Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunth Štěpána Kašparového

f 196a

Ten Štěpán Kašparů sobě sám podsedek svůj vystavěl a žádném za něj nic dlužen není.

Letha 1597 Štěpán vejš psanej prodal podsedek svůj Martinovi Němčanskýmu za summu 10 R 8 gr. Na tu summu týž Martin Němčanský vyplnil Štěpánovi do leta [15]97 závdanku a peněz ročních 3 R 8 gr. V tom čase Martin Němčanský zemřel a fojt a starší ten podsedek prodali Janovi Berdovi za tu summu 10 R 8 gr. Závdanku položil 2 R, z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Němčanskýho 1 R a Štěpánovi Kašparovýmu peněz ročních za rok [15]98 1 R. Ostatek platiti má od leta [15]99 po 1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a platcení i povinnost panskú Pavel Petrů, Mikuoláš Ivanů S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Štěpánovi Kašparovému předních peněz 6 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Němčanskýho posledních peněz 2 R 8 gr.

Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Berda za grunt svůj Štěpánovi Kašparové[mu] 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Berda za grunt Štěpánovi Kašparové[mu] 1 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Berda za grunt Štěpánovi Kašparovému 1 R.
Tomášovi, synu n[ebožtíka] Martina Němčanskýho, vydán ten
1 R, který z položeného závdanku od Jana Berdy v truhlici sir[otčí] zůstával.
f 196b
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Berda za g[runt] Štěpánovi Kašparovému 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Berda za g[runt] Štěpánovi Kašparovýmu 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Berda za g[runt] Štěpánovi Kašparovýmu 1 R.

[Pusté]

Letha 1607 za fojta Jana Berdy prodán grunt požár, pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Berdovi jináč Slovákovi, z roubanicí na Kopánkách a zahradou v Jazevčí Janovi Hnidovi za summu 14 R. Závd[anku] dáti má o s[vaté]m Duše příštím 1 R a platiti při každých Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Rujmíšek.

Na tom gruntě náleží těmto:
Štěpánovi Kašparovýmu ostatních 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Němčanského 1 R 8 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováka 12 R 7 gr.

Téhož letha za fojta ut s[upr]a Jan Hnida prodal podsedek svůj Martinovi Beďarovi z zahrádkú při včelíně Danhelovým za summu 15 R. Závdanku jemu dal 1 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Pavel Mlynář, Jan Hnida S.R.S.A N.

Letha 1608 za fojta Jana Zháňala Martin Beďar prodal podsedek ut s[upr]a Jírovi Bočkovi za 15 R. Závdanku jemu dal 1 R a platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Jan Hnida, Jan Hnátků S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Boček za g[runt] 1 R.
Z toho dáno synovi n[ebožtíka] Štěpána Kašparového a manželce jeho 15 gr a do truhlice vloženo na syna Jana Němčanské[ho] 15 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jíra Boček za grunt 1 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Slováka dáno 12 gr. Těch 18 gr a lonských 15 gr jsou vydány Florkovi, nápad[níku] n[ebožtíka] Jana Němčanského.
f 196a
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra Boček za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Slováka jinak Berdy
1 R.
Letha 1611 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Boček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Slováka jinak Berdy 1 R.

Letha a za fojta ut s[upr]a totiž 1612 Jíra Boček prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Václavovi Michníkovi za summu 19 R. Závdanku mu dal 4 R a což zaplaceného týž Boček měl, to jest pustil, totiž 5 R, Václavovi a ostatek platiti má pořadně při Vánocích po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Srubaný a Jan Vaňka Lysých SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Václav Michníků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Slováka peněz 1 R 15 gr.
Ty přijala Zuzanna do Vrbky, dcera téhož n[ebožtíka] Jana Slováka.

Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Václav Matoušek prodal grunt se vším příslušenstvím Valentovi Slezákovi za 12 R. Závdanku dal jemu 4 R, platiti má ročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Žilků a Martin Gembeš SRSN.

Leta svrchu psaného Valenta Slezák položil za grunt 1 R.
Vydán Zuzanně, nápad[nici] po n[ebožtíku] Janovi Slovákovi do Vrbky.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Valenta Slezák položil peněz ročních za grunt nápadníku po Janovi Slovákovi
1 R.
Ten jest vydán Zuzanně.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Valenta Slezák položil peněz za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Slováka
1 R.
Ten jest vydán Zuzanně do Vrbky.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Valenta Slezák položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Slováka 1 R.
Ten jest vydán Zuzanně do Vrbky.

Letha 1629 za fojta Jana Čačka prodán jest ten grunth Martinovi Masaříkovi za summu tu, což na něm k doplacení náleží, bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Zátopa a Vítek Zálešák S.R.S.a N.
f 196b
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Martin Masařík položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem javornicským, komu náležeti budou 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Martin Masařík položil za gr[unt] svůj nápadníkům po n[ebožtíku] Janovi Knotníkovi, zůstávají za ouřadem javornickým 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Martin Masařík položil peněz ročních Zuzaně Knotové, kterého přijala 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Masařík položil, kteréž Zuzanna Knotová přijala 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňovýho Martin Masařík položil peněz ročních, které přijali nápadníci po Zuzanně, totiž Jan Hlávka, Pavel Rabačka a Martin Zhánělů 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Martin Masařík položil peněz ročních, kteréž přijali nápadníci po Zuzanně, totiž Jan Hlávků, Pavel Rabačka a Martin Zháněl 1 R.

Letha 1649 za fojta Jana Slabého Martin Masařík zemřel, po něm zůstalá Anna vdova ten grundt, na kterém ona zůstává, synu svému Pavlovi z dobrej vůle jest pustila v tej summě, jak jej Martin Masařík od Valenty Slezáka dostal, totiž za 12 R, bez závdanku, placení každoročně po 1 R. Odevzdán za volné [a] svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Hnátek, Jíra Čahlík SRSN.

f 197a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jiříka Nošky Jan Leskovan ujal grunt po Martinovi Masaříkovi za summu 12 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Šipka a Jakub Mlčúšek SRSN.