Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunth Eliáše Horného

f 331a

Letha 1590 prodán grunth Eliášovi svrchu psanému z spůl lánem roli a jinými nadbytky podle zápisu knih starých purkrechtních v listu 30 za summu 232 R.
Na kterýž jest od výš psaného letha až do letha [15]92 vyplnil peněz purkrechtních i s tím, což od Zuzanny, Marty a Běty sester svých skoupil, též i z poraženým dílem svým, tak jakž o tom v knihách starých purkrechtních v listu 30 obšírněji položeno jest, kterýchž učiní 147 R 10 gr 4 den.
A ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti zůstává 84 R 19 gr 3 den.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Bětě, sestře dotčeného Eliáše náleží 39 R 21 gr 5 den.
Item Barboře, též sestře jeho náleží 44 R 27 gr 5 den.
Ty se jim oběma pokládati mají po 4 R.
Rukojmě Jan Zuzanin, Jan Brychců, Ondra Čapků, Mikuláš Čaček, Florian Blanařů a Jíra Slabý S.R.S.
f 331b
Letha [15]94 ten napřed psaný grunth jest zase prodán Janovi Nezdenskýmu z půl lánem roli i jiným k témuž gruntu příslušenstvím, s koňmi i dobytkem za summu 120 R. Závdanku dáti má 4 R a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]95 pořadně po 4 R až do vyplnění summy ut sup[ra].
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Pavel Vašků, Jíra Galeta, Pavel Petrů, Jan Černejch R.S.N.
Téhož letha [15]94 položil závdanku za grunth svůj, peněz purgkrechtních místo závdanku 4 R.
Z toho dáno Bětě napřed psané na díl její 2 R a Barboře též dáno na díl její 2 R.
Ještě jich nevyzdvihla, sou v truhlici.
Jakož Bětě napřed psané spravedlnosti náleží 39 R 21 gr
5 den, z té summy se má Holomkovi Židu do Strážnice vyplniti, což nebož[tík] Martin Pulec spolu s ní, jakožto z manželkou svou, se u téhož Žida vdlužil 19 R. Ty se jemu předně vyplniti mají po 2 R. A když se dluh jeho vyplní, tehdy též Bětě po 2 R také se pokládati má.
Letha [15]95 položil Jan Nezdenský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 2 R.
A Holomkovi Židu též dáno po Bětě 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Nezdenský za grunth 4 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu po Bětě 2 R.
A Barboře dáno též 2 R.
f 332a
Leta [15]97 položil Jan Nezdenských Holomkovi Židu do Strážnice na dluh jeho 2 R.
A Barboře též dáno na díl její 2 R.

Leta [15]98 položil Jan Nezdenských za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu na skoupené peníze 2 R.
A Barboře též dáno na díl její 2 R.

Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového Jan Nezdenských prodal grunt z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z polovicí osetí ozimého Jakubovi Korbelovi za summu 120 R. Závdanku jemu dal 20 R a platiti má ostatek od leta [15]99 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinných J.M. Páně Pavel Hnátků, Jan Zajíc, Jan Černý, Jan Šeptavý S.R.S.N.
Jakož Jan Nezdenský od tohoto gruntu odtrhl a odprodal zahradu Jakubovi Korbelovi za 13 R, na kteréž jemu dal 6 R
15 gr a ostatek dodati měl o svatým Duše, tomu se nedovoluje, aby ta zahrada od toho gruntu odtržena býti měla. Protož se zase k tomu gruntu připojuje a toho 6 R 15 gr nemá týž Jakub Korbel Jírovi Nezdenskýmu dodávati, než což na to přijal, na tom aby pozůstal.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Korbel za grunt svůj 4 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu na skoupené peníze 2 R.
Na s[irotky n[ebožtíka] Vaňka Duných do Velikej 2 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivka Jakub Korbel prodal grunt svrchu psaný z půl lánem roli, z jendním koněm, z půl vozem, z pluhem, z bránou, z zahradú Matoušových Martinovi [a] Pavlovi Pastýři jim oběma za summu 96 R bez závdanku, platiti mají od letha 1600 po 4 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Maňas, Jan Šeptalů, Mikuláš Čaček, Janek Černý S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a Martin Mathoušů a Pavel Pastýřů oba společně položili za grunt 4 R.
Z toho dáno Holomkovým nápad[níkům] na dluh 2 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 R.
f 332b
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Martin Matoušů za grunt 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 1 R.
A nápadníkům Holomkovým na dluh 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Martin Mathoušů za grunt 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 1 R a nápadníkům Holomkovým na dluh dáno 1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Martin Mathoušů za grunt 3 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 1 R 15 gr a nápad[níkům] Holomkovým na dluh dáno 1 R 15 gr.
Jakož náleželo ještě na tomto gruntě Davidovi Holomkovýmu strejci 3 R 15 gr, ty jest prodal Martinovi Matoušových za
2 m[ěřice] žita.

Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Martin Mathoušů za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty do truhlice kněždubské po Bětě na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pulce.

Letha 1607 za fojta Jana Berdy prodán grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Matúšovým z půl vozem kovaným a bránú Jírovi Bednářovi za summu 83 R bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1608 po 3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Mikuláš Šáchů, Martin Koudelků, Jíra Moudrý
S.R.S.A N.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala položil Jíra Bednář za grunt na s[irotky n[ebožtíka] Martina Pulce 3 R.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Bednář prodal grunt z poluláním, se 3 koňmi, z vozem, pluhem, bránú a jiným k tomu příslušenstvím Jírovi Hrachovýmu synu z Bašky a přidal jemu k tomu 8 1 m[ěřice] obilí a stolicu řezací, za summu 103 R. Závdanku jemu dal 20 R, ostatek platiti má od letha 1609 po
3 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Adam Charúz, Jíra Hovězský, Jan Vavřinů S.R.S.A N.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Jíra Hrachů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pulce 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Jíra Hrachů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pulce 2 R.
f 333a
Letha a za fojta ut sup[ra] Jíra Hrachů zkoupil od Jíry Bednáře, což jemu na tom gruntě náleželo 3 R, že jemu hony roli jedně zvoral.
Jakož náleželo Janovi Hrbatýmu z Žeravinek, Vácslavovi Vaculovi z Kněžduba a Martinovi Kotláskovi odtudž spravedlnosti po Bětě n[ebožtíka] Mikuláše Ohnojilového 8 R
5 den, jsou prodali Jírovi Hrachovýmu za hotovejch 1 R 26 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Brychcy položil Jíra Hrachů za g[runt] 3 R.
Ty přijal Martin Kotlásek z Kněžduba, nápad[ník] Běty svrchu psaný. A tak tu nic nemá.
Jakož náleželo Zuzanně, sestře neb[ožtíka] Eliáše Ohnojilového, po Martě sestře její na posledních penězích spravedlnosti na tom gruntě 36 R 25 gr 4 den, ty jest prodala Jírovi Hrachovýmu, za kteréž jí dal hřebičku. A tak tu nic míti nebude.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Hrachů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pulce peněz ročních
2 R.
Ty jsou dány Mikulášovi Pulcovi, synu n[ebožky] Běty, ještě se je[mu] 1 R dodati má
Leta 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Hrachů položil za g[runt] 1 R. Ten přijal Mikuláš Pulec do Vrbky.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky Jíra Hrachů položil za g[runt] 2 R. Z toho jest Mikulášovi Pulcovi ostatních dáno
22 gr 2 den a Barboře Pulcové zanecháno 1 R 7 gr 5 den.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Moňkového Jíra Hrachů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pulce 2 R.

Letha Páně 1623 za fojta Jana Berdy Jan, syn n[ebožtíka] Jíry Hrachového, prodal grunt tento Janovi Moločkovi za summu 75 R bez závdanku a platiti jej má po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Šácha a Ondra Hamrle S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Čačky Jan Molečko položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem javornickým 1 R 15 gr.
f 333b
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Jan Molečko položil za grunt, ty přijala obec javornická 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Jan Molečko pložil za grunt obci javornicské.
Letha 1640 za purgkmistra Jana Molečko položil za gr[unt] svůj obci javornicské 1 R.
Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového Jan Molečko položil za grunt obci javornické 15 gr.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Molečka položil za gr[unt] obci javornický 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jan Moleček položil peněz ročních a přijala obec javornická 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jan Moleček peněz ročních obci javornické, které jsou přijali 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jan Moleček položil peněz ročních a přijala obec javornická 15 gr.

Letha Páně 1649 za fojta Jana Slabého Jan Moleček ze svého gruntu pryč zešel, tak aby vždy pustej nezůstal, jest prodán od téhož fojta a ouřadu z půl lánem roli Mikulášovi Molečkovi za summu 20 R bez závdanku, placení rok po roku po 1 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za dílo, povinnosti panské i obecní Mikuláš Chřenčík a Jan Rak SRSN.