Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

50 Grunth Anky Zálešky

f 350a

Letha Páně 1586 nebožt[ík] Jan Zálešák koupil podsedek svůj od Jiříka Plchy za summu 40 R.
Na kterýž jest vyplnil až do letha [15]93 závdanku a peněz purkrechtních 32 R a od letha [15]94 při Vánocích dopláceti má 8 R.
Z těch 8 R náleží Matějovi Moňkovi 4 R a Víthovi Škřipovi z Janem Šeptalovým oběma též 4 R. Ty jim od výš psaného leta se pokládati mají.

Letha [15]94 položila Anka Záleška za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Matějovi Moňkovi 4 R.
A Vítkovi Škřipovi též dáno 2 R.
Letha [15]95 položila Anka Záleška za grunth svůj ostatních peněz 2 R.
Ty sou vydány Vítkovi Škřipovi a Janovi Šeptalovi.
Zaplacený.

Letha 1606 za fojta Jana Brychce ouřad javornický prodali podsedek ut s[upr]a ze 2 roubanicemi Janovi Zálešákovi, pozůstalý po neb[ožce] Anně Zálešce, za summu 26 R. Závdanku dal 2 R, přijal je Pavel Pivko na díl Anny manželky své, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Ivanů, Jíra Vítkovčík S.R.S.A N.
f 350b
Letha 1607 za fojta Jana Berdy prodán grunt svrchu psaný Tomkovi Zátopovi za summu 26 R, závdanku dal 2 R, platiti má od letha 1608 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Adam Charouz, Jan Hnida S.R.S.a N.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala položil Tomek Zátopa za grunt nápad[níkům] Anny Zálešky.
Jsou přijaty do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Zálešáka.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových položil Tomek Zátopa za gr[unt] nápadníkům Anny Zálešky.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala položil Tomek Zátopa za grunt nápadníkům Anny Zálešky 4 R.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Tomek Zátopa položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka
2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Tomek Zátopa položil peněz ročních za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 2 R.

Letha 1617 za fojta Martina Žilky Tomek Zátopa prodal zase tento grunt Jurovi Homolovi za summu 26 R. Závdanku jemu dal při odevzdávce 2 R 15 gr a platiti jej má po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Moňků a Jíra Kolář S.R.S. a nerozdílnou.
Téhož leta Jura Homola položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 1 R.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jíry Čačkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt podsedek Janovi Menšíkovi za summu 4 R, placení komu náležeti bude po 15 gr po vyjití tří let.
Rukojmě za povinnosti Jíra Gembeš a Jíra Klučka S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jana Čahla Jan Menšík nemohouc ten gr[unt] obdržeti, pustil jej zase Ondrovi Slezákovi v summě za 4 R, placení po 15 gr. Od[evzdán].
Rukojmě Jakub Klučka a Jan Prachař SRSAN.
f 351a
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Ondra Slezák položil peněz ročních a zůstává za úřadem 15 gr.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Martina Frolky prodán jest týž podsedek po Ondrovi Slezákovi Matějovi Potkanovi za summu 4 zlm, platiti jej má každoročně po 15 gr komu náležeti bude. Odevzdán a volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Noška, Jíra Svarada SRSN.