Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunth Jana a Pavla bratřích, synuov nebožtíka Martina Brychcového

f 245a

Letha Páně 1592 Jan a Pavel vejš psaní koupili grunth z půl lánem roli po nebožt[íku] otci jejich zůstalý ze vším hospodářstvím i jiným, což k tomu gruntu náleží, za 60 R.
Platiti týž grunth mají podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 40 od letha [15]93 při Vánocích po 4 R.
Téhož letha položil Jan 3 R, ty 3 R přijali starší do sirotčích peněz na dluh, co nebožt[ík] Martin Brychcových sirotčích peněz dlužen zůstal, a zadržel 1 R.
Ostatek dopláceti mají 57 R osobám níže psaným:
Item Ance, sestře vejš psaných bratřích 10 R 16 gr 1 den. Táž Anka s mužem svým z Martinem Zvedinosem těch 10 R 16 gr
1 den Janovi Brychcovému prodali.
Item Kuně, mateři těch výš psaných osob 10 R 16 gr 1 den.
f 245b
Item Kateřině, sestře dotčených osob 10 R 15 gr 1 den.
Item Jan a Pavel ti oba díly své, což jim na tomž gruntě náleží, každej 10 R 16 gr 1 den sobě sráží.
A tak toliko Kuně mateři a Kateřině sestře svý dopláceti mají 21 R 2 gr 2 den.
A do sirotčích peněz též zaplatiti mají, což nebožt[ík] otec jejich dluhu zůstal 4 R 9 gr.
Rukojmě Mikuláš Vraniců, Mikuláš Slabých, Martin Pivků a Jan Slovák S.R.S.

Letha [15]94 položili napřed psaní bratři za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno a doplaceno do truhlice sirotčí mezi jiné peníze sirotčí 4 R 9 gr.
A Kuně mateři též dáno na díl její 21 gr.
Téhož letha [15]94 Kuna, mateř těch sirotků, pustila z dílu svého Pavlovi synu svému z lásky mateřské 5 R.
Ty se jemu na zaplacení gruntu sraziti mají.
Letha [15]95 položili napřed psaní bratři za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Kuně mateři na díl její 2 R.
A na Kateřinu zanecháno 2 R.
Letha [15]96 položili Jan a Pavel za grunth peněz 4 R.
Z toho dáno mateři v nemoci její ostatního dílu, což jí náleželo 2 R.
f 247a
Téhož letha [15]96 Jan Brychců ten druhou polovici gruntu svého Pavlovi bratru svému prodal za 30 R. Závdanku položil Pavel Janovi 5 R a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 R.
Letha [15]97 položil Pavel Brychců za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Letha [15]98 položil Pavel Brychců za grunt Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Brychcového 4 R.

Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Pavel Brychců za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Brychcové[ho] 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Pavel Brychců na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Brychcového 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Brychců za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Brychce 2 R
Ty přijal Jan Brychců, neb jemu z toho gruntu peníze náleží a jíti mu mají.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Brychců za g[runt] Janovi Brychcovýmu bratru svému 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel Brychců za grunth Janovi Brychcovému 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel Brychců za g[runt] Janovi Brychcovému ostat[ní] 3 R.
A tak grunt zouplna zaplatil.

[Pusté]

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala Pavel Thomášů, toho času správce panství velického, prodal grunt požár s půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím, též z loukou na Jezevčině Jírovi Moudrému za summu 35 R bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Šimek Ulčák a Martin Řehořštík SRSAN.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Moudrý položil za grunt ročních peněz nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Brychcového
2 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Jíra Moudrý položil za grunt peněz ročních nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Brychcového 2 R.
f 246b
Leta Páně 1619 za fojta Martina Žilkového Jíra Moudrý prodal podsedek svůj s půl lánem roli Jírovi Vaňkovému za
31 R bez závdanku a což Jíra Moudrý zaplatil, totiž 4 R, ty jest Jírovi Vaňkovému pustil, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Slabých a Pavel Slabých SRSAN.

Pusté

Letha 1630 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali ten grunth s půl lánem roli Jakubovi Klučkovi za summu 26 R bez závdanku, platiti jej má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Florků a Jíra Čaček S.R.S.a N.
Letha 1635 za fojta Jana Čačkového Jakub Klučka položil za grunt, ty přijal Jan Pivků 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Jakub Klučka položil peněz za grunt a ty přijal Jan Pivků 1 R.

Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Jakub Klučka položil za grunt a ty přijal Jan Pivků 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Jakub Klučka položil za grunt a ty přijal Jan Pivků 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jakub Klučka položil, co Jan Pivků přijal peněz ročních 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jakub Klučka položil, kteréž Jan Pivků přijal peněz ročních 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jakub Klučka peněz ročních 1 R. Přijal je Jan Pivků k ruce své.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jakub Klučka položil peněz ročních a přijal Jan Pivků k ruce svej 1 R.
f 247a
Letha Páně 1649 za fojta Jana Slabého souce Jakub Klučka pro nemocnost jeho z to[ho] poloulání propuštěn a takové aby vždy pusté nezůstalo, prodal zase Janovi Menšíkovi za summu
26 zlm. A co tak na tom Jakub Klučka zaplaceného měl, totiž
8 zlm, takové jest témuž Janovi Menšíkovi pustil a daroval. Ostatní pak summu, totiž 18 zlm, bude povinen platiti každoročně po 2 zlm. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Mikula Hudec a Martin Frolků SRSN.