Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Sirotci nebožtíka Vaňka Janových

f 42a

Jest jich tré: Mikuláš, Jan a Dorota. Mikuláš ten ve dvoře v panským v Strážnici slouží, Jan ten do školy chodí a Dorota ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Moňkového, ujci těch sirot[ků] 200 R.
Více na vinohradě v hoře Slavkovskej na Lipovsku 70 R.
Na dluzích se našlo 10 R 27 1 gr.
A hotových peněz 13 R 7 1 gr.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží 294 R 5 gr.
Z toho se na dluhy snímá 16 R 10 gr, zůstává 277 R 25 gr, dělíce na tři díly, přinde na jednoho každého po 92 R 18 gr
2 den.
Na tu summu vejš psanú jest ku právu přijato z gruntu Matěje Moňkového 56 R, za dluhy i z hotovými 24 R 5 gr.
Summa tej hotovej summy, kteráž při právě býti má, učiní
80 R 5 gr.
f 42b
Z toho vydáno:
Item za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] 16 R 10 gr.
Item Mikolášovi dáno 7 R 27 1 gr. A mimo to přijal na díl svůj vinohrad výš psaný v 70 R, ještě jemu dodati se má na doplnění dílu jeho 14 R 20 gr 5 1 den.
Item Janovi dáno na šaty a od učení školního 3 R 29 1 gr. Dodati jemu přinde na doplnění dílu jeho 88 R 18 gr 5 1 den.
Item Dorotě dáno 8 R 27 1 gr. Dodati jí se má k doplnění dílu jejího 83 R 20 gr 5 1 den.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 187 R 2 1 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje Moňka 144 R. Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]93 při Vánocích po 4 R.
A při právě hotových býti má 43 R 2 1 den.

Letha [15]94 přijato od Matěje Moňkovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Téhož letha položil na zadrželé peníze 6 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R a ostatek 8 R do truhlice si[rotčí] vloženy.
Item Dorotě dáno z vyšlejch peněz na díl její 6 R, totiž z té napřed psané ku právu složené summy.
f 43a
Letha [15]95 přijato od Matěje Moňkovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 R. Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R a ostatek v truhlici zanecháno.
Téhož letha [15]95 jakož jest ještě Dorotě napřed psané
spravedlnosti náleželo 73 R, takovou spravedlnost j[es]t Mach
Baďurů, manžel tej Doroty, Matějovi Moňkovi prodal. A tak táž
Dorota tu žádné spravedlnosti více nemá.

Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Moňka 4 R.
Téhož letha [15]96 přijato z vinohradu Václava Horčice
3 R. Ty sou na Jeho Mi[l]ost Pána vyzdviženy.
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Moňka 4 R. Ty sou obráceny k ruce Jeho M[ilosti] Páně.
Letha [15]98 přijato z gruntu Matěje Moňkového 4 R. Z toho dáno k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým 2 R a na Jana s[irotka] do truhlice vloženo 2 R.
Též přijato za vinohrad od Václava Machalkova na Lipovsku
3 R. Ty sou vyzdviženy k ruce J.M. Páně po zběhlých s[irotcích].
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Matěje Moňkového za grunt 4 R. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Od Václava Machalkova za vinohrad přijato 3 R. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Matěje Moňkového za grunt 4 R.
Od Václava Machalkova za vinohrad 3 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho 7 R.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Matěje Moňkového za grunt 4 R. Ty sou dány Mikulášovi na díl jeho.
Od Václava Machalkového za vinohrad 1 1 R. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
A skoupil na tom vinohradě od Mikuláše 20 R za hotových peněz 5 R.
f 43b
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlým hotových 6 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranového přijato od Matěje Moňkového za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Matěje Moňkového za vinohrad a g[runt] 2 R.
Od Václava Machale za vinohrad přijato 1 R 15 gr. Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Matěje Moňkového za g[runt] 2 R.
Janovi dáno na ukoupení vinohradu 6 R.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Matěje Moňkového za grunt 1 R. Ten přijal Jan na díl svůj.
Více dáno jemu na vyšlou spravedlnost 1 R 20 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Václava Moňkového za grunt 2 R. Ty přijal Jan na díl svůj.
Více dáno Janovi vyšlých peněz od obce 4 R.
Letha 1610 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Václava Moňkového za g[runt] 2 R. Přijal je Jan na díl svůj.
Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Vácslava Moňkového za grunt i za předešlá letha přijato 7 R. Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova od Martina Žilky z podsedku přijato 1 R. Ten přijal Jan na díl svůj.

Janovi vydáno na spravedlnost jeho, což za Jeho M[ilostí] Pánem jest, 15 měřic rži, každú měřici po 1 R 7 1 gr, činí
18 R 22 1 gr.
Letha 1616 za fojta Martina Žilky z podsedku přijato od Václava Moňkového 2 R. Ty sou vydané Janovi na díl jeho.
Téhož leta z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost dluhu 18 R 22 1 gr. Ty jsou vydány Janovi a dáno jemu obilí
12 1 mě[řice].
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Václava Moňkového přijato ročních peněz 2 R. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
f 44a
Letha 1618 za fojtství svého Václav Moňků položil za grunt peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1619 za fojta Martina Žilky Václav Moňků položil za grunt peněz ročních 2 R. Ty přijal Jan na díl svůj.