Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 Grunth Mikoláše Zuzaniného

f 63a
Letha Páně 1590 Mikuláš výš psaný koupil jest grunth svůj z půl lánem roli a jiným hospodářstvím, k témuž gruntu příslušenstvím, podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 35 za summu 50 R.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým do letha [15]92 vyplnil 32 R 8 gr a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Frantového, bratřím a sestře své 17 R 22 gr.
Na to jest za rok [15]93 zadržel 2 R a ostatek pokládati má od vejš psaného leta při Vánocích až do vyplnění summy po 2 R.
Rukojmě Jan Vavřinců, Jan Suchý, Jíra Slovenčin S.R.S.

Letha [15]94 položil Mikuláš Zuzanových za grunth 2 R a zadržalých za rok [15]93 též položil 2 R.
Z toho dáno Janovi 1 R, Jírovi 1 R, Ance 1 R a 1 R zůstává v truhlici sirotčí.
f 63b
Letha [15]95 položil Mikoláš Zuzanin za podsedek svůj peněz purgkrechtních 2 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Zuzanin za grunth peněz 2 R.
Letha [15]97 položil Mikoláš Zuzanů za grunt svůj 2 R.
Z toho dáno Jírovi Masařovi 1 R a Berdovi též dáno 1 R.

Leta 1598 Mikuoláš Zuozanin prodal grunt z půl lánem rolím Mikuolášovi Miklátkovi za 70 R. Na kderéž položil závdanku
8 R. Zase jej prodal za tu summu svrchu psanou Janovi Zajícovi. Závdanku jemu dal Jan Zajíc při odevzdávce 8 R, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, platcení i povinnnost panskou Janek Černý, Janek Varsa, Mikuoláš Čaček S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Zajíc ročních peněz za grunt 2 R.
Ty sou při statku Vaňka Franty vypsány.
Leta [15]99 za fojta Pavla Bartoňového položil Jan Zajíc za grunt svůj 2 R.
Ty sou přijaty do statku Vaňka Frantového.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivka Jan Zajíc prodal grunt z polouláním, z koňmi a jiným hospodářstvím Mikulášovi Drštkovi za summu 70 R. Závdanku jemu dal 8 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě (neuvedeno).
f 62a
Téhož letha položil Mikuláš Drštka za grunt 1 R 15 gr.
Jakož na tom gruntě Janovi Zajícovi 4 R náleželo, ty prodal za hotových 20 gr Mikulášovi Drštkovi.
Též přiložil k těm napřed psaným 1 R 15 gr – 15 gr.

Letha 1601 za fojta Jana Brychce Jan Zajíc prodal grunt s půl lánem roli Mikulášovi Frantovýmu za sumu 15 R 22 gr. Závdanku dal Mikulášovi Drštkovi 7 R, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Janek Černý, Jíra Jehlička S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Frantového předních peněz
1 R 22 gr.
Mikulášovi Drštkovi 7 R.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Frantů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Frantového 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového položil Mikuláš Frantů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Frantového ostatní 22 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Frantů za grunt Mikulášovi Drštkovi 2 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany položil Mikuláš Frantů za grunt Mikulášovi Drštkovi 2 R.

[Pustý]

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala tento požár, zůstávajíc pustý od vpádu nepřátelského, prodali jej nápadníci s tím vším k němu příslušenstvím Jírovi Zátopovýmu za summu 25 R bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 R. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a jiné povinnosti všelijaké tito: Jan Svíba a Martin Dryáčků SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Pavlova Jíra Zátopa položil za grunt Mikulášovi Drštkovi 1 R.

Leta Páně 1616 za fojta Martina Žilky Jíra Zátopa prodal ten grunt Martinovi Navrátilovi za summu 30 R. Závdanku dal jemu při odevzdávce 5 R, platiti má po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti JM Páně i obecní Martin Řehořčík a Jíra Víthů S.R.S.N.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky Martin Navrátil položil za grunt Mikulášovi Drštkovi 1 R.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového Martin Navrátil položil za grunt Mikulášovi Drštkovi 2 R.

Pusté

Letha 1632 za fojta Jana Pavlového týž fojt a starší prodali ten požár Mikulášovi Matulovi za 20 R bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, stavení a odbývání povinnosti panské i obecní Adam Baláš a Jakub Kručka S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Jana Čačkového Mikuláš Matula položil peněz za gr[unt] Urbanovi Drštkovi na Lhotky 1 R.
Letha 1637 za fojta Jana Čačkového Mikuláš Matula položil za grunt a ty přijala obec javornicská 1 R.
Leta 1638 za fojta Jana Čačkového Mikuláš Matula položil za grunt a ty přijala obec javornicská 15 gr.
Letha 1640 za fojta Jana Vrbeckého položil Mikuláš Matula za gr[unt] svůj k obci javornický 1 R.
Letha 1645 za fojta Jana Čahla Mikuláš Matula za gr[unt] položil obci javornicské 1 R.
Letha 1646 za fojta Jana Čahla Mikuláš Matulů za grunt položil a přijala obec javornická 1 R.
Letha 1647 za fojta Mikuláše Bartoňového položil Mikuláš Matula peněz ročních obci javornické 1 R.
Letha Páně 1648 za fojta Jana Slabého Mikuláš Matula položil peněz ročních obci javornický 15 gr.