Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunth Daniele Blanaře

f 259a

Letha Páně 1585 výš psaný Daniel koupil grunth svůj z lánem roli i jiným hospodářstvím podle zápisu regimentu starého letha [15]85 založeného za summu 300 R.
Závdanku dal 33 R.
Letha [15]86
Letha [15]87 Za ty 4 leta položil Daniel
Letha [15]88 36 R 7 1 gr.
Letha [15]89
A ostatek doplátceti zůstává 227 R.
Na to jest do letha [15]93 zadržel štverých peněz 43 R
22 1 gr. Z těch zadrželých peněz náleží Jírovi Šilhavému 31 R 7 1 gr a nápadníkuom po nebožt[íku] Václavovi Pivkovi 12 R
15 gr.
A ještě mimo ty zadržalé peníze do letha [15]94 při Vánocích po 10 R dopláceti zůst[ává] 187 R.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům nebožt[íka] Václava Pivky podle zápisu kněh sirot[čích] náleží 82 R. Ty peníze se jim od vejš psaného líta po 10 R pokládati mají.
f 259b
Item Martě, manželce Jiříka Pivky, náleží, což nebožt[ík] Jíra manžel její na témž gruntě vyplaceného měl 50 R.
Item Jírovi, sirot[ku] nebožt[íka] Jíry Pivky též náleží
56 R.
Ten Jíra Pivků byl dán s povolením ouředníka toho času strážnickýho a Pavla Pivky, též Martina Pivky, vlastních strejců jeho, Danielovi Blanaři za vlastního, tak aby po smrti téhož Daniele v statku jeho, což by koliv po něm zůstalo, dědicem byl. A jestliže by pak vejš psaný sirot[ek] prve nežli Daniel prostředkem smrti s tohoto světa sešel, tehdy aby spravedlnost jeho na Daniele Blanaře připadla.
Ten Jíra vejš psaný jest umřel a tak spravedlnost jeho na Daniele připadla.
Letha [15]93 Marta vejš psaná spravedlnost svou, což jí na gruntě Daniele Blanařového náleželo, to jest 50 R, témuž Danielovi prodala.
A tak tu na tomž gruntě žádné spravedlnosti více nemá.

Letha [15]94 položil Daniel napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 R.
Ty sou vydány nápadníkům nebožt[íka] Václava Pivky.
f 260a
Jakož jest Jírovi Šilhavému spravedlnosti zadržalé na gruntě Daniele Blanaře náleželo 31 R 7 1 gr, takové peníze jemu Jírovi Šilhavému zouplna podle cedulí řezaných, kteréž mezi sebou zdělali, zaplatil a odvedl. A tak se jemu na zaplacení gruntu srážejí.

Letha [15]95 položil Daněk Blanařů za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 10 R.
Letha [15]96 položil Daniel Blanař za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 R.
A mimo to položil zadrželejch peněz týž Daniel 12 R 15 gr.
Leta 1597 položil Daniel Blanař za grunt svůj 10 R.
Letha 1598 položil Daniel Blanař za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 10 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Daniel Blanař za grunt svůj na s[irotky n[ebožtíka] Václava Pivka
10 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Daniel Blanař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 10 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Daniel Blanař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 6 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Daniel Blanař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 5 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Daniel Blanař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 5 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Daniel Blanař za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Pivky 10 R.
A tak grunt svůj zouplna docela zaplatil.
f 260b
Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali grunt s jedním lánem roli, s loukou na Jazevčí, z záhrádkou pod Příkopou, ze 2 vozy, pluhem, bránou, s jedněmi hony osetí ozimého, pozůstalý po n[ebožtíku] Danieli Blanařovým, Martinovi Tomčíkovi za summu 150 R. Závdanku dáti má 13 R, dal na to 7 R a ostatek platiti při každých Vánocích po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Madaj, Jan Marman, Petr Hamrle, Matěj Čambal, Jura Vasko, Jan Svíba S.R.S.A N.

