Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunth Vávry Snícala

f 217a

Ten Vávra má podsedek svůj od drahně leth zaplacený.

Letha Páně 1596 Vávra vejš psaný prodal tenž podsedek Janovi synu svému za 10 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce
2 R, placení při Vánocích po 1 R. A přidal jemu k tomu vinohrad v Ležhoře, však na ten spůsob, aby otce svého do smrti při sobě choval a opatroval.
Rukojmě za všecko Jan Zháňalů, Pavel Petrů S.R.S.N.
Letha [15]96 Jan [položil] otci svému peněz purgkrecht[ních] 1 R.

Leta [15]97 ten grunt jest zase prodán od Jakuba Kapsy z Kuželového Mikolášovi Žákovi za summu 30 R. Závdanku položil Mikoláš Žáků Jakubovi Kapsovi a Říhovi 2 R a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R. A k tomu jest jemu přidal Jakub Kapsa čtvrt achtele v Ležhoře.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikl Muňků, Jíra Galeta S.R.S.A N.
Ta summa náleží sir[otkům] n[ebožtíka] Vávry Snícala.
Leta [15]98 Mikuoláš Žáků skoupil sám na sobě na svém gruntě od Jakuoba Kapsy a Říhy s Kněžduba, což jim na tomto gruntě náleželo, totiž 28 R, dal jim za ně peněz hotových 5 R 18 gr.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
f 217b
Letha 1606 za fojta Jana Brychce Anka, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Žákovi, prodala podsedek ut s[upr]a Machovi Baďourovýmu za summu 20 R. Závdanku jí dal 1 R, ostatek platiti má každého roku při Vánocích po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Svíba, Jan Rumíšek S.R.S.N.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Mach Baďourů prodal podsedek Janovi Pavla Lysých za 23 R. Závdanku jemu dal 3 R, platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Svíba, Pavel Šeptalů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Janovi nebo[žtíka] Vaňka Janových, což Mikuláš bratr jeho spravedlnosti jeho přebral 14 R 24 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Vaňka Janových posledních
5 R 6 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jan Lysých za grunt Janovi Vaňka Janových 24 gr.
Ta odevzdávka letha 1607 Janovi Pavla Lysých peníze za rok 1608 položené, jest omylem napsána, najde se dál na listu 223.
Jest dobře učiněná.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Lysých za grunt Janovi Vaňka Janových 1 R.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Lysých za g[runt] Janovi Vaňka Janových 1 R.
Letha 1611 za fojta Jana Čačíka položil on za grunt 1 R. Ten přijal Jan Vaňka Janových.

Letha 1612 za fojta Jana Brychce prodal podsedek svůj Jan Lysých jinak Čačík se vším k tomu příslušenstvím Martinovi Žilkovýmu za summu 26 R 6 gr. Závdanku mu dal 10 R 10 gr a ostatek platiti má po 1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Rumíšků a Jan Vaňka Lysých SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Martin Žilků za g[runt] 2 R. Ty přijal Jan Vaňka Janových.
f 218a
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Žilků položil za grunt Janovi Vaňka Janových 1 R.
Leta Páně 1616 za fojtství svého Martin Žilka položil za grunt svůj Janovi Vaňka Jana Vaňkových peněz ročních 1 R.
Letha Páně 1617 za fojtství svého týž Martin Žilka položil za grunt Janovi Vaňka Jana Vaňkových peněz roč[ních] 1 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Martin Žilka položil za grunt peněz Janovi Vaňka Jana Vaňkových 1 R.

Pusté

Letha 1631 za fojta Jana Berdy Martin Žilka majíc nápad na pod[sedku] ut s[upr]a, prodal jej Janovi Kličkovi za s[um]u
10 R bez závdanku, placení po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Utláčal a Vítek Zálešák S.R.S.N.
Letha 1632 za fojta Jana Čačkového Jan Klička položil za grunt a ty jsou přijaty k obci javornicské 2 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Jan Klučka položil za grunt k obci javornicský 15 gr.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla po zemřetí Jana Klučky tenž fojt z ouřadem prodali ten grunt Mikulášovi Moločkovi za summu 10 R, placení po 1 R. Od[evzdán].
Rukojmě Jíra Peců a Jan Moleček SRSaN.
Item položil k obci javornicský 1 R. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Mikuláš Molečko položil a přijala obec javornická 1 R.
Jakož Martinovi Žilkovi na tomž gruntě ještě 5 R dobírati náleželo, takové peníze obec javornická za hotových
18 krejcarů skoupila. A tak nic více na tomž Martin Žilka nemá, nýbrž všecko z toho gruntu obci javornický náleží.

f 218b
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Mikuláš Molečko peněz ročních 1 R. Přijali jej obec javornická.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabýho Mikuláš Molečko položil peněz ročních a přijala obec javornická 15 gr.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Slabého Mikuláš Moleček dajíce se z tohoto podsedku na poloulání, aby vždy pustý nezůstal, prodal zase ten podsedek Janovi Rakovi za summu
12 R. Závdanku položil 1 R, ten přijal Mikuláš Moleček, placení po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikuláš Moleček a Matěj Mlynář SRSN.