za fojta Jana Čačkového Jan a Matěj oba bratři položili za mlejn každý po 1 R, činí 2 R. Anka mateř jejich přijala 2 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Jan a Matěj oba bratři položili za mlejn kždý po 1 R. Ty přijali Magdalena Kučerka a Martin 2 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan a Matěj oba bratři mlynáři položili za mlýn, ty přijala Magdalena Kučerka 15 R
21 gr 2 den.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položili Matěj a Jan za mlejn peněz ročních 2 R. Matěj Šajský na místě Mandaleny matky své je přijal.
f 190a
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan a Matěj oba bratři položili za mlejn peněz ročních a přijal Martin Mlynář bratr mladší 2 R.