Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

19 Sirotci nebožtíka Jana Petříkového

f 89a

Jest jich osmero: Mikuláš, Jíra, Kateřina starší, Zuzanna, Anka, Marta, Kuna, Kateřina mladší a Markéta mateř jejich devátá. Jíra ten jest hospodářem na gruntě, Mikuláš při bratru zůstává, Kateřina starší, Zuzanna, Anka a Marta ty sou vdaný, Kuna a Kateřina mladší ty při Jírovi bratru svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry bratra jejich 190 R.
Na vinohradě v Ležhoře 40 R.
Za dvě krávy prodané 6 R.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží 236 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce jejich 17 R 5 gr 5 den.
Zůstává čistého statku 218 R 24 gr 2 den, dělíce na devět dílů, dostane se na jeden každej díl po 24 R 9 gr 2 1 den.

Na to jest ku právu jim položeno toto:
f 89b
Item z gruntu od Jíry 7 R. A mimo to zadržel na závdanku a jednych peněz ročních 13 R.
Za dobytek přijato hotových peněz 6 R.
Item z vinohradu Mikuláš položil 3 R.
Pars všeho, což při právě hotových býti má 29 R.

Vydání z hotových peněz za dluhy:
Item za dluh nebožt[íka] otce jejich 10 R. A ještě se za týž dluhy do truhlice sirotčí zaplatiti má 7 R 5 gr 5 den.
Item Kateřině starší dána kráva ve 3 R, dodati se jí má
21 R 9 gr 2 1 den.
Item Zuzanně též dána kráva ve 3 R, dodati se jí má na doplnění dílu jejího 21 R 9 gr 2 1 den.
Item Mikoláš ten jest sobě díl svůj na vinohradě v hoře Ležhoře srazil a ostatek za něj jiným bratřím a sestrám svým dopláceti má.
Item Jíra ten sobě díl svůj na gruntě svém též srazil.
f 90a
Item Ance
Item Martě Těm pěti osobám, poněvadž nic na díly
Item Kuně své nepřijali, má se jednomu každýmu
Item Kateřině dílu jeho podle napřed psaného rozdílu
Item a Markétě dáti 24 R 9 gr 2 1 den.
mateři jejich
Summa všeho, což se jim ještě dodati má, učiní 164 R 5 gr
4 den.

Na to mají:
Na gruntě Jíry bratra jejich 145 R 20 gr 4 1 den.
A na vinohradě Mikuláše bratra jejich, kterýž drží v Ležhoře, mají 12 R 20 gr 4 1 den.

A při právě hotových býti má 13 R. Z těch 13 R má se dluh po nebožt[íku] Janovi Petříkových do truhlice sirotčí doplatiti 7 R 5 gr 5 den. A ostatek 5 R 24 gr 5 den ty náleží sirot[kům] výš psaným.
Ta summa z gruntu výš psaného se jim od letha [15]94 při Vánocích po 6 R pokládati má.
A z vinohradu po 2 R téhož letha [15]94.

Letha [15]94 přijato ostatek závdanku za grunth od Jíry Hlaváčka 7 R.
Téhož letha [15]94 přijato od téhož Jíry Hlaváčka za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno do jinejch sirotčích peněz, což neboštík otec jejich dlužen zůstal 7 R.
Margetě mateři těch s[irotků] dáno 3 R.
Item Ance dáno 1 R 15 gr.
Martě též dáno 1 R 15 gr.
Jakož jest Zuzanně, sirotku vejš psanému, náleželo spravedlnosti ještě 21 R 9 gr 2 1 den, takové peníze prodala Mikulášovi bratru svému za hotových 4 R 15 gr. A tak ta Zuzanna tu víc svého dílu nemá.
Z toho Mikuláš sráží sobě na zaplacení vinohradu, což do tohoto statku vyplatiti povinen byl 12 R 20 gr 4 1 den a ještě tu dílu svého jmíti bude 8 R 18 gr 5 den.
Více jim náleží mimo napřed psanou spravedlnost na roubanici, kterouž bratr těch sir[otků] Jíra drží 25 R.
Toto omylem napsáno, nenáleží těm sir[otkům].
Letha [15]95 přijato za grunth od Jíry Hlaváčka peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Ance dáno na díl její 1 R.
Z toho dáno Margetě, mateři těch s[irotků] 2 R.
A Martě sirotku též dáno 2 R.
A Kateřině starší dáno na díl její 1 R.
Jakož jest Kateřině starší náleželo spravedlnosti její
20 R 9 gr 2 1 den, ty prodala Jírovi bratru svému na gruntě, kterýž on drží. A tak ona tu žádné spravedlnosti více nemá.
Jakož jest Ance nápadnici spravedlnosti ještě náleželo 21 R 24 gr 2 1 den, takovou spravedlnost Jan Mackových z Žeravinek, muž té Anky, prodal Jírovi Hlaváčkovi za hotovejch 4 R 7 1 gr. A tak táž Anka tu více spravedlnosti nemá.
f 91a
Letha [15]96 přijato od Jíry Hlaváčka za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno Zuzaně, kteréž Mikoláš od ní přijal 2 R.
Margetě mateři dáno 1 R.
Kuně dáno na díl její 2 R.
Ty dva zlaté sou v truhlici složeny. Z nich dáno Martě na díl její 1 R.

Jakož jest ještě Mikolášovi po Zuzaně náleželo 6 R 18 gr
5 den, ty jest Jírovi Hlaváčkovi prodal. A tak týž Mikoláš po Zuzaně nic více nemá.
A samej Kuně, Kateřině, Margetě a mateři jejich se pokládati se budou.
Letha [15]97 přijato od Jíry Hlaváčka za grunth 4 R.
Z toho dáno Martě na díl její 1 R.
Kateřině dán na díl její 1 R.
Mateři těch s[irotků] dáno 1 R.
A Kuně zanecháno 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Hlaváčka 4 R.
Z toho dáno Martě na díl její 1 R.
Kateřině též dáno 1 R.
Mateři těch s[irotků] dáno 1 R.
A na Kunu s[irotka] do truhlice vloženo 1 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Jíry Hlaváčka za grunt 4 R.
Z toho dáno Martě na díl její 1 R.
Kateřině též dáno 1 R.
Kuně dáno na díl její 4 R.
Jírovi dáno z dílu mateřiného 1 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Jíry Hlaváčka za grunt 4 R.
Z toho dáno Janovi Hlaváčkovi po mateři 1 R.
Kuně dáno též 1 R.
Kateřině dáno 1 R.
Martě též dáno 1 R.
Jakož náleželo ještě Markytě mateři dílu jejího dovzíti mimo prvnější vyzdvižení 14 R 9 gr 2 1 den, ty jest poručila Jírovi Hlaváčkovi synu svému a za položení jich při gruntě sou zapsány.
f 91b
Jakož náleželo Martě dílu jejího dovzíti ještě 16 R 29 gr
2 1 den, ty peníze Macek Stýskalů muž její prodal Jírovi Hlaváčkovi za hotové 3 R 29 gr. A tak tu nic více nemá.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Jana Hlaváčka za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 R a Kuně 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Jana Hlaváčka za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 R a Kuně též
1 R.
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Hlaváčky za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 R a Kuně též 1 R.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Jana Hlaváčka za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 R a Kuně též 1 R.
Kuna zemřela a díl její na Kateřinu vlastní sestru připadl. A tak ještě se zuostává doplniti všeho jakž Kateřině, tak i Kuně summy 30 R 19 1 gr.
Ta spravedlnost ukázána Václavovi Lejzovi, manželu Kateřiny ut s[upr]a, a má sobě sám vyzdvihovati.