Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunth Jana Vavřincového

f 223a

Letha Páně 1593 v sobotu před svatým Prokopem Martin Baďurů prodal podsedek svůj Janovi Vavřincovýmu podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 42 za 22 R.
Závdanku témuž Martinovi položil 4 R a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplátceti zůstává 18 R. Ty má po 2 R pokládati.
Rukoj[mě] Tomáš Polák, Vaněk Kunovský S.R.S.
Těch 18 R náleží všecky manželce nebožt[íka] Martina Baďoura a synu jeho Martinovi.

Letha [15]94 v středu po Nalezení s[vatéh]o Kříže Barbora Baďourka z Martinem synem svým předstoupila před fojta a starší přiznání učiníc, že sou Janovi Vavřinovi těch 18 R výš psaných a jim náležitých prodali. A tak tu při témž gruntu žádné spravedlnosti jmíti nebudou a Jan Vavřinů bude míti grunth svůj zaplacený.
f 223b
Leta 1598 Jan Vavřinů prodal podsedek svůj Janovi Jarákovi za summu 24 R. Závdanku Jan Jarák Janovi Vavřinovi dal 2 R, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuoláš Žák, Jíra Souchovský S.R.S.N.
Jakož j[es]t náleželo Janovi Vavřinovi mimo vzetí závdanku 20 R, takové peníze prodal obci javornické za hotových 5 R.
A tak on tu na tom gruntě nic nemá.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Jarák za grunt svůj obci javornické 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Jarák za grunt obci javornické 2 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Jarák za grunt obci javornické 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Jarák za g[runt] obci javornické 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Jarák za grunt obci javornické 2 R.

Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Jarák prodal podsedek svůj Martinovi Baďourovýmu za summu 24 R. Závdanku jemu dal 2 R, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Sekylů a Mikuláš Žák S.R.S.A N.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Martin Baďour za g[runt] obci javornické 2 R.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy Martin Baďourů prodal podsedek Janovi Pavla Janových za summu 22 R. Závdanku jemu dal 3 R, ostatek platiti má od letha 1608 po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukoj[mě] Pavel Šeptalů.
Tato odevzdávka jest omylem napsána, jest spátkem na listu 217.
Pustý
f 224a
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových fojt a starší javornicští prodali podsedek Šťastnýmu Petrových ze Lhotek za summu 14 R bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matěj Charúz a Martin Gembeš S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Obci javornické předních peněz mimo to, což upustili ještě 8 R.
Nápadníkům Jarákovým mimo upuštění 6 R.

Letha 1612 za fojta Jana Lysých Petr Šťastný(!) prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Ondrovi Krahulcovi za summu 17 R. Závdanku mu dal 3 R, ostatek platiti má po
1 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Thomáš Fridrichů a Ondra Hamrlík SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Ondra Krahulec za grunt obci javornické 1 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Ondra Krahulec položil za grunt na obec javornickou 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Ondra Krahulec položil za grunt peněz ročních obci javornicské 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Ondra Krahulec položil za grunt peněz ročních obci javornické 1 R.

Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Ondra Krahulec prodal podsedek svůj Janovi Klusákovi za summu tu, což na něm dopláceti jest, totiž 10 R bez závdanku a platiti jej má po
1 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, odbývání robot panských i obecních Jura Zátopa a Jan Kavač S.R.S.a N.
A což Ondra Krahulec měl na tom gruntě peněz vyplacených
7 R, ty jest Janovi Kusákovi pustil.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Klusák položil za grunt peněz ročních obci javornické 1 R.

Pusté

f 224b
Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Pavlovi Červenýmu za summu 2 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 15 gr. Jest mu za volný odevzdanej.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Tomáš Radoš, Jan Klučka S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Pavel Červený položil peněz, které Pavel Slabých přijal 15 gr.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Pavel Červený položil, kteréž přijal Pavel Slabých 15 gr.
Tento zápis jest zde položen, má býti v zápisu následujícím.