Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunth Jíry Hlaváčka

f 301a

Letha Páně 1592 s povolením pana ouředníka Jana Flašara z Dolan prodán jest grunth svrchu psanému z spůl lánem roli i jiným hospodářstvím, k témuž gruntu příslušenstvím, po nebožt[íku] Janovi Petříkovi otci jeho zůstalý, podle zápisu v regimentě letha [15]91 založený za summu 190 R.
Na kterýž jest výš psaného leta závdanku položil 7 R a 7 R téhož závdanku, majíce 14 R položiti, za sebou zadržel.
Letha [15]93 zadržel roční peníze 6 R a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává 76 R.
Z toho sobě dílu svého 24 R 9 gr 2 1 den srazil a ostatek při Vánocích sirot[kům] nebožt[íka] Jana Petříkového, mateři, bratru a sestrám svým po 6 R pořadně až do vyplnění summy jim náležitej pokládati má.
Rukojmě Jan Adamů, Mikel Moňků, Jan Šeptalů, Florian Blanařů, Eliáš Ohnojilů, Macek Krátký S.R.S.

Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Téhož letha položil závdanku 7 R.
f 301b
Více témuž Jírovi prodána byla roubanice za 38 R, na kterouž jest vyplnil Kateřině Kučerce do letha [15]94 25 R. A tak ještě od letha [15]94 zůstává dopláceti čtyrem nápadníkům po též Kateřině Kučerce, totiž Martinovi Stojákovi, Janovi Vřavovi, Mikulášovi Suchých a Pavlovi Suchých 13 R. Ty se jim od letha [15]95 po 3 R pokládati mají.
Rukojmě Mikl Moňků, Jakub Valů SRS.

Letha [15]95 položil Jíra Hlaváčků za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Téhož letha [15]95 položil Jíra za roubanici ročních peněz 3 R.
Ty 3 R vydány čtyrem nápadníkuom výš psaným po Kateřině Kučerce.
Téhož letha Jíra Hlaváček od Kateřiny starší, dcery Jana Petříkového, sestry své, dílu jejího peněz posledních 20 R
9 gr 2 1 den skoupil. A tak ona tu nic více nemá. A Jíra jich sobě na zaplacení gruntu porazil, dal za ně hotových 5 R.
Téhož letha [15]95 Jíra Hlaváček koupil od Anky Jana Petříkového, kteréž Jan Mackových z Žeravinek, muž té Anky, jemu prodal, což jí tu ještě náleželo 21 R 24 gr 2 1 den, za
4 R 7 1 gr hotových. Které se je[mu] na zaplacení gruntu sníti mají.
Letha [15]96 položil Jíra Hlaváček za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha [15]96 položil za roubanici 3 R.
Ty peníze vydány čtyřem nápadníkům.

Téhož letha Jíra Hlaváček koupil od Mikoláše, což jemu ještě po Zuzanně náleželo 6 R 18 gr 5 den.
A má je[mu] za to hony žita dáti.
f 302a
Letha [15]97 položil Jíra Hlaváčků za grunt svůj 4 R.
Též položil za roubanici sirotkům napřed psaným 3 R.
Ty 3 R přijali čtyři nápad[níci] po n[ebožce] Kučerce.
Leta [15]98 položil Jíra Hlaváčků za grunt svůj 4 R.
Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového.
Též položil za roubanici 3 R.
Ty přijali 4 nápadníci po n[ebožce] Kučerce.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jíra Hlaváčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 4 R.
Též položil za roubanici ostatních peněz 1 R.
Ten přijali nápadníci po n[ebožce] Kučerce.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Jíra Hlaváčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 3 R.
Jakož náleželo Margetě mateři jejich dílu mimo prvnější vyzdvižení 15 R 9 gr 2 1 den, ty jest ležíc na smrtedlné posteli Jírovi Hlaváčkovi synu svému poručila. Kteréž se jemu na tomto gruntě vypisují.
Jakož také náleželo Martě dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení 16 R 29 gr 2 1 den, ty jest prodal Macek Stejskal muž její Jírovi Hlaváčkovi za hotových 3 R 29 gr. A tak tu na tom gruntě Marta aniž muž její nic nemá.
A tak nebude povinen Jíra Hlaváčků platiti od letha 1601 nežli po 2 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Jíra Hlaváčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 2 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Jíra Hlaváčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Jíra Hlaváčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Jíra Hlaváčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkového 2 R.

[Pusté]
f 302b
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala ouřad javornický prodali požár i z roubanicí a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Červenému za summu 80 R bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jíra Bednář, Martin Odrobina, Martin Kolář
S.R.S.A N.
Jan Červený srazil sobě dílu svého po manželce na tomto gruntě summy 24 R 20 gr 1 1 den. Zuostává dopláceti ještě těmto:

Předních peněz Kateřině neb[ožtíka] Jana Petříkového 30 R 18 1 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka 24 R 20 gr 1 1 den.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala ut s[upr]a položil Jan Červený za grunt Kateřině neb[ožtíka] Jana Petříkového 3 R.

Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových Jan Červený prodal týž gr[unt] s půl lánem roli, s roubanicí a jiným k tomu příslušenstvím Janovi Cibinovi za summu 80 R. Závdanku mu dal 4 R, platiti má od letha ut sup[ra] po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Šeptalů, Vítek Zálešák a Martin Kolář
S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Ciběna za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkova 3 R.
Přijal je Václav Lejza z Souchova na díl Kuny manželky své, dcery n[ebožtíka] Jana Petříkova, a on je vyzdvihovati sobě má. Zuost[ává] se ještě z toho grunthu vyplniti sumy 27 R 1 gr 1 den.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Jan Cibinů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petříkova 9 T.
Ty přijal Václav Lejza z Souchova na díl manželky své Kateřiny.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jan Cibina položil Václavovi Lejzovi na díl Kateřiny manželky jeho 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jan Cibina položil za gr[unt] Vácslavovi Lejsovi na díl Kateřiny manželky jeho do Souch[ova] 2 R.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jan Cibina položil za g[runt] Václavovi Lejzovi na díl Kateřiny manželky jeho 3 R.
Leta 1618 za fojta Václava Moňky Jan Cibina položil za grunt Václavovi Lejzovi na díl Kateřiny 2 R.
f 303a
Letha 1630 za fojta Jana Čačka Jan Cibina položil za ten grunt peněz ročních 1 R 15 gr. Ty přijala Kateřina Lejzova.

Letha 1636 za fojta Jana Čačkového týž fojt s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Mikulášovi Vavrošovi za summu 30 R, placení komu náležeti bude po 2 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za povinnosti panské a placení gruntu Matěj Šipků, Jozef Kašpar SRSAN.

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž Jíra Čaček ukoupil od ouřadu svrchu psaný grunt s půl lánem roli za summu 12 R, placení komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Vrbecký a Mikula Hudec S.R.S. a nerozdílnou.

Téhož leta Jíra Čaček odprodal polovici svrchu psaného gruntu ze čtvrtí roli Jurovi Krutému za summu 6 R, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 R. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě Jíra Kembeš a Tomáš Radoš S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jíra Čaček pustil druhú čtvrt Pavlovi Cibinovi za summu 6 R, placení po 1 R komuž náležeti bude. Od[evzdán].
Rukojmě Pavel Červený a Mikuláš Molečka SRSaN.
f 303b
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Pavel Cibina peněz ročních 1 R. Takový zlatý přijala Kateřina Lejzova.

Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Krutý zemřel a ta čtvrt zůstala pustá, takovou jest ujal zase Pavel Cibina v tej summě, tak jakž prve byla prodaná, totiž za 6 zlm. A tak jest jemu toto polulání celé zapsaný.
Rukojmí za dílo a povinnosti panské i obecní Mikuláš Moleček a Jíra Potkan SRSaN.
Letha Páně 1648 za fojta ut s[up]ra Pavel Cibina položil a přijala Kateřina Lejzová 15 gr.