Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci nebožt[íka] Jana Mackového

f 80a

Jest jich sedmero: Mikoláš, Matěj, Izaiáš, Pavel, Kateřina, Zuzanna, Marta a Barbora mateř jejich osmá. Matěj, Izaiáš ti z mladosti po svej vůli chodí a k rejstrům se nestaví a druzí s povolením vrchnosti slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Blažkovýho 112 R 20 gr 4 den.
Dělíc tu summu na 8 dílů, dostane se na jednoho každého po 14 R 2 gr 4 den. Na tu summu vejš psanú jest jim ku právu položeno 46 R.

Vydání z toho:
Item Barboře mateři dáno 14 R 7 gr, přebrala 4 gr 3 den.
Item Mikolášovi dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati jemu přinde
12 R 16 gr 2 den.
Item Matějovi dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati jemu přinde 12 R 16 gr 2 den.
Item Izaiášovi dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati jemu se má 12 R 16 gr 2 den.
Item Pavlovi dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati se jemu má 12 R 16 gr 2 den.
f 80b
Item Zuzanně dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati se jí má 12 R
16 gr 2 den.
Item Markytě dáno 1 R 16 gr 2 den, dodati na doplnění dílu jejího se má 12 R 16 gr 2 den.
Item Kateřině dáno 14 R 23 gr 2 den, převzala 20 gr 5 den.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 75 R 7 gr 5 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Pavla Blažkovýho 66 R. Na to jest jim letha [15]92 a [15]93 zadržel 10 R a ostatek jim dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 5 R – 56 R.
Item na Kateřině sestře jejich mají, což přez díl svůj převzala 20 gr 5 den.
A při mateři převzalých 4 gr 3 den.
A při právě hotových býti má 8 R 12 gr 4 den.
Více jim náleží mimo napřed psané díly položené na vinohradě v Ležhoře,
f 81a
kterýž Matěj Hafrů drží z Veliké 20 R. Na to jest položeno
1 R, ten přijal Martin Vranů na díl Kateřiny, manželky svej. A ostatek se jim dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po
2 R.

Letha [15]94 přijato od Pavla Blažkového za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha přijato od něho na zadržalé peníze 5 R. Těch všech 10 R vloženo do truhly.

Více přijato od Pavla Blažkovýho na zadržalé peníze 1 R. Ten jest vydán od vkladu statku Václavovi Letovskýmu.
Více přijato na zadržalé peníze do truhlice 5 R od Pavla Blažkovýho.
Letha [15]95 položil těm sirot[kům] Pavel Blažkuov za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R. Z toho vzato na Jeho Mi[l]ost Pána po pěti sirotc[ích], po Mikolášovi, Matějovi, Izaiášovi, Pavlovi a Martě 5 R.
A mimo to letha [15]94 odvedeno Jeho [Mil]osti Pánu po těch sirot[cích] zběhlých 15 R.
Letha [15]96 přijato od Pavla Blažkového 5 R. Z toho vzato na Jeho [Mil]ost Pána 4 R a Zuzanně dáno též na díl její 1 R.
Neb již tu jiní s[irotci] žádné spravedlnosti nemají, neb sou zběhlí a jiní své díly vyzdvihli krom Zuzanna, ta díl svůj nepotratila.
Letha [15]97 přijato od Pavla Blažkového z gruntu 5 R. Sou vyzdviženy k ruce Jaho [Mil]osti Páně.
f 81b
Letha 1598 přijato z gruntu Jana Vavřinového 5 R. Z toho dáno do truhlice na Zuzanu s[irotka] 25 gr a k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých vzato 4 R 5 gr.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Jana Vavřinového za grunt 5 R. Z toho k ruce panské vyzdviženo po s[irotcích] zběhlých 3 R a na sirotky do truhlice vloženo 2 R.
Zuzanně dáno z dílu jejího na kožich 2 R 25 gr.
Letha 1600 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Vavřinového za grunt 2 1 R. Z toho dáno do truhlice s[irotčí] na Zuzanu 1 R a na J.M. Pána přijato po s[irotcích] zběhlých
1 1 R.
Letha 1601 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Vavřinového za grunt 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Jana Vavřinového za grunt 2 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Vavřinového jinak Pavla Macháčkového 3 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Pavla Macháčkova za g[runt] 3 R.
Jakož náleželo Matějovi, Mikulášovi, Izaiášovi a Petrovi dílů jejich mimo prvnější vyzvižení ještě 24 R 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem bylo 11 R 17 gr 5 den, ostatek po letech Pánu jíti má. Act[um] za fojta Jana Pavla Janového letha 1610.
Letha 1617 za fojta Martina Žilky od Šťastného Petráše za g[runt] 2 R. Jsou přijaté k ruce jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1618 za fojta Václava Moňkového od Šťastného Petráše 1 R. Ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně.