Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunth Jana Slováka

f 35a
Letha Páně 1586 v pondělí před památkú s[vatéh]o Pavla na víru křesťanskou obrácení Jan výš psaný koupil jest grunt svůj z spůl lánem roli, z vinohradem i jiným k témuž gruntu náležitým hospodářstvím, po nebožt[íku] Janovi Berdovi pozůstalý, za summu 292 R.
Na kterýž jest od výš psaného letha závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým dílem Kuny manželky své, i z tím, což od Kateřiny, manželky nebožt[íka] Václava Berdy skoupil, vyplnil 151 R. A ještě mimo to dopláceti zůstává 141 R, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 6 R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Janovi, sirotku nebožt[íka] Jana Berdy 107 R 15 gr.
Item Zuzaně, sirot[ku] nebožt[íka] Václava Berdy 33 R
15 gr.
Ta spravedlnost jak jim jíti má, knihami sirotčími se spravíš.
Rukojmě za opravu gruntu a vykonání povinností Jeho Mi[l]osti Pánu a placení Matěj Brychců, Mikel Moňků, Martin Brychců, Pavel Turek, Pavel Vyležal, Mach Slavkovských, Matěj Moňků, Martin Suchých R.S.N.
f 35b
Letha [15]94 položil Jan Slovák peněz purgkrechtních za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Berdy 6 R.
Letha [15]95 položil Jan Slovák peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Letha [15]96 položil Jan Slovák peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Letha [15]97 položil Jan Slovák za grunt svůj 6 R.

Leta [15]98 Jan Slovák prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, pluhem a jinejm hospodářstvím Pavlovi Blažkovýmu za summu 245 R. Závdanku položil při odevzdávce Janovi Slovákovi 25 R, ostatek summy platiti má od leta [15]98 po 6 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povinnosti panské Jan Nezdenský, Janek Černý, Mikuoláš Slabý, Jíra Slabý, Martin Pivka, Mach Zvonů S.R.S.N.
Leta [15]98 položil peněz ročních mimo závdanek za grunt svůj Pavel Blažkových na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 6 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Pavel Blažků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 6 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivka položil Pavel Blažků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 6 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychce položil Pavel Blažků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 3 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Pavel Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 3 R.
A skoupil od Jana Slováka 89 R za hotových 12 R.
Bude ještě náležeti tomuž Janovi Slovákovi na posledních penězích 14 R.

Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Pavel Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 6 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Pavel Blažků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy 6 R.
Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Berdy 2 R.
A tak bude přicházeti na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Berdy po 3 R a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Berdy též po 3 R.
f 36a
Jakož náleželo Janovi Slovákovi na tomto gruntě 14 R, takové peníze prodal Pavlovi Blažkovi za hotových 1 R 26 gr. A tak Jan Slovák tu nic nemá.

Pustý místo

Letha 1607 za fojta Jana Berdy ouřad javornický prodali grunt požár, zůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Blažkovým, s půl lánem roli a s roubanicí pod Hradišťkem Janovi Berdovi za summu 100 R. Z toho sobě srazil dílu svého, což se jemu z tohoto gruntu dopláceti mělo 47 R 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Florián Blanařů, Jíra Slabých, Jan Zháňalů
S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Berdy předních peněz 33 R
15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Blažkového 19 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala jakož náleželo Zuzaně, sirotku] n[ebožtíka] Václava Berdy na tomto gruntě 33 R 15 gr, ty jest prodal Jan Polák manžel Zuzanin Janovi Berdovi, za kteréž jemu dal vinoh[rad] v Ležhoře. Tak nebude povinen platiti až do letha 1621, placením ut s[upra.
Tou roubanici Jan Berda, kteráž pod Hradišťkem jest, poněvadž prve též k tomu gruntu nebyla, prodal ji Jírovi Bednářovi za hotových 7 R 15 gr. A tak ji má zaplacenú.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Jana Čačkového týž grunt svrchu psaný prodala vdova, zůstalá po n[ebožtíku] Janovi Berdovi, Jurovi Břečkovi zeti svému za summu 30 R. A tak Kateřina cera její díl na tom gruntě přijde 10 R, všeckno upouští Jírovi Břečkovi. Item Dorota, dcera neboštíka Jana Berdy, na svůj díl porazí 10 R. A tak ještě na tom gruntě dopláceti povinno bude komu náležeti poročně 1 R. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Mikuláš Šácha, Macek Mlynářů SRSN.

f 36b
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Jura Břečka položil a přijal Martin Budínka 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Jíra Břečka peněz ročních 1 R.
Ty přijal Martin Budínka.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Jíra Břečka položil ročních peněz a přijal Martin Budínek 1 R.

Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana Slabého Jíra Břečka majíce polulání roli sobě připsanú a z gruntu pryč utekl, od takového polulání prodána jest čtvrt jedna za 15 zlm bez závdanku Vácslavovi Řehákovi, platiti má do důchodův J.H.M. jakožto po zběhlém po 1 zlm. A druhou čtvrt ujal Daniel Stošků také za 15 zlm, platiti má Martinovi Budínkovi. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za oba Jíra Vaculík a Pavel Rujmíšek SRSN.