Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 S[irotci] n[ebožtíka] Vítka Škřipového

f 118a

Jest jich devět: Mikuláš, Martin, Pavel, Jan, Zuzanna, Dorotha, Barbora, Marta, Katheřina a Anka mateř jejich desátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 38 Martina bratra jejich 85 R.
Z toho se má zaplatiti dluhu do sirotčí summy mezi jiné peníze 3 R.
A tak zůstává jim čistého statku 82 R, dělíc tu summu na těch 10 dílů, přijde na díl jednoho každého po 8 R 6 gr.
Martin ten dílu svého 8 R 6 gr na gruntě porazil, ostatní summu platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 4 R.

Letha [15]95 přijato od Martina Skřipovýho za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Ance, mateři těch si[rotků] 1 R.
A do jinejch peněz sirot[čích] dáno 3 R.
Téhož letha položil Martin na grunth svůj 2 R.
Ty sou vydány za dluh n[ebožtíka] Vítka Skřipového podle regimenu.
Téhož letha [15]95 koupil Martin od Doroty [sestry] své dílu jejího, což jí náleželo všeho 7 R 27 gr.
A tak táž Dorota tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Skřipovýho 4 R.
Téhož letha [15]96 koupil od Kateřiny sestry své peněz, což jí na díl její náleželo a muž týž Kateři[ny] Martino[vi] Skřipovi prodal 7 R 27 gr.
A tak ona tu více spravedlnosti nemá.
Ance mateři dáno 2 R.
f 118b
Letha [15]97 přijato od Martina Skřipového za grunth peněz
4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 2 R.
Mikolášovi
Zuzaně
Barboře dáno po 1 R.
Martě
Letha [15]98 přijato za grunt od Martina Škřipového 4 R.
Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce těch sirotků, což se z regimenu našlo 1 R 1 gr. Ten dluh má se ze všech dílů poraziti.
Mateři dáno na díl její 17 gr 5 1 den.
Mikulášovi též dáno 17 gr 5 1 den.
Zuzaně též dáno 17 gr 5 1 den.
Barboře vydáno 17 gr 5 1 den.
Martě též dáno 17 gr 5 1 den.
Letha [15]99 za fojta Pavla Bartoňového přijato od Martina Škřipového za grunt 4 R.
Ance mateři dáno na díl její 1 R.

Letha 1600 za fojta Pavla Pivky přijato od Martina Škřipového za grunt 4 R.
Ance mateři dodáno ostatek spravedlnosti její, což se dodati mělo 1 R 4 gr 1 den.
A tak ona nic nemá.
Mikulášovi dáno na díl jeho 28 gr 4 den.
Barboře též dáno 28 gr 5 den.
Zuzanně též dáno 28 gr 5 den.
Martě též dáno 28 gr 4 den.
Letha 1601 za fojta Jana Brychcového přijato od Martina Škřipového za g[runt] 4 R. Z toho dáno Mikulášovi 1 R, Barboře 1 R, Zuzaně 1 R a Martě 1 R.
Letha 1602 za fojta Martina Vranova přijato od Martina Škřipového za g[runt] 4 R. Z toho dáno Mikulášovi 1 R, Barboře 1 R, Zuzaně 1 R, Martě 1 R.
Marta prodala ostatek dílu svého, což se jí dovzíti náleželo, Martinovi Skřipový[mu] 3 R 10 gr 4 1 den.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 119a
Letha 1603 za fojta Martina Vrany přijato od Martina Škřipového za grunt 4 R. Z toho dáno Mikulášovi 1 R 10 gr, Zuzaně 1 R 10 gr a Barboře 1 R 10 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Vrany přijato od Martina Škřipového za grunt 4 R. Z toho dáno Mikulášovi 1 R 10 gr, Zuzaně 1 R 10 gr a Barboře 1 R 10 gr.
Letha 1608 za fojta Jana Zháňala přijato od Jana Utlačila za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Matěje Vyležala přijato od Jana Utlačila za grunt 2 R.
Z toho dáno Barboře ostatek dílu jejího 1 R. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Pavlovi Slabýmu na díl Zuzanin dáno 1 R.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 8 R 6 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Je[ho] [Mil]ost Pánem bylo 1 R 15 gr a ostatek jíti má Pánu po letech.
Letha 1616 za fojta Jana Pavla Janových přijato od Jana Utlačila za grunt 2 R. Přijaty jsou k ruce panské po zběhlým Pavlovi.
Mikuláš, Martin, Jan, Zuzana, Dorotha, ti všickni zemřeli a spravedlnosti po sobě zanechali i to, což Martin bratr jejich zaplaceného měl, summy všecké 77 R 24 gr. Ta spravedlnost všecka připadla na Barboru sestru jejich a Jan Utlačil manžel její sobě ji na gruntě porazil. Toliko ještě bude povinen doplatiti k ruce panské po s[irotku] n[ebožtíka] ut s[upr]a Pavlo[vi], totiž 4 R 21 gr.

Letha 1614 za fojta Jana Zháňala od Jana Utlačila jinak Vranicového za grunt přijato 2 R. Ty sou přijaty k ruce panské po Pavlovi Zběhlým.
Letha 1615 za fojta Jana Pavlova od Jana Utlačila jinak Vranicového za grunt přijato 2 R. Ty jsou přijaty k ruce panské po Pavlovi zběhlým.
f 119b
Letha Páně 1616 za fojtha Martina Žilky od Jana Utlačila jinak Vranicového za grunt přijato peněz posledních 21 gr.
A tak již doplatil grunt a ty 21 gr přijaté k ruce JM Páně.