Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunth Mikle Moňkového

f 287a

Ten Mikl Moňků má grunth svůj z spůl lánem roli podle regimentu starého letha [15]77 založeného zaplacenej.

Letha [15]97 Mikl Muňků prodal grunt svůj Janovi synu svému s půl lánem roli, ze 4 koňmi, vůz, pluh, brány, žita 2 hony od Hájové cesty k hoře a podle toho sobě vymínil, aby do smrti sobě tu byt svůj měl a zahradu spolu užívali a každého roku má jemu osívati jedny hony ozimného obilí a jařího druhé hony, však dotčený Mikl Muňků aby své semeno dával, za summu 100 R.
Závdanku Miklovi Muňkovi dal 9 R a roční peníze položil
3 R a ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 R.
Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Martin Vranů, Martin Pivka, Matěj Muňků S.R.S.A N.R.

Leta [15]98 položil Jan Muňků za grunt svůj Mikuoláši Moňkovému otci svému ročních peněz 3 R.
Mikuláš Muňků zemřel a po sobě statku na tomto gruntě mimo vejš psané vyzdvižení zanechal summy 84 R. K tomu jest nápadníků Anka manželka jeho, Jan, Barbora a Manda. Dělíc tu summu na čtyri díly, přijde každému po 21 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Muňků za grunt svůj 3 R.
Z toho vzal otec jeho za živnosti své 1 R.
Ance mateři dáno 15 gr.
Janovi též dáno 15 gr.
Barboře 15 gr.
Na Mandu s[irotka] dáno do truhlice sirotčí 15 gr.
f 287b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a jakož náleželo Janovi Muňkovýmu dílu jeho, jakž napřed položeno, 20 R 15 gr, takové peníze na tomto gruntě sobě poráží a jemu se za položení jich vypisují.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jan Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Muňkového 3 R.
Z toho dáno Ance mateři 22 1 gr.
Janovi též dáno 22 1 gr.
Barboře též dáno 22 1 gr.
A Mandě dáno do sirotčí truhlice vloženo 22 1 gr.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jan Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Muňkového 3 R.
Z toho dáno Janovi 1 R, Barboře 1 R a na Mandu do truhlice s[irotčí] vloženo 1 R.
A skoupil od Anny macochy své, což jí na tom gruntě náleželo 19 R 22 1 gr, za hotových 4 R.
A tak tu nic nemá.

Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jan Moňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi 1 R a na Mandu do truhlice dáno 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jan Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi 1 R a na Mandu do truhlice
1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jan Moňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi 1 R a na Mandu do truhlice
1 R.
[Pusté]

Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali požár z půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Moňkovým, Janovi Marmanovi za summu 65 R. Závdanku dal 5 R, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Čambal, Matěj Čambal, Martin Tomčík, Pavel Šeptalů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového i s tím, což Janovi Moňkovému 1 R 22 1 gr předáno jest, předních peněz
32 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Moňkového posledních peněz
28 R.
f 288a
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala ouřad javornický prodali požár z půl lánem roli, z kterého Jan Marman zešel, Martinovi Kolářovi za summu 65 R bez závdanku, placením od letha 1609 po 4 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Rujmíšek, Petr Hamrla S.R.S.A N.
Jakož náleželo Janovi Marmanovi na tom gruntě položeného závdanku 5 R, ty náleží J.M. Pánu po témž Janovi Marmanovi.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Martin Kolář za grunt 2 R 15 gr.
Z toho dáno Janovi Brychcovi po Babuši 1 R 7 1 gr a na Mandu sirotka dáno do truhlice sirotčí 1 R 7 1 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Martin Kolář 2 R.
Z toho dáno Janovi Berdovi 1 R a na Mandu sirotka do truhlice 1 R.
Letha 1613 za fojta Jana Zháňalového položil Martin Kolář za grunt na zadržalé peníze na Mandu, s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 3 R.
Ty přijal Pavel Slabý na díl téj Mandy svrchu psané.
A tak ještě jí náležeti bude 10 R 7 1 gr.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Martin Kolář za grunt peněz 3 R.
Ty jsou dány Janovi Brychcovi na díl Babušin.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Martin Kolář položil za grunt svůj peněz ročních 2 R.
Ty přijali Jan Brychca na díl Babušin 1 R a Pavel Slabý na díl Mandy 1 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Martin Kolář položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Pavlovi Slabýmu na díl Mandin vydáno též 1 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Martin Kolář položil za g[runt] ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Mandě na díl její 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Martin Kolář položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Moňkového 2 R.
Z toho dáno Janovi Brychcovi na díl Babušin 1 R a Mandě na díl její 1 R.
Pusté
f 288b
Letha Páně 1626 za fojta Jana Čačka ujal grunth a půl lánu roli k němu Adam Kolářů po otci svém n[ebožtíku] Martinovi Kolářovi v summě, kterouž n[ebožtík] dopláceti měl na něm, totiž 41 R 15 gr bez závdanku, placením rok po roku po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panský i obecní Vítek Zálešáků a Jíra Zátopů S.R.S. a nerozdílnou.
Letha 1635 za fojta Jana Čačky Martin Kolář položil za grunt, ty přijal Pavel Slavík 1 R.
L[eta] 1637 za fojta Jana Čačkového položil Martin Kolář za g[runt], ty přijal Pavel Krejčí a Barbora Brychcová 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Martin Kolář položil za grunt, Pavel Krejčí přijal 15 gr a Barbora Brychcová 15 gr, činí toho 1 R.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého Martin Kolář položil, Pavel Krejčí a Barbora Brychcová přijali 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Martin Kolář položil, Pavel Krejčí a Barbora Brychcová přijali 1 R.

Letha 1646 za fojta Jana Čahla Martin Kolář zemřel, tehdy tenž grunt zase ujal syn jeho Adam Kolář za summu 41 R 15 gr, placením po 2 R a co n[ebožtík] jeho otec Martin Kolář vyplacené jměl, totiž 4 R, se vypisují jemu tuto. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Turčík a Jan Jančík SRSaN.

Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového Jan Kolář po smrti Adama Koláře otce svého ujal týž grunt v té summě svrchu psané za 41 R 15 gr, placení po 2 R každoročně až do vyplnění té summy. A tak za volný a svobodný jest jemu odevzdán.
Rukojmě postavuje za opravu a placení Martina Lacka a Matěje Břečku.
f 289a
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Kolář peněz ročních za grunt svůj 2 R.
Z těch dvouch zlatých Jíra Vrtihrach přijal 1 R a Pavel Slabých přijal 1 R.

Letha 1661 dne 10. Martii za ouředníka pana Baltazara Vogle a fojta Martina Rujmíška Jan Kolář pro nemožnost svou pustil jest ten grunth s půl lánem roli Ondrovi Paluckovi za summu
41 R 15 gr bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 R. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný].
Rukojmě Jan Slabý a Martin Rujmíšek SRSaNR.