Téhož letha za fojta ut s[upr]a podán z lánem roli, z vozem kovaným, z pluhem a jednú bránú, se vším osetím ozimým i jarním Adamovi Charúsovi za summu 150 R. Závdanku dal 6 R, ten jest přijat na sirotky Daniele Blanaře, ostatek platiti má od letha 1608 po 6 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jura Madaj, Petr Hamrle, Jan Hnidů S.R.S.A N.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Adam Charús za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Adam Charús za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařovýho 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Adam Charús za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 16 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Adam Charús položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 5 R.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Adam Charús položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 5 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Adam Charús položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 5 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Adam Charús položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Blanařového 4 R.

Letha 1618 za fojta Václava Moňkového po smrti n[ebožtíka] Adama Charousa fojt a starší prodali grunt tento z lánem roli obsetým, 3 koňmi tažnými a 1 hříbětem, vozem, pluhem, bránú, obilím sutým i ve snopích Dorotě, vdově pozůstalé po témž Adamovi Charousovi, za summu 150 R bez závdanku, platiti má po 6 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Václav Moňků, Jíra Hrachů, Pavel Frolků a Mikuláš Gembeš SRSaN.
Pusté
f 261a
Letha 1630 za fojta Jana Čačka fojt a starší prodali ten grunth požár s lánem roli Kašparovi Jozefovému za 80 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Gembeš a Matěj Břečka S.R.S.a N.
Letha 1635 za fojta Jana Čačky Kašpar Jozefů položil za grunt, ty přijal Jan Utlačil 1 R.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky Kašpar Jozef položil za grunt peněz ročních a ty přijal Jan Utláčal 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Kašpar Jozef položil za grunt a ty přijal Mikula na místě bratra svého Jana Utláčala
1 R.

Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Jozef Kašparů(!) odprodal půl gruntu s půl lánem roli Pavlovi Čačkovému za summu polovičnou 40 R, placení komu náleží po 1 R 15 gr. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jura Čaček, Ondra Hudec slíbili rukou společnou a nerozdílnou.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Kašpar Jozefů položil položil za grunt na svou stranu, kteréž přijal Mikuláš Blanařů na místě Jana bratra svého 1 R.
f 261b
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Kašpar Jozefů položil za gr[unt] Mikulášovi Blnařovému 1 R.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla jest z toho lánu roli jedna čtvrt prodána Pavlovi Rujmíškovi za summu 20 R a druhú čtvrt Jurovi Čahlovi za 20 R, placení po 2 R. Od[evzdáno].
Rukojmě Mikuláš Hudec, Pavel Cibina, Jan Čahla a Jíra Čaček SRSaN.

Letha 1646 za fojta Jana Čahla Kašpar Jozefů zemřel, tehdy ten poloulání roli jest zase dvoum osobám prodaný, totiž Janovi Menšíkovi za summu 20 R jednu čtvrt a druhú čtvrt Václavovi Řehákovi za 20 R, placení každý področně po 1 R. Od[evzdáno].
Rukoj[mě] Jura Čaček, Matěj Šipka, Martin Mlynář a Pavel Rumíšek SRSaN.
Za fojta a letha ut s[upr]a Pavel Rumíšek a Jura Čahel položili spolu 1 R.
Item Jan Menšík a Václav Řehák položili společně 1 R.
Ty oboje peníze přijal Mikuláš Blanařů.
Leta 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Menšík a Václav Řehoř peněz ročních 1 R.
Ty přijal peníze Mikuláš Blanař.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Menšík a Václav Řehoř položili peněz ročních a přijal Jan Florků a Martin Zháněl 1 R.
Item leta ut s[upr]a za fojta Jana Slabého Pavel Rujmíšek položil ze čtvrti své peněz ročních a přijal Pavel Rabáček
15 gr.
f 262a
Letha 1649 za fojta Jana Slabého Jíra Čahel jakož totiš měl od tohož grundtu jednu štvrt roli, tak ještě druhú štvrt přijal za 20 zlm a tak bude držeti od toho lánu poloulání za summu 40 zlm a bude povinen platiti každoročně tomu, komu náležeti bude po 2 R. Odevzdán za volné [a] svobodné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Čahel a Jíra Čaček SRSN.

Letha 1650 za purkmistra Mikuláše Blanaře Václav Řehoř z gruntův J.H.M. zběhl a po sobě půl lánu roli zanechal, takový fojt a starší dědiny Javorníka prodali Janovi Šipkovi za summu 40 R bez závdanku, placení po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Cibina, Jíra Peca SRSaN.