Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

38 Grunth Vítka Škřipového

f 282a

Letha Páně 1559 výš psaný Vítek měl grunth svůj z spůl lánem roli koupený za 61 R.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 56 R a ještě dopláceti zůstává obci javornickej 5 R. Ty jsou za ním zadržalé a když je položí, bude míti grunth svůj zaplacený.

Letha [15]94 ten grunth vejš psaný jest prodán Martinovi s půl lánem roli, synu nebožt[íka] Vítka Škřipového, za summu 90 R z vinohradem v Ležhoře i se vším hospodářstvím i dobytkem a s tím, což k tomu náleží.
Závdanku tenž Martin položil 5 R a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 R.
Ta summa všecka náleží sir[otkům] nebožt[íka] Vítka Škřipovýho.
Ten závdanek jest vzat do truhlice si[rotčí] mezi jiné si[rotčí] peníze.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské zejména tito: Jan Šeptalů, Macek Slovák, Mikoláš Ivanových a Mikoláš Moňků S.R.S.
f 282b
Letha [15]95 položil Martin za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
A od Doroty sestry své skoupil, což jí na tom gruntě náleželo 7 R 27 gr.
Letha [15]96 položil Martin Škřipů za grunth svůj peněz
4 R.
Téhož letha [15]96 koupil Václava Šimkových, což jemu po Kateřině manželce jeho náleželo dílu jejího 7 R 27 gr, za kteréž jemu dal hotovejch 2 R.
Letha [15]97 položil Martin Škřipů za grunt svůj 4 R.
Leta [15]98 položil Martin Škřipů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Martin Škřipů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Martin Škřipů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Martin Škřipů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Martin Škřipů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
A skoupil od Marty sestry své, což ona tu dílu svého měla, totiž 3 R 10 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Martin Škřipů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Martin Škřipů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 4 R.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali grunt s půl lánem roli, z 1 klisnou, i s osetím ozimým, i z vinohradem v Ležhoře zůstalý po Martinovi Škřipovým Janovi Utláčalový[mu] za summu 70 R bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 70 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Macek Vyležalů, Martin Hovězský, Jan Svíba
S.R.S.a N.
f 283a
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vítka Škřipového předních peněz 23 R 25 gr 2 1 den.
Nápadníkům neb[ožtíka] Martina Škřipového 46 R 4 gr
4 1 den.
Jan Utlačil srazil sobě na tomto gruntě svém po Babuši Škřipových, manželce své, což jí nápadu po Martinovi Škřipovým bratru jejím připadlo 46 R 4 gr 4 1 den.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jan Utlačil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jan Utlačil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jan Utlačil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 2 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jan Utlačil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového peněz 2 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Utlačil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Utlačil položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Škřipového peněz ročních ostatních 21 gr.
Co měl více na tom gruntě dopláceti, to sobě všecko porazil. O tom správa v registřích sirotčích při tom statku zapsána.
Zaplacený grunt.

Letha 1619 za fojta Martina Žilky Jan Utlačil maje grunt svůj s půl lánem roli a jiným příslušenstvím zaplacený, pustil jej dobrovolně Jurovi pastorku svému, synu Jana Bumbalového, za volný, svobodný [a] zaplacený. A daroval jej jemu, aby dobrým hospodářem byl, ničehož sobě nevyměňujíc na časy budoucí ani nynější.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Slabý a Mathouš Zátopa SRSN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla Jíra Bumbal zemrouce po sobě zanechal grunt zaplacený, takový grunt s půl lánem roli připisuje se Jírovi Bumbalovi synu jeho za
45 zlm, platiti jej má každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní a Jíra Frolka Vaculík SRSN. Viz na druhej straně.

f 283b
Leta 1660 jakož toho půl lánu roli Jiříkovi Bumbalovi připsáno bylo a mateř tomu povoliti nechtěla, tehdy s povolením pana ouředníka z toho půl lánu připisuje se Kateřině mateři jeho čtvrt, aby ji užívati mohla do smrti svej jako její syn. Toto se pamět činí.

Letha 1661 dne 10. Martii za fojta Martina Rujmíška nemohouce se mateř z synem svým Jiříkem Bumbalíkem strany dotčené čtvrti roli porovnati, od takovej s jistou vuolí a povolením pana Baltazara Vogle, toho času ouředníka panství strážnického, dobrovolně jest upustila. Kterážto se jemu připisuje, tak aby půl lánu ouplně užíval, za volnou a svobodnou. Však na ten spůsob, aby cokoliv na tom gruntě a poloulání roli dopláceti povinno dle prvního zápisu pozůstává, komu náležeti bude ročně po 1 R doplatil. O[devzdána] za v[olnou] a s[vobodnou].
Rukojmě Jura Zdenek a Jan Šipka S.R.S.a N.R.