Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunth Mikuláše Slabýho

f 313a

Letha Páně 1591 Mikuláš svrchu psaný koupil jest grunth svůj z spůl láne[m] roli i jiným vším hospodářstvím podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 36 za summu 97 R.
Závdanku položil téhož letha Žovce 9 R a ostatek od letha [15]92 platiti má 88 R.
Letha [15]91, [15]92 a letha [15]93 položil 9 R. Z toho dáno Žovce 7 R a za dluh nebožt[íka] Martina syna jejího dáno 2 R.
A tak ještě mimo položený závdanek a purkrechtní peníze dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích 79 R.
Ty náleží osobám níže psaným:
Item Žovce náleží 32 R 15 gr.
Item Jírovi, sirot[ku] pozůstalému po nebožt[íku] Martinovi Šimečkovým 46 R 15 gr.
Ty peníze jim od výš psaného leta pokládati mají po 3 R.
Rukojmě Vítek Škřipů, Jan Petříků, Pavel Maňas, Jíra Slabý S.R.S.
f 313b
Letha [15]94 položil Mikoláš Slabých za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 R.
Z toho dáno Žovce na díl její 1 R 15 gr.
Letha [15]95 položil Mikoláš Slabých za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Z toho Žovce na díl její 1 R 15 gr.
Letha [15]96 položil Mikoláš Slabých za grunth peněz purgkrecht[ních] 3 R.
Z toho dáno Žovce na díl její 1 1 R.
Letha [15]97 položil Mikoláš Slabých za grunt svůj 3 R.
Z toho dáno Žovce na díl její 1 1 R.
A s[irotkům] zanecháno Martina Šimečkového 1 1 R.
Leta 1598 položil Mikuoláš Slabých za grunt svůj 3 R.
Z toho dáno Žovce na díl její 1 1 R.
A s[irotkům] zanecháno Martina Šimečkového v truhlici
1 1 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Mikuláš Slabých za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Mikuláš Slabých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkové[ho] 3 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Mikuláš Slabých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Mikuláš Slabých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Slabých za grunt 3 R.

Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového
1 1 R a nápadu na téhož sirotka po Žofce babce jeho 22 1 gr, Janovi Jarákovi po Žofce strynej jeho nápadu 22 1 gr.
Náležeti ještě bude témuž Janovi Jarákovi téhož nápadu 11 R 18 gr 1 den 1 v.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Slabých za grunt 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového
1 1 R a nápadu na téhož sirotka po Žofce babce jeho 22 1 gr, Janovi Jarákovi po Žofce strynej jeho nápadu 22 1 gr.
f 314a
Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodal grunt s půl lánem roli, se vším k tomu příslušenstvím i s vinohradem v Ležhoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Slabých, Jírovi synu jeho za summu 90 R. Z toho sobě srazil dílu svého 8 R 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Šeptalů, Jan Svíba, Jan Marman S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového předních peněz 45 R 13 gr 4 1 den 1 v.
Janovi Jarákovi 10 R 16 gr 1 den 1 v.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláš Slabých 25 R 15 gr.
Téhož letha za fojta ut s[upr]a Jíra, syn n[ebožtíka] Mikuláše Slabého, majíc prve jeden grunt po manželce své, ke kderéž se přiženil, pustil tento grunt Pavlovi bratru svému v tej summě, jakž ji sám měl na to placení, a přidal jemu koní 3, krávu jednu, půl voza, železa plužné a bránu. Odevzdal jemu za volné a svobodné.
Rukojmě má postaviti.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Pavel Slabý za grunt 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Pavel Slabý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkovýho 1 1 R.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňalového položil Pavel Slabý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového zadržalých peněz za grunt 6 R 15 gr.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Slabý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového peněz 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Pavel Slabý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 3 R.
Letha Páně 1616 za fojta Martina Žilky Pavel Slabý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového peněz ročních 3 R.
Letha Páně 1617 za fojta Martina Žilky Pavel Slabý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 3 R.
Letha Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Pavel Slabý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šimečkového 2 R.
Pusté
123 f 314b
Letha 1628 za fojta Jana Čačka Pavel Slabý prodal ten grunth s půl lánem roli Matějovi Břečkovi za summu tu, což se dopláceti nachází bez závdanku, platiti jej má ročně po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
R[ukojmě] Jan Sedlák a Jura Zátopa S.R.S.a N.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Matěj Břečka položil za grunt a ty peníze náleží do důchodův JHM 1 R.
Leta 1640 za fojta Jana Čačkového Matěj Břečků položil za grunt a ty peníze jsou odvedeny do důchodův strážnicských, totiž 1 R, fojtem.
Letha 1646 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Matěj Břečka peněz ročních do důchodův J.H.M. 1 R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolka Martin Břečka zemřel, po smrti jeho ujal ten grunt s půl lánem roli Jiřík Noška zeť jeho za summu tou, cožkoliv se vyhledá v rejstřích, a platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Slabý, Pavel Rujmíšek SRSN